Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverProvincie Overijssel

Samenwerking-

Periode2023

Gebiedsdagen Nieuwe Omgevingsvisie en PPLG Overijssel

Tijdens de Overijsselse gebiedsdagen werkten de provincie samen met mede-overheden en partners aan een gezamenlijk beeld van de toekomst. In 6 deelgebieden werd een nadere gebiedsgerichte uitwerking verkend van het Fundament voor de Nieuwe Omgevingsvisie tot de uiteindelijke Nieuwe Omgevingsvisie. Ook de uitvoeringsprogramma’s, in het bijzonder het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), die in de Nieuwe Omgevingsvisie worden samengebracht, werden samen nader geconcretiseerd. Land-iD dacht mee over het (participatie)proces en legde de grote hoeveelheid waardevolle informatie kernachtig en doelgericht vast.

Schuringen en schitteringen

Tijdens de eerste ronde gebiedsdagen werd met de gebiedspartners bepaald waar de zogeheten ‘schuur- en schitterpunten’ zitten in de gebieden. Door de gespreksleiders met duidelijke vragen ‘op pad’ te sturen, de essentie goed uit de informatie te filteren en deze ook op kaart te zetten ontstonden voor de verschillende grote uitdagingen (natuur en landbouw, verstedelijking en mobiliteit, energie en klimaat) heldere overzichten van de schuur- en schitterpunten. De overzichten vormden de waardevolle, beknopte basis voor de gebiedsgerichte uitwerking.

Samen werken aan oplossingsrichtingen

In de tweede ronde kwamen werden de gebiedsspecifieke oplossingsrichtingen verkend aan de hand van de schuur-en schitterpunten. Hierbij was specifieke aandacht voor onderwerpen die tijdens de eerste ronde veel aan bod kwamen: verdieping op de leidende principes voor de Nieuwe Omgevingsvisie en de (sociaalmaatschappelijke en economische) opgaven in het kader van het PPLG. Aan de hand van heldere vragen ontstonden geïllustreerde overzichten van de gebiedsspecifieke kenmerken, kansrijke oplossingsrichtingen en mogelijke instrumenten.

De diepte in

Bij het werken aan oplossingsrichtingen in de tweede ronde ontstonden behalve oplossingen ook veel vragen. Met deze vragen ging men tijdens de derde ronde gebiedsdagen aan de slag voor thema’s als het gezamenlijke (gebiedsspecifieke) perspectief, Daily Urban Systems en de Basiskwaliteit natuur. Per thema zijn de oplossingsrichtingen en belangrijke discussiepunten samengevat en waar mogelijk op kaart geschetst.

Het resultaat

In het eindverslag worden de opbrengsten van de 19 gebiedsdagen samengebracht. Per grote uitdaging worden het vertrekpunt, de inbreng uit de gebiedsdagen en hoe de provincie hier invulling aan geeft (of gaat geven) uiteengezet. Dit resulteerde onder andere in de concept ‘Redeneerlijn’ waar veel partners behoefte aan hadden. Daarnaast stelden de beeldverslagen de provincie in staat om illustratieve kaarten te ontwikkelen. Er ligt daarmee een helder, beknopt stuk waarmee de provincie doelgericht verder kan werken aan de Nieuwe Omgevingsvisie.

De beeldverslagen per deelgebied zijn hier terug te vinden, het eindverslag is hier terug te vinden.

Meer weten over dit project?

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Brecht Leseman

Brecht Leseman