Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverRES U16

GebiedProvincie Utrecht

Periode2020

Ruimtelijke scenario’s energietransitie RES U16

In het Klimaatakkoord van 2019 is opgenomen dat Nederland inzet op de winning van duurzame elektriciteit op land (wind en zon). In het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES) zijn de concept-RES en de RES 1.0 twee belangrijke mijlpalen. Dertig energieregio’s geven hier invulling aan door te onderzoeken waar en hoe richting gegeven kan worden aan deze energietransitie. Dit geldt ook voor de U16 regio, een samenwerking van zestien gemeenten, drie waterschappen en de provincie Utrecht.

Maatschappelijke opgave

In het Klimaatakkoord van 2019 is opgenomen dat Nederland inzet op de winning van duurzame elektriciteit op land (wind en zon). In het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES) zijn de concept-RES en de RES 1.0 twee belangrijke mijlpalen. Dertig energieregio’s geven hier invulling aan door te onderzoeken waar en hoe richting gegeven kan worden aan deze energietransitie. Dit geldt ook voor de U16 regio, een samenwerking van zestien gemeenten, drie waterschappen en de provincie Utrecht.

Vraag aan Land-id

De U16-regio start met RES 1.0, waarin de ambities uit de ontwerp-RES geconcretiseerd worden tot zoekgebieden voor de opwekking van duurzame energie. De regio heeft Land-id gevraagd inzicht en richting te geven aan het duurzame laadvermogen van de regio vanuit het ruimtelijk perspectief, gericht op de bijdrage die de verschillende (stads)landschappen kunnen leveren aan de benodigde opgave voor het opwekken van elektriciteit in de tijdvakken 2020-2030 en 2030-2040.

Onze aanpak

We zijn de opgave aangevlogen vanuit de invalshoeken ‘wat kan het landschap aan?’, ‘wat willen we in het landschap laden?’ en ‘wat moet passen?’; oftewel de trits behouden – versterken – transformeren. De hoge ambitie vroeg om conceptuele keuzes. Het ontwerpende onderzoek is daarom opgezet op regionale schaal. Verschillende energiescenario’s werden verbeeld in ‘praatplaten’, waarmee we het gesprek zijn aangegaan met belanghebbenden. In twee trechtermomenten werken we toe naar ruimtelijk gewenste minimum- en maximumscenario’s met ontwikkelprincipes per landschapstype.

Resultaat

Het resultaat is een breed gedragen set van energiescenario’s en ontwerpprincipes. Deze set wordt gebruikt bij het bepalen en aanscherpen van de zoekgebieden voor de RES 1.0 van de U16 regio.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Anneriek Simons

Anneriek Simons

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Rob Stuijt

Rob Stuijt