Gebieden en mensen. Een dynamische interactie. Gebruik en gebruikers veranderen onder invloed van economische en sociale processen. Klimaatverandering noodzaakt tot aanpassing.

Land-id begeleidt verandering in het landelijk gebied. Dat doen we met een uitgekiende combinatie van project- en omgevingsmanagement, ontwerp van strategische concepten en het operationaliseren van beleid. Zo werken we aan een leefomgeving waar huidige en toekomstige generaties hun boterham verdienen, prettig leven en trots op zijn.

Laatste Tweets

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact op
026 370 6606

Diensten

Land-id begeleidt veranderingen in het landelijk gebied. We managen uw project en omgeving, zetten ambities neer en maken de vertaalslag naar de praktijk. Met deze integrale aanpak van het wie, het wat en het hoe van vraagstukken bereikt Land-id oplossingen die gebieden in beweging zetten.

Infographic_l

Project- en
omgevingsmanagement

Voor Land-id is project- en omgevingsmanagement het managen van het krachtenveld waar uw project zich in bevindt. Het gaat over het beheersen van omgevingsrisico’s, want de grootste risico’s voor een ruimtelijk project zitten immers in die omgeving. Maar het gaat óók over het verzilveren van kansen die ontstaan door de interactie met omgevingspartijen. Als senior adviseurs zijn wij op onze plaats in strategische en grote projecten. Met een bestuurlijke dimensie. Met een dynamische, complexe omgeving. We geven leiding aan uw project: aan de techniek, de conditionering en de gebiedsprocessen en adviseren uw bestuurders in de besluitvorming.

Ontwerp van
strategische concepten

Gebieden komen in beweging door ambities neer te zetten. Land-id ontwikkelt strategische en creatieve concepten die het (ruimtelijk) streefbeeld laten zien. Daarbij brengen we de complexiteit van verschillende schaalniveaus en uiteenlopende belangen terug tot hun essentie. Dat maakt Land-id concepten eenduidig en effectief.

We vertrekken altijd vanuit de kracht en de identiteit van het gebied. Zo kunnen we uitdagende en vernieuwende concepten ontwikkelen die tegelijk vertrouwd aanvoelen. Ze bevatten langetermijnambities waar partijen iets bij te winnen hebben en voor in actie komen.

Operationaliseren
van beleid

Land-id vertaalt beleid naar de praktijk met als doel het hanteerbaar te maken voor initiatiefnemers en belanghebbenden in een gebied. Dit doen we door beleid SMART te maken. We stellen kaders die de mogelijkheid geven voor afweging en sturing. Maar we creëren ook ruimte die inspireert en verleidt. Dit stelt partijen in staat verantwoordelijkheid te nemen en hun rol op een goede manier in te vullen.
Operationaliseren van beleid kan gaan om het inhoudelijk uitwerken van beleid in een visie, beeldkwaliteitplan of ruimtelijk kader. Het kan ook gaan om het procesmatig uitwerken van beleid in een realisatiestrategie of uitvoeringsprogramma.

Werkvelden

Land-id is actief in het landelijk gebied. Veel van onze projecten spelen zich af in de werkvelden water, ruimte en erfgoed.

Water en ruimte

In ons land is water een vanzelfsprekendheid, maar wel een waar iedere dag aan gewerkt moet worden. Water staat op de politieke agenda en is vaak sturend in gebiedsprocessen. De adviseurs van Land-id hebben veel ervaring met het gebiedsgericht uitwerken van de wateropgave, onder meer voor het Hoogwaterbeschermings- programma, de Kaderrichtlijn Water en Ruimte voor de Rivier. We kennen het werk in al zijn facetten: van ambitiedocument, Verkenning-, Planuitwerking-, Realisatiefase inclusief projectplan waterwet en (Rijks)inpassingsplan. Denkend vanuit water, landschap en gebruikers als integraal systeem zoekt Land-id naar oplossingen voor een duurzaam resultaat.

Projectmanagement Apeldoorns Kanaal
Omgevingsmanagement HWBP

Ruimtelijke kwaliteit

In het dichtbevolkte Nederland is de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit het laatste decennium verankerd in beleid- en planvorming van provincies, gemeenten en recentelijk ook waterschappen. Zij willen vooraan in het planproces aangeven welke gebiedskenmerken zij willen behouden, ontwikkelen of versterken. Land-id ondersteunt overheden hierin door het ontwikkelen van handreikingen, kwaliteitsatlassen en beeldkwaliteitplannen. Onze kracht zit in toekomstgerichte streefbeelden die kaders en ruimte bieden om kwaliteiten toe te voegen in een gebied. Zo kunnen overheden partijen in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen in de ontwikkeling van een gebied.

Hydrobiografie Marken
Koers op Kolonielandschap

Erfgoed en ruimte

Erfgoed voegt kwaliteit toe aan onze leefomgeving en is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een gebied. De adviseurs van Land-id waren trendsetters in de gebiedsgerichte benadering: vooraan in het planproces sturen we op de kwaliteiten van erfgoed. Sinds 2007 ontwikkelen we cultuurhistorische hoofdstructuren en beleidsvisies voor provincies en gebiedsgerichte projecten. Doel is altijd: houvast bieden aan initiatiefnemers om te kunnen handelen met zowel respect voor het verleden als durf naar de toekomst. De laatste jaren zijn we marktleider op het gebied van UNESCO Werelderfgoed door het opstellen van Managementplannen en Heritage Impact Assessments.

Aanloopdossier Nieuwe Hollandse Waterlinie
HIA windturbines Kinderdijk

Profiel

De actuele vraagstukken in het landelijk gebied worden gekenmerkt door een snel toenemende complexiteit. Al vanaf de start is het speelveld ondoorzichtig en de inhoudelijke opgave veelzijdig. De professionals van Land-id hebben veel ervaring om in deze werkelijkheid vraagstukken succesvol tot oplossing te brengen.

Overzicht en focus

Land-id ontrafelt de complexiteit en gaat op zoek naar de kern van een vraagstuk. We hebben overzicht en weten te focussen op de essentie. We kunnen schakelen tussen de verschillende werkelijkheden en schuiven net zo makkelijk aan aan de keukentafel als in de bestuurskamer.

Leiderschap

Samen met de opdrachtgever zorgen onze adviseurs voor het leiderschap dat past bij complexe projecten. We starten het proces onbevangen en open, ruimte gevend aan kansen die niemand vooraf kon bedenken. Verwarring durven we toe te laten. Dilemma’s maken we inzichtelijk en bespreekbaar. Eerlijk en consequent. Zo overwinnen we samen impasses en zetten stappen vooruit.

Effectieve participatie

Interactie met de gebruikers van landschappen staat in alle Land-id projecten centraal. In een sfeer van onderling vertrouwen maken we echt contact. We halen de wensen en ideeën uit het gebied op en laten zien hoe die in de praktijk uit kunnen pakken. Zoekend naar de verbindende elementen. We leggen dus geen blauwdrukken op, maar doen ook niet blindelings wat belanghebbenden inbrengen. ‘Effectieve participatie’ noemen we dat.

Vakmanschap

Proces en inhoud zijn in complexe vraagstukken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Processen resulteren immers niet ‘vanzelf’ in een oplossing. Land-id ziet het inbrengen van kennis als een wezenlijk onderdeel van haar procesbegeleiding. Vakmatige kennis over de fysieke onderlegger, de functies in het landelijk gebied, de planologie en de juridische zaken. Met realiteitszin zorgt Land-id voor haalbare, maakbare en vergunbare projecten.

Team

Jan Bouman

partner

Astrid Stokman

partner

Eline van Rossum

adviseur

Michelle Leemkuil

junior landschapsarchitect

Loes van der Vegt

partner

Samantha Hoogewerf

senior landschapsarchitect

Sylvia Neutel

stagiaire

Ronald Löhr

associé

UNESCO Werelderfgoed

Schokland: Tijdloos Mysterie

Ruimtelijke kwaliteit

Voorbeeldenboek Energielandschappen

Nieuws

HIA-projecten van Land-id opgenomen als praktijkvoorbeelden

Geplaatst op 27/03/2017

140709_panorama5_turbines_s

Voor de verbinding A8-A9 en het opstelterrein nabij Uitgeest, gelegen binnen de Stelling van Amsterdam, stelde Land-id een HIA (Heritage Impact Assessment) op. Dit deed Land-id ook voor geplande windturbines nabij Kinderdijk. Beide HIA’s zijn door de RCE (Rijksdienst voor het Cultuurhistorisch Erfgoed) opgenomen als praktijkvoorbeeld hoe om te gaan met ontwikkelingen binnen Werelderfgoed.

Praktijkvoorbeeld HIA Stelling van Amsterdam
Praktijkvoorbeeld HIA Kinderdijk

Woudagemaal duidelijk zichtbaar na kappen laan

Geplaatst op 27/03/2017

Img_1517_a_s

Inmiddels zijn de werkzaamheden, volgend uit het inrichtingsvoorstel van Land-id, rondom het Woudagemaal in volle gang: het groen rondom de kolenbunker en de dieseltanks is gekapt en vooral de kap van de Populierenlaan langs de Gemaalweg heeft een groot ruimtelijk impact. Het Woudagemaal is op dit moment in haar volle glorie zichtbaar aan het einde van het Stroomkanaal. In de winter zullen er Iepen terug geplaatst worden.

Land-id viert feest!

Geplaatst op 27/03/2017

Voorkant-01_s

In 2017 viert Land-id haar 10jarig jubileum! Graag vieren we dat samen met de mensen met wie we de afgelopen tien jaar aan mooie projecten hebben mogen werken. Om in de toekomst mogelijk met een andere blik naar projecten te kijken, maar bovenal om er een leuke en gezellige middag van te maken, hebben we een inspirerende activiteit georganiseerd met een omdenkshow.

Minister en dijkgraaf stellen hoogwatergeul officieel in gebruik

Geplaatst op 20/02/2017

Minister van Infrastructuur en Milileu, Melanie Schultz van Haegen, en dijkgraaf Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe stellen op donderdag 23 februari de inlaat van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel in gebruik. Er vindt die dag een officiële handeling plaats bij de inlaat van Veessen. Hiermee wordt het gebied officieel ‘hoogwaterveilig’. Voor de minister is dit de laatste oplevering van een Ruimte voor de Rivier-project. Na tien jaar intensieve betrokkenheid bij het programma, waarvoor zij als staatssecretaris in december 2006 de Eerste Kamer achter zich kreeg.

Jan Bouman als manager planontwikkeling en Astrid Stokman als riviertakmanager namens PDR hebben aan de basis gestaan van de maatregel en de gebiedsontwikkeling zoals die nu worden afgerond.

Nieuw teamlid: junior landschapsarchitect

Geplaatst op 10/02/2017

Image001_s

Per heden wordt de recentelijk in Wageningen afgestudeerde landschapsarchitecte Michelle Leemkuil lid van het Land-id-team. In haar afstudeeropdracht voor de Master Landschapsarchitectuur heeft zij zich verdiept in het cultuurlandschap. Hierbij heeft zij geleerd hoe belangrijk het is om lokale normen en waarden, die deel uitmaken van een dorps- of streekcultuur, serieus te nemen en te verweven in het landschap. Deze leerervaringen kan Michelle goed gebruiken bij het werken aan de Gebiedsvisie Varik-Heesselt.

Werkzaamheden rond Woudagemaal gestart!

Geplaatst op 23/01/2017

Img_2740_s

De werkzaamheden voor de verbetering van de terreininrichting van het Woudagemaal zijn gestart!
Land-id maakte de gebiedsvisie en het clusterplan en zal ook de komende jaren nog nauw betrokken zijn bij de planvorming en uitvoering.

filmpje werkzaamheden Woudagemaal

Nieuwe publicatie van RCE "Werken aan Werelderfgoed"

Geplaatst op 23/01/2017

Rce_werken_aan_werelderfgoed_s

De RCE heeft een nieuwe publicatie uitgebracht over Werken aan Werelderfgoed. We zijn er trots op dat daarin veel projecten staan waaraan Land-id, vanuit wisselende invalshoeken en bijdrage, heeft gewerkt. Zoals Schokland, Koloniën van Weldadigheid, Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Kinderdijk, Woudagemaal.

Publicatie RCE Werken aan Werelderfgoed

Praktijkvoorbeeld Kinderdijk

Praktijkvoorbeeld Koloniën van Weldadigheid

Koers op Kolonielandschap

Praktijkvoorbeeld Woudagemaal

Gezocht: Junior landschapsarchitect / landschapsontwerper

Geplaatst op 23/12/2016

junior landschapsarchitect

Voor versterking van ons team zoekt Land-id een junior landschapsarchitect / landschapsontwerper.

Ben jij toe aan een volgende stap als junior landschapsarchitect? Dan bieden wij jou de mogelijkheid om in een compact team te werken aan projecten met een uiteenlopende inhoud, in een vaak complexe omgeving met diverse belanghebbenden. Wij zijn actief in de werkvelden ruimtelijke kwaliteit, erfgoed & ruimte en water & ruimte. Het accent in onze projecten ligt op strategische visies en advisering en het bovenlokale schaalniveau.

Wij vinden het belangrijk dat je een open houding hebt die gericht is op samenwerking binnen het team en met opdrachtgevers. Een afgeronde HBO of Universitaire opleiding is vereist en werkervaring is een pré.

Ben je geïnteresseerd stuur dan je motivatie en cv uiterlijk 16 januari 2017 naar . Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Bouman 06-52547610 of Loes van der Vegt 06-50122660.

Lees meer

junior landschapsarchitect

De Oogst: Acht Wederopbouw-gebiedsdocumenten

Geplaatst op 30/11/2016

Foto_gebiedsdocumenten_rce_klein_s

In opdracht van de RCE stelde Land-id de gebiedsdocumenten op voor de acht landelijke wederopbouwgebieden. Een uitgebreide analyse van de kernkwaliteiten uit de Wederopbouwperiode leverde een kernkwaliteitenkaart op, waarop de belangrijkste landschappelijke en ruimtelijke structuren en elementen uit die tijd zijn aangeduid en toegelicht. De RCE heeft de rapportages van Land-id in een eenduidige brochure gezet, samen met de andere 22 Wederopbouwgebieden. En dit is resultaat! Daar zijn we best trots op.

Goedbezochte workshops

Geplaatst op 30/11/2016

Ontwerppilot_wog_land-id_slide_s

Op 23 en 24 november organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een symposium over de Wederopbouw. Land-id verzorgde daar twee erg goed bezochte workshops: “Van kernkwaliteit naar beleid” en “Van kernkwaliteit naar ontwerp”. Er werden interessante discussies gevoerd.

Lesson learned (één van de vele): de eerste stap is gezet (namelijk bewustwording en kennis vergaren); nu moeten de overheden ermee aan de slag en de koers bepalen (ambitie); en kunnen er (ontwerp/beleid)handvatten opgesteld worden om sturing te geven. Land-id deed een kleine voorzet.

Land-id geeft workshops op Symposium Wederopbouw

Geplaatst op 14/11/2016

Haskerveenpolder_s

Op woensdag 23 november organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort een tweedaags symposium over de Wederopbouw. Land-id verzorgt twee workshops getiteld “Van kernkwaliteit naar beleid” en “Van kernkwaliteit naar ontwerp”. Land-id heeft voor de RCE gebiedsdocumenten opgesteld voor de acht landelijke wederopbouwgebieden waarin de kernkwaliteiten uit de Wederopbouwperiode geanalyseerd en benoemd zijn. In de workshops gaan we een stapje verder en gaan we met u de dialoog aan op welke wijze de benoemde kernkwaliteiten geborgd of versterkt kunnen worden, zowel in beleid als in het ontwerpproces. Geïnteresseerd? Meldt u aan via de link hieronder!

Lees meer
Wederopbouw, kansrijke erfenis

Waterschap en RWS tekenen overeenkomst

Geplaatst op 26/10/2016

Waterschap Vallei en Veluwe gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het groot onderhoud uitvoeren aan het Apeldoorns Kanaal tussen de keersluis het Bastion in Hattem tot de uitmonding in de IJssel. Vandaag tekenden directieleden Christiaan Stoffer van Rijkswaterstaat en Karl Blokland van Waterschap Vallei en Veluwe de realisatieovereenkomst.

Het buitendijkse deel van het Apeldoorns Kanaal bij Hattem wordt beheerd door Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, gemeenten Hattem en Heerde en Waterschap Vallei en Veluwe werken al langer nauw samen in de Veluwekroon. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de kwaliteiten van het kanaal te verbeteren. Binnen dit samenwerkingsverband is het waterschap gevraagd om het groot onderhoud uit te voeren op dit deel van het kanaal. Hiermee wordt weer een volgende stap gezet om het Apeldoorns Kanaal weer mooi, schoon en veilig te maken

SNIP3-beslissing Scherpekamp genomen

Geplaatst op 17/10/2016

Tekening_ben_s

Op 13 oktober jl. heeft Ben Broens namens het Programmabureau Ruimte voor de Rivier de SNIP3-beslissing voor de Kadeverlaging Scherpekamp getekend. Op de 17e is deze beslissing formeel door de Hoofdingenieur-Directeur van RWS Oost-Nederland bekrachtigd.

Hiermee is het leeuwendeel van het werk van Land-id voor het project Kadeverlaging Scherpekamp klaar en kan de voorbereiding van de realisatie in gang worden gezet. De kade zal in de nazomer van 2017 worden verlaagd.

Stagiaire Universiteit Wageningen

Geplaatst op 05/09/2016

Portretfoto_sylvia_neutel_s

Vandaag begint bij Land-id Master-studente Sylvia Neutel aan haar stage van vijf maanden. Sylvia doet de opleiding Landschapsarchitectuur en Planologie aan de Wageningen Universiteit. Deze stage is de laatste opdracht voordat zij zich Master of Science mag noemen.

Binnen Land-id gaat Sylvia aan de opdrachten Gebiedsvisie Varik-Heesselt en Projectanalyse Wildenborch werken.

Aan de slag in de Achterhoek

Geplaatst op 24/08/2016

Foto_wildenborch_huis_s

Een nieuwe opdrachtgever voor Land-id. Waterschap Rijn en IJssel heeft Land-id gevraagd een snelle analyse uit te voeren naar en advies uit te brengen over het anti-verdrogingsproject Herstel Natte Natuur De Wildenborch. Samen met het projectteam zoeken we naar een kansrijke aanpak voor het project.

Nieuwe organisatie en nieuwe regio voor Land-id. Hebben we weer zin in!

Gebiedsvisie Varik-Heesselt

Geplaatst op 06/06/2016

Varikheesselt_s

In opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Neerijnen gaat Land-id de Gebiedsvisie Varik-Heesselt opstellen. Wij zijn hier erg trots op. Juist omdat de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld de eerste grote opdracht voor Land-id was, ervaren we het nu al heel bijzonder om betrokken te worden bij deze mogelijk volgende hoogwatergeul, één van de grootste opgaven op het gebied van waterveiligheid en gebiedsontwikkeling in Nederland op dit moment.

Samen met de bewoners, de ondernemers en de betrokken overheden gaan we op zoek naar
HET TALENT VAN DE DORPSPOLDER

Nieuwe Landschapsarchitect Sander Hermens

Geplaatst op 27/05/2016

Foto_sander_s

Sinds mei 2016 is Sander Hermens ons team komen versterken. Het Nederlands cultuurlandschap en de waterbouw zijn onderwerpen die terugkomen in zijn MSc thesis landschapsarchitectuur, ‘Ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaard’. Hierin heeft hij een ontwerp gemaakt van een bergboezem die het landschap en het landgebruik een duurzame toekomst biedt.

Met dit ontwerpende onderzoek heeft hij de eerste prijs(!) gewonnen van de (Group Han Prize) IFLA student design competition 2016. Weer een aanwinst van zeer hoge kwaliteit voor Land-id dus.

Laatste planstudie Ruimte voor de Rivier

Geplaatst op 01/03/2016

Contract_kadeverlaging_scherpekamp_s

Samen met Movares heeft Land-id van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de laatste planstudie uit te voeren in het programma Ruimte voor de Rivier. In de Huissense Waarden moet de zomerkade Scherpekamp met een meter worden verlaagd om 10 cm waterstanddaling te bereiken.

De planning is strak: reeds in augustus wil Rijkswaterstaat het SNIP3-besluit nemen zodat de realisatie in 2017 kan plaatsvinden. Astrid Stokman en Eline van Rossum nemen het werkpakket Omgevingsmanagement voor hun rekening. Wij stellen het projectplan Waterwet op, doen de grondverwerving, zorgen voor de ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp en schrijven de adviesnota SNIP3.

Versterking van de Grebbedijk

Geplaatst op 29/02/2016

Ronald_20151209_s

Wederom een project van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin Land-id een sleutelrol gaat spelen: het Waterschap Vallei en Veluwe heeft ons gevraagd de verkenning te starten naar versterking van de Grebbedijk.

Namens Land-id vult Ronald Löhr per 1 maart 2016 de IPM-rol van Projectmanager in.

Opdracht voor landelijke wederopbouwgebieden

Geplaatst op 20/01/2016

Luchtfoto_haskerveenpolder_s

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft Land-id gevraagd om van acht landelijke gebieden, die typerend zijn voor de wederopbouwperiode, gebiedsdocumenten te maken. Voorbeelden zijn de Haskerveenpolder, de Noordoostpolder, Walcheren en Beltrum.

Loes van der Vegt, Samantha Hoogewerf en Eline van Rossum werken samen om de kwaliteiten van deze gebieden te beschrijven en handvatten mee te geven voor behoud en versterking van dit erfgoed.

Land-id werkt aan een veilig Maasdal

Geplaatst op 11/01/2016

Maas_in_arcen_projectteam_s

Per januari 2016 werkt Land-id aan drie dijkversterkingen langs de Maas.In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei versterken we de komende twee jaar het Hoogwaterbeschermingsprogramma in noord-Limburg.

Astrid Stokman vult de IPM-rol Omgevingsmanager in voor de dijkversterkingen in Steyl, Arcen en Well, alledrie historische dorpen langs de Maas. Daarnaast trekt ze als Verkenningsmanager de totstandkoming van het Plan van Aanpak van Arcen en Well. Daar speelt naast de versterking van de waterkering ook de mogelijkheid van rivierverruiming door middel van een hoogwatergeul en/of dijkverlegging.Het bestuur wil tempo maken, de regio wil koppelkansen verkennen en de programmadirectie wil een sobere dijk. Genoeg uitdagingen dus!

Lovende woorden van ICOMOS

Geplaatst op 10/12/2015

Img_1350_s

Het adviesorgaan ICOMOS van UNESCO heeft lovende woorden gesproken over de door ons opgestelde Heritage Impact Assessment (HIA) voor het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam:

‘De HIA is zonder twijfel in technische zin goed uitgevoerd en is een goed voorbeeld van het uitvoeren van de ICOMOS-aanbevelingen ten aanzien van onderzoek naar de OUV en integriteit- authenticiteit, met een daadwerkelijke inspanning om een groot aantal mogelijke oplossingen voor te stellen. Elk alternatief is vanuit technisch oogpunt juist gedocumenteerd en mogelijke effecten op de OUV omvatten tevens integriteits- en authenticiteitsaspecten’.

Als team zijn we heel trots op dit oordeel!

Lees meer

Advies ICOMOS

Succesvol symposium Utrechtse Buitenplaatsen

Geplaatst op 10/11/2015

Stamu_symposium_buitenplaatsen_2015_03_m

Op 5 november jl. kwamen eigenaren van buitenplaatsen en vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeenten en diverse adviseurs in grote getalen samen in Kasteel de Haar. Hier organiseerde het Platform Utrechtse Buitenplaatsen haar vierde symposium. Dit keer met het thema ‘De buitenplaats verdient het’.

Dagvoorzitter was Jan Bouman van Land-id.

Tijdens het symposium stond de zoektocht centraal naar nieuwe economische dragers voor buitenplaatsen en landgoederen. De positieve energie en de erkenning van het grote belang van buitenplaatsen en landgoederen voor iedereen in de provincie Utrecht vormen een goed uitgangspunt voor een volgende stap in de richting van de duurzame instandhouding van dit bijzondere erfgoed. De buitenplaats verdient het!

Effecten bekend van opstelterrein en A8-A9 op Stelling van Amsterdam

Geplaatst op 11/10/2015

Locatie_opstelterrein_s

Land-id heeft in opdracht van ProRail en provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de effecten van respectievelijk een opstelterrein langs de N203 en (zes varianten van) de verbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. Uit deze Heritage Impact Assessments blijkt dat er een (bij sommige varianten en combinaties beperkt) risico is voor het behoud van de status van de Stelling van Amsterdam als UNESCO Werelderfgoed.
De onderzoeksresultaten zijn door de provincie aan ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, toegezonden. Deze zal eind 2015 met een reactie komen,

Dagvoorzitter 'De buitenplaats verdient het'

Geplaatst op 01/10/2015

Schermafbeelding_2015-10-02_om_13

Ook dit jaar organiseert het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) weer een symposium om de buitenplaatsen volop onder de aandacht te brengen.Vanuit Land-id verzorgt Jan Bouman het dagvoorzitterschap. Datum: donderdag 5 november. Locatie: Kasteel De Haar te Haarzuilens.

Nieuwe collega

Geplaatst op 06/07/2015

Eline_img_7862_linked_s

Per 6 juli is Eline van Rossum ons team komen versterken. Ze heeft hiervoor gewerkt bij de provincie Flevoland als projectmedewerker Provinciaal Meerjarenplan Landelijk Gebied en bij de Statengriffie. Op dit moment rondt ze haar Master Erfgoedstudies af.

4 juli feest rondom oplevering schoon Apeldoorns Kanaal

Geplaatst op 22/06/2015

Schermafbeelding_2015-06-22_om_20

Vanaf april vorig jaar is door Waterschap Vallei en Veluwe hard gewerkt aan het schoonmaken en herinrichten van het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem. Hierbij is intensief samengewerkt met de provincie Gelderland en de gemeente Heerde. Nu het gereed is zijn de bewoners uitgenodigd om dit mee te vieren. Om het evenement luister bij te zetten is er een bungeeroeiwedstrijd.

Kantoor Land-id

Geplaatst op 24/04/2015

Schermafbeelding_2015-04-25_om_16

Na jaren gewerkt te hebben vanuit een ‘virtueel kantoor’ maken we nu de stap naar een echte kantoorlocatie. Met ingang van 1 mei kunt u ons bezoeken in het Kantoorgebouw De Enk, Tivolilaan 205 in Arnhem. Dit voormalige kantoor van AKZO sluit in onze ogen goed aan bij de sfeer en kwaliteit die wij als Land-id nastreven.

Veranderingen in team

Geplaatst op 15/04/2015

Schermafbeelding_2015-04-25_om_15

Opdrachtgevers blijven uitdagende opgaven bij ons neerleggen en dat vraagt van ons aanpassingen in het team. Na een jaar freelance samenwerking met Samantha Hoogewerf hebben we besloten de samenwerking te intensiveren. Ze is nu een volwaardig lid geworden van Land-id. Komende tijd zult u (opnieuw) met haar kennismaken.

Werken aan de veiligheid van Nederland

Geplaatst op 01/04/2015

Na ruim 1,5 jaar heeft Astrid Stokman haar rol omgevingsmanager KRW IJssel bij Waterschap Vallei en Veluwe afgerond. Direct aansluitend is ze gestart als omgevingsmanager bij Waterschap Groot Salland. Hier zal ze gaan werken aan de dijkversterkingsopgave.

Jan Bouman is sinds oktober 2014 als projectmanager van het deelprogramma Apeldoorns Kanaal ondermeer verantwoordelijk voor de versterking Waterkering in het 5e en 6e pand en de Loswal Hattem. Land-id levert op deze wijze (een bescheiden) bijdrage aan de waterveiligheidsopgave van Nederland.

Presentatie Tastbare Tijd 2.0

Geplaatst op 09/02/2015

Tastbare_tijd-33_s

Tastbare_tijd-50_s

Op 2 februari was de presentatie de nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht: Tastbare Tijd 2.0.

Lees meer

Nieuwsbericht

Koers op Kolonielandschap

Geplaatst op 14/01/2015

Schermafbeelding_2015-01-14_om_15

Op vrijdag 13 februari is Land-id één van de sprekers op de Wintermiddag van het Netwerk Historsich Cultuurlandschap 2015 met als thema ‘Koloniën van Weldadigheid, een UNESCO Cultural Landscape?’

Voor het volledige programma en om aan te melden klik op onderstaande link.

Lees meer

Nieuwsbericht

Slib uit Apeldoorns Kanaal meer verontreinigd dan verwacht

Geplaatst op 04/12/2014

Er komt meer baggerslib uit het Apeldoorns Kanaal tussen Heerde en Hattem, dan waarvan werd uitgegaan bij aanvang van het baggeren. De hoeveelheid minerale oliën die in het slib zit is ook hoger dan uit onderzoeken bleek. Hierdoor nemen de kosten van het project toe. "Natuurlijk is het vervelend als dit gebeurt, maar het gebied met de vervuiling laten zitten is geen optie voor het waterschap en de provincie. Daarom gaan we extra geld beschikbaar stellen om het werk in zijn geheel af te ronden”, aldus heemraad Victor Doorn van Waterschap Vallei en Veluwe.

Lees meer

Nieuwsbericht

Sint op Apeldoorns Kanaal

Geplaatst op 15/11/2014

Niet alleen in Gouda was de komst van Sinterklaas een groot spektakel. Zaterdag 15 november werd ook in Hattem de Sint groots binnen gehaald. Prachtig was het beeld van de stoomboot op het Apeldoorns Kanaal.

Waterschap Vallei en Veluwe werkte voor de tweede keer mee aan de intocht. Vorig jaar kon het helaas niet doorgaan door hoge waterstanden op de IJssel. Daardoor kon de stoomboot niet on de brug door van keersluis het Bastion. Dit jaar lukte het wel.

Geen windturbines bij Kinderdijk

Geplaatst op 30/10/2014

Gedeputeerde Staten hebben besloten de locatie Nedstaal in Alblasserdam te schrappen. De provincie heeft Land-id het onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat de impact van windturbines op het werelderfgoed van Kinderdijk onaanvaardbaar groot is. Met name de beleving en de ‘visuele integriteit van het ritme van de molens’ en het karakteristieke landschap worden door de plaatsing van windturbines aangetast.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Zondag 15 juni: Werelderfgoedweekend op Schokland

Geplaatst op 26/05/2014

Zondag 15 juni van 10.00 tot 17.00 uur is er tijdens het Werelderfgoedweekend van alles te doen op Schokland. Met behulp van een schatkaart, die je langs verschillende plaatsen op het voormalige eiland in de Zuiderzee voert, maak je letterlijk een reis door de tijd. Ontdek de sporen uit de rijke geschiedenis van Schokland en laat je meevoeren met de wonderlijke verhalen uit een andere tijd!

Lees meer

Schokland

Eind april start schoonmaken en herinrichten deel van Apeldoorns Kanaal

Geplaatst op 14/03/2014

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de opdracht voor het verbeteren van het kanaal tussen Heerde en Hattem gegund aan de aannemerscombinatie Pannekoek GWW/Kurstjens. De aannemerscombinatie start eind april met de werkzaamheden zodat begin 2015 dit deel van het Apeldoorns Kanaal weer mooi en schoon is.

Lees meer

Apeldoorns Kanaal

Nieuwe projecten

Geplaatst op 14/03/2014

De afgelopen periode zijn we succesvol geweest in het verwerven van drie nieuwe projecten:

Opstellen van hydrobiografie voor Marken icm Beek&Kooiman (opdrachtgever: Rijksadviseur voor Landschap en Water)

Gebiedsprofiel Hollandse Biesbosch icm Veenenbos en Bosch (opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland)

Koers op Kolonielandschap ism Veenenbos en Bosch, Beek&Kooiman en Antea Group (opdrachtgever: Provincie Drenthe namens partners als het Kempens Landschap en diverse gemeenten)

Lees meer

Koloniën van Weldadigheid

Provincie en Waterschap sluiten overeenkomst

Geplaatst op 30/10/2013

Victor_doorn_en_annemieke_traag_ondertekenen_rok_apeldoorns_kanaal_30-10-2013_s

Heemraad Victor Doorn van waterschap Vallei en Veluwe en gedeputeerde Annemieke Traag van provincie Gelderland ondertekenen op 30 oktober 2013 de realisatieovereenkomst voor de sanering en herprofilering van het vijfde pand Apeldoorns Kanaal, tussen Heerde en Hattem.

Lees meer

Apeldoorns Kanaal

Energielandschappen Overijssel

Geplaatst op 01/09/2013

Land-id heeft de opdracht gekregen voor het uitwerken van voorbeelden van energielandschappen in Overijssel. Deze opdracht vormt een onderdeel van de uitvoeringsstrategie Energielandschappen Overijssel (ELO). ELO heeft als focus de koppeling van initiatieven op het gebied van duurzame energie aan ruimtelijke kwaliteit.

De komende periode gaan wij aan de slag met vier voorbeelden, gericht op zonneparken en biomassa productie. De voorbeelden zullen inzichtelijk maken welke stappen gezet moeten worden om duurzame energiebronnen goed in te passen in de omgeving. Ze bieden initiatiefnemers ondersteuning bij het ontwikkelen van hun ideeën, zodat de ruimtelijke gevolgen ervan binnen het provinciale omgevingsbeleid zullen passen.

Lees meer

Energielandschappen Overijssel

Projectplan Apeldoorns Kanaal vastgesteld

Geplaatst op 04/07/2013

Op 2 juli 2013 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe het Projectplan herprofilering 5e pand Apeldoorns Kanaal vastgesteld. Een mooie mijlpaal in een project waarin Land-id verantwoordelijk is voor het omgevingsmanagement.

Zomer 2012 stemde het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Vallei en Veluwe in met de samenwerkingsovereenkomst ‘Veluwekroon’. Deze overeenkomst gaat over de gebiedsontwikkeling voor het 5e en 6e pand van het Apeldoorns Kanaal. Als een van de eerste concrete uitwerkingen is de herprofilering van het 5e pand opgestart. Dit betreft saneren van de verontreinigde waterbodem en herinrichten van het kanaal voor de Kaderrichtlijn Water en recreatie en toerisme.

Nieuw in Nederland: Heritage Impact Assessment

Geplaatst op 26/03/2013

Land-id heeft de opdracht gekregen voor een Heritage Impact Assessment (HIA) voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiermee is Land-id het eerste bureau in Nederland dat aan de slag gaat met dit instrument van UNESCO.

Een Heritage Impact Assessment is een beoordeling van effecten van veranderingen in de omgeving op de Outstanding Universal Values van een Werelderfgoed. De assessment is integraal: het gaat om de cumulatieve effecten op de gehele site.

In de HIA voor de Hollandse Waterlinie beoordeelt Land-id de gevolgen van veranderingen rond het Lekkanaal en bedrijventerrein Het Klooster bij Nieuwegein. De vraag is wat de risico’s zijn van deze ontwikkelingen voor de mogelijke aanwijzing van de Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. De rapportage wordt onderdeel van het nominatiedossier voor UNESCO.

Lees meer

Hollandse Waterlinie
Guidance on Heritage Impact Assessments

Gekwalificeerd voor het raamcontract van de provincie Overijssel

Geplaatst op 30/01/2013

De combinatie Land-id en Eelerwoude kwalificeert zich voor twee percelen van het raamcontract van de provincie Overijssel. Wij zijn geselecteerd voor het perceel integrale projecten en het perceel ruimtelijke ordening en planologie.

De provincie Overijssel heeft deze Europese aanbesteding uitgeschreven voor een raamcontract voor alle advies- en ingenieursdiensten in de komende drie jaar. De selectie van de raamcontractpartners heeft voor 100% plaatsgevonden op basis van kwaliteit. Aan de hand van een plan van aanpak, gebaseerd op een fictieve case, is de kwaliteit van de inschrijving beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de projectaanpak, risicobeheersing en de toegevoegde waarde van de inschrijver. Ook is de visie van de inschrijver op kennisuitwisseling en social return of investment beoordeeld.

We zijn trots op het behaalde resultaat en gaan met veel plezier aan de slag in een breed scala aan projecten en programma’s waarmee de kracht van Overijssel wordt versterkt.

Eén plan voor ruimtelijke inrichting de Beemster en Stelling van Amsterdam

Geplaatst op 25/01/2013

Provincie Noord-Holland en de gemeente Beemster hebben de handen ineen geslagen voor de ruimtelijke inrichting van de Beemster en de Stelling van Amsterdam. Op 22 januari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het beleidskader vastgesteld.

Voor het Projectbureau Des Beemsters en de Provincie Noord-Holland maakte Land-id dit plan. De twee unieke landschappen, beiden aangewezen als UNESCO werelderfgoed, overlappen elkaar voor een deel. Land-id heeft voor de ogenschijnlijke tegenstelling tussen deze werelderfgoederen een oplossing ontwikkeld. Hierin is een brug geslagen tussen de openheid vanuit de forten tot aan de groene linten van de Beemster en de doorzichten binnen de Beemster. Het plan beschermt enerzijds het unieke karakter van het gebied en geeft daarnaast ruimte voor ontwikkeling.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Noord-Holland

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is ingenieurskunst

Geplaatst op 19/12/2012

Voorkant1_s

De Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is opgenomen in het Jaarboek Landschaps-architectuur en Stedenbouw. Volgens de samenstellers is het ‘een van de meest spraakmakende onderdelen van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier’. ‘De hoogwatergeul belooft een fraai voorbeeld te worden van de waterbouwkundige ingenieurskunst in Nederland, die technisch vernuft weet te combineren met landschaps-architectonische creativiteit’.

Wij zijn er trots op dat we, namens de projectorganisatie bestaand uit de provincie Gelderland, Waterschap Veluwe, PDR Ruimte voor de Rivier en de gemeente Heerde, als manager planontwerp leiding hebben mogen geven aan dit project.

Gedeputeerde Staten hebben gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vastgesteld

Geplaatst op 19/12/2012

Schermafbeelding_2012-12-19_om_16

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vastgesteld. Dit is het vierde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Startbijeenkomst erfgoedlijnen provincie Zuid-Holland

Geplaatst op 10/12/2012

Erfgoedlijnen1_s

Op 3 december organiseerde de provincie Zuid-Holland de startbijeenkomst van haar project Erfgoedlijnen. Het werd een drukbezochte middag met ruim 200 deelnemers. Land-id begeleidde twee van de zeven erfgoedtafels: de Limes en de Atlantikwall.

Samen met bestuurders, ambtenaren, belanghebbenden en experts verkenden we mogelijkheden om de beide erfgoedlijnen te versterken. De provincie wil hierbij graag belangen koppelen en in de tijd synchroniseren om zo gezamenlijk stappen voorwaarts te kunnen zetten. Beide erfgoedtafels leverden veel nieuwe ideeën op. Komende tijd gaan de provincie en haar partners aan de slag om de plannen concreet te maken.

Lees meer

Nieuwsbericht Provincie Zuid-Holland

Land-id leidt workshop op symposium Buitenplaatsen Belangrijk!

Geplaatst op 10/10/2012

Op 1 november organiseert het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) in opdracht van de provincie Utrecht het symposium Buitenplaatsen Belangrijk! Tijdens dit symposium komen actuele buitenplaatsthema’s aan bod in lezingen en workshops. Land-id leidt de workshop De Utrechtse Buitenplaatsbiotoop; lust of last?

Iedereen erkent dat de buitenplaatsen een wezenlijke identiteitsdrager van de provincie Utrecht zijn. Nu ligt de vraag voor hoe met dit belang om te gaan. Land-id heeft de visie van de provincie hierop uitgewerkt in de zogenoemde Buitenplaatsbiotoop. Deze workshop biedt inzicht in de uitgangspunten en de inhoud van de Buitenplaatsbiotoop. We leiden een debat met bestuurders, eigenaren, experts en ambtenaren. In dit debat staat de vraag ‘Wat heb ík aan de Buitenplaatsbiotoop?’ centraal. Aan het eind van de workshop kunnen de deelnemers de conclusie trekken of de Buitenplaatsbiotoop voor hen een lust of een last is.

Lees meer

Nieuwsbrief Platform Utrechtse Buitenplaatsen

Beeldkwaliteitsplan maakt weg nabij Stelling Amsterdam mogelijk

Geplaatst op 27/09/2012

Voor de gemeente Beverwijk maakte Land-id het beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe weg in de nabijheid van de Stelling van Amsterdam. Gezien het belang van de Stelling van Amsterdam als UNESCO Werelderfgoed vormt het beeldkwaliteitsplan een cruciaal onderdeel in de totale planvorming voor de weg. De weg moet de Binnenduinrandweg (N197) verbinden met de afslag Beverwijk op de A9.

Op 18 september gaven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland toestemming voor de weg. De zorgvuldige manier waarop het plan omgaat met de historische waarden in het gebied speelde daarbij een belangrijke rol. Tjeerd Talsma, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “De manier waarop het Beverwijkse plan rekening houdt met dit bijzondere gebied verdient een compliment.”
Land-id maakte het beeldkwaliteitsplan in nauwe samenwerking met het programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie Noord-Holland.

Lees meer

Provincie akkoord met oostelijke verbindingsweg Beverwijk

Utrechtse Buitenplaatsen

Geplaatst op 15/08/2012

Landgoed_biotoop__s

Na een succesvolle workshop over buitenplaatsen en ruimtelijke kwaliteit gaat Land-id nu voor de provincie Utrecht aan de slag met het begrip ‘Buitenplaatsbiotoop’. Samen met de betrokken partners zullen we inhoud geven aan dit begrip uit de provinciale Structuurvisie. Hoofdvragen zijn:
• Waarom een Buitenplaatsbiotoop?
• Wat is de inhoud van een Buitenplaatsbiotoop?
• Wat is een goed werkproces voor het bepalen en vastleggen van de biotoop?

De belangrijkste partners hierbij zijn eigenaren en beheerders, gemeenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het resultaat is een plan van aanpak voor de uitwerking van de acht Buitenplaatsbiotopen die in de provinciale Structuurvisie zijn opgenomen.

Den Haag verankert erfgoed in ruimtelijke ordening

Geplaatst op 09/08/2012

In de wet Modernisering Monumenten wordt sterk ingezet op het verankeren van erfgoed in de ruimtelijke ordening. De gemeente Den Haag is trots op haar culturele rijkdom en ziet het erfgoed als een van de pijlers van de ‘quality of life’. Daarmee is het een kans om mensen naar de stad te halen. Dit najaar ontwikkelt Land-id voor de gemeente Den Haag een handboek voor het opnemen van cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen. Om de vragen en problemen scherp te krijgen, voeren we eerst een serie gesprekken met betrokken partijen.

Gezamenlijke koers voor buitengebied Salland

Geplaatst op 10/07/2012

Op 8 juni 2012 heeft ook de laatste van de drie samenwerkende gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een eenduidig ontwikkelingsgericht beleid voor het Sallandse buitengebied. Land-id gaf procesmatig en inhoudelijk leiding aan de vernieuwing van de bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan buitengebied biedt ontwikkelingskansen voor ondernemers waarbij tegelijk de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied voldoende wordt gewaarborgd. Voorbeelden van ruimte die het plan geeft, zijn kansen voor nevenactiviteiten ter bevordering van multifunctionele landbouw en extra mogelijkheden voor karakteristieke panden.

Lees meer

Projectmanagement Salland

Contact

Land-id

Postadres:
Mauvestraat 66
6813 JN Arnhem

Bezoekadres:
Kantoorgebouw De Enk
Tivolilaan 205 in Arnhem

E-mail:

Natuurlijk kunt u ook één van de partners bellen of mailen (zie tabblad TEAM).

Heeft u een vraag?
Neem gerust contact op
026 370 6606

Jan_20151009_zw_crop_s

Jan Bouman

partner

Als project- en omgevingsmanager ben ik in mijn element in projecten met een veelzijdige inhoudelijke opgave en complexe besluitvorming. Mijn creativiteit, kennis en ervaring helpen bij het oplossen van vraagstukken in het landelijk gebied. In projecten zet ik mijn overtuigingskracht en sociale vaardigheden in en laat ik ook mijn persoonlijke kant zien. Hierdoor lukt het om ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen en partijen te binden aan het resultaat. Dit komt in uitdrukking in jarenlange en veelvuldig terugkerende samenwerking met opdrachtgevers en hun partners.

Mijn basis ligt in de opleiding tot landschapsarchitect. In 2007 heb ik Land-id opgericht.

06 5254 7610

Linked-in Jan

Terug naar teamoverzicht

Loes_20151009_zw_crop_s

Loes van der Vegt

partner

Mijn kracht ligt in de combinatie van het ontwerpen van creatieve concepten en het begeleiden van gebiedsprocessen. Mijn hart ligt bij grootschalige ontwerpopgaven. Daar kan ik een bijdrage leveren aan het vormgeven en realiseren van de ambities uit het gebied. Voor mij is een project een succes als de partijen in het gebied zich verbinden, samenwerken en genieten van het resultaat.
Met Land-id geef ik vorm en inhoud aan het relatief nieuwe instrument ‘Heritage Impact Assessment’ voor UNESCO Werelderfgoed. Inmiddels zijn wij daarin toonaangevend in Nederland.

Na mijn opleiding Tuin- en landschapsinrichting in Velp heb ik in Utrecht de studie Planologie gedaan. Sinds 2009 ben ik partner bij Land-id.

06 5012 2660

Linked-in Loes

Terug naar teamoverzicht

Astrid_20151009_zw_crop_s

Astrid Stokman

partner

Projectmanager in hart en nieren, maar wel een met een neus voor de omgeving. Als projectmanager of omgevingsmanager in grote, complexe ruimtelijke projecten zorg ik voor vroegtijdige, open en zakelijke samenwerking met alle stakeholders. Ik stuur op de raakvlakken tussen bijvoorbeeld het ontwerp- en het participatieproces, grondverwerving en ruimtelijke kwaliteit. Juist daar liggen de kansen om mooie resultaten te halen. In het bestuurlijke spoor zorg ik voor een prettige samenwerking en duidelijkheid. Mensen zeggen van mij dat ik scherp én verbindend ben, dat ik van het proces én de inhoud ben en dat mijn enthousiasme aanstekelijk is.

Ik ben in Leiden opgeleid als bestuurskundige en sinds 2013 verbonden aan Land-id.

06 4034 7502

Linked-in Astrid

Terug naar teamoverzicht

Samantha_20151009_zw_crop_s

Samantha Hoogewerf

senior landschapsarchitect

Mijn interesse gaat vooral uit naar het grootschalig en regionaal ontwerp. In de jaren dat ik bij diverse advies- en ontwerpbureaus werkte, heb ik mij gespecialiseerd in regionale projecten en heb ik mij ontwikkeld als ervaren adviseur en projectleider. In mijn werk gebruik ik graag het ontwerp en de verbeelding om de betrokken partijen te enthousiasmeren, de discussie met elkaar aan te gaan en tenslotte alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vaak is het beeld daarbij het middel en niet het doel op zich.

Mijn opleiding tot landschapsarchitect heb ik gevolgd in Velp en Wageningen. De afgelopen jaren heb ik regelmatig advieswerk voor Land-id gedaan en in 2015 ben ik in dienst getreden.

06 2903 8444

Linked-in Samantha

Terug naar teamoverzicht

Eline_20151009_zw_crop_s

Eline van Rossum

adviseur

Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed komen heden, verleden en toekomst samen. Ik adviseer onze opdrachtgevers over toekomstgerichte ontwikkeling met behoud en versterking van de identiteit van een plek of gebied. Mijn doel is om adviezen te geven waar de opdrachtgever concreet mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld om de ruimtelijke kwaliteit van en rond erfgoed te versterken. Om dat voor elkaar te krijgen, zorg ik voor zorgvuldig onderzoek en duidelijk beeldmateriaal. Mijn ambitieniveau daarin is hoog.

In Wageningen heb ik Landschap, planning en ontwerp gestudeerd en in Utrecht Geografie en communicatie. Naast mijn werk heb ik ook nog Erfgoedstudies aan de VU afgerond. Sinds 2015 werk ik bij Land-id.

06 1514 3533

Linked-in Eline

Terug naar teamoverzicht

Sylvia_dec_2016_s

Sylvia Neutel

stagiaire

-

06 - 2534 1717

Linked-in Sylvia

Terug naar teamoverzicht

Image001_s

Michelle Leemkuil

junior landschapsarchitect

Ik ben een creatieve duizendpoot, die zich graag bezig houdt met het landschap om ons heen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek naar het culturele landschap in Nepal heb ik geleerd met verschillende culturen te werken. Ik kan mijn verhaal duidelijk overbrengen en weet om te gaan met complexe omstandigheden. Ik vind het belangrijk dat de historische en culturele elementen in het landschap behouden worden en het onderliggende verhaal zichtbaar blijft. Het maken van adviezen over ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, hergebruik en participatie zijn voor mij een manier om betrokken partijen bewuster te maken, waardoor er duurzamer met het landschap omgegaan kan worden.

Sinds november 2016 ben ik afgestudeerd in de studie Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Sinds februari 2017 werk ik bij Land-id.

06 8398 1520

Linked-in Michelle

Terug naar teamoverzicht

Ronald_20151209_s

Ronald Löhr

associé

In rollen variërend van projectmanager en gespreksleider tot interim leidinggevende en (opgeleid) coach voor individuen ben ik gewend om multidisciplinair te denken en te opereren. Ik heb geleerd om continu te schakelen tussen schaalniveaus, tussen projecten en strategieën en tussen bewoners en bestuurders. Een vaardigheid die nog dagelijks waardevol blijkt te zijn in mijn werk. Ik voer graag de regie over het proces met veel betrokken partijen, doe dat ontwikkelingsgericht en ben in staat om kennisvelden inhoudelijk samen te brengen. Ik voel me betrokken bij de mensen, de opdrachtgever en de opdracht.

Ik ben opgeleid als regionaal geograaf. Sinds 2013 werk ik regelmatig samen met Land-id.

06 4644 6042

Terug naar teamoverzicht

Jubileum

Land-id 10 jaar in beweging

Opdrachtgever

Periode 2007-2017

Ruimtelijke kwaliteit

Landschappelijke analyse en karakterschets SvA en NHW

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Periode 2016

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de voorlopige lijst van Werelderfgoed van UNESCO, met de wens om in 2019 samen met de Stelling van Amsterdam de werelderfgoedstatus toegekend te krijgen. De Stelling van Amsterdam is al sinds 1996 UNESCO-werelderfgoed. Beide verdedigingslinies zijn uniek en vertellen het verhaal van de strategische inzet van water bij de verdediging van Nederland.

Land-id aan het werk

De voorbereiding om door UNESCO als grootste Werelderfgoed van Nederland erkend te worden is in volle gang. Eén van de stappen waar Land-id bij geholpen heeft, is het opstellen van een landschappelijke analyse en karakterisering van beide verdedigingslinies samen.
Er is gekeken naar verschillende lagen: de landschappelijke karakteristiek, de kernkwaliteiten vanuit de SvA en de NHW en de ruimtelijke dynamiek.

De landschappelijke karakteristiek maakt inzichtelijk wat de wisselwerking was tussen de verdedigingslinies en het onderliggende landschap en toont de betekenis van de linies voor het hedendaagse landschap in een dynamische en stedelijke context.

In de laag van de kernkwaliteiten worden, gesitueerd in het landschap, het strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken van beide linies verbeeld.

De analyse van de ruimtelijke dynamiek geeft inzicht in de huidige functies, de mate van drukte en rust en toekomstige ontwikkelingen en trends en daarmee mogelijk gepaard gaande transformatie in de directe omgeving van de Stelling en de Linie.

Op basis van synergie tussen de genoemde lagen is vervolgens de karakterschets opgesteld en is per deelgebied een eigen set van kenmerken geduid. Het totaaloverzicht geeft een beeld van de setting van de Stelling en de Linie samen in het hedendaagse landschap.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Gebiedsdocumenten wederopbouwgebieden

Opdrachtgever Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Periode 2016

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dertig wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. In deze periode is een groot deel van Nederland opnieuw ingericht. De geselecteerde gebieden geven een goed beeld van hoe er na de oorlog gedacht, gebouwd en ingericht werd en kunnen worden beschouwd als toonbeelden van de Wederopbouwperiode. Dit geldt ook voor de acht landelijke wederopbouwgebieden: Haskerveenpolder, Vriezenveen, Noordoostpolder, Beltrum, De Groep, Walcheren, De Scheeken en Maas- en Waal-west.

Land-id aan het werk

Land-id stelde in opdracht van de Rijksdienst voor Cultuurhistorisch Erfgoed (RCE) de gebiedsdocumenten op voor de acht landelijke wederopbouwgebieden. De gebiedsdocumenten bestaan uit een uitgebreide analyse van de wederopbouwkenmerken zoals de groenstructuur, bebouwing, infrastructuur, massa-ruimte, verkavelingsstructuur en waterstructuur. De hoofdstructuur van het gebied vanuit de wederopbouwperiode is verbeeld in een heldere kernkwaliteitenkaart.

Resultaat is een achttal eenduidige, beeldende en overzichtelijke documenten met als doel om kennis, inzicht en begrip van de cultuurhistorische waarden van de wederopbouwgebieden te bieden. Hiermee kunnen overheden weloverwogen keuzes maken in planvormingsprocessen.

Tijdens het tweedaags symposium over de Wederopbouw hebben de wethouders en minister de een intentieverklaring ondertekend over de omgang met de wederopbouwgebieden. Op dit symposium heeft Land-id twee workshops georganiseerd waarin een mogelijke doorvertaling van de wederopbouw-kernkwaliteiten werd gegeven: “Van kernkwaliteit naar beleid” en “Van kernkwaliteit naar ontwerp”.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsvisie Woudagemaal

Opdrachtgever Wetterskip Fryslân

Periode 2015 - heden

Met de RijksVisie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter, geeft het kabinet aan dat Werelderfgoed één van de prioriteiten van het erfgoedbeleid is. Het Woudagemaal is het grootste stoomgemaal ter wereld en nog steeds in gebruik. In 1998 werd het gemaal toegevoegd aan de lijst van Werelderfgoed van UNESCO.
Het Rijk richt zich op gebiedsgerichte ontwikkelingsvisies voor duurzame recreatieve en toeristische ontwikkeling, knelpuntenanalyses en ontwikkelingsperspectieven voor duurzame instandhouding en grotere bekendheid van het merk 'Werelderfgoed'.

Land-id aan het werk

Om invulling te geven aan de bovengenoemde doelstellingen is al een aantal stappen gezet, zoals het door Land-id opgestelde Managementplan. Als vervolg hierop is Land-id gevraagd een Gebiedsvisie op te stellen met als doel om een lange termijnstrategie te hebben en subsidiemiddelen aan te vragen.

Samen met de gebiedspartijen (Wetterskip Fryslân, Stichting Woudagemaal, Provincie Fryslân, Gemeente Fryske Marren en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is de discussie gevoerd over de gewenste toekomstvisie van het Woudagemaal en haar omgeving aan de hand van een aantal uiteenlopende ruimtelijke concepten.

Vervolgens is de visie concreet gemaakt in een inrichtingsvoorstel met bijbehorend maatregelenpakket met als resultaat een subsidiebeschikking. Op dit moment wordt hier uitvoering aan gegeven waarbij Land-id betrokken is als kwaliteitsbewaker en een deel van het omgevingsmanagement op zich neemt.

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Gebiedsvisie Varik-Heesselt; het talent van de dorpspolder

Opdrachtgever Provincie Gelderland, Gemeente Neerijnen, Waterschap Rivierenland en Ministerie van I en M

Periode juni 2016 - heden

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kijken samen naar manieren om dat rivierwater veilig af te voeren. Een combinatie van dijkververbetering en rivierverruiming in de vorm van een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt kan hieraan bijdragen. Er is een MIRT-verkenning gestart die moet leiden tot één voorkeursalternatief voor zowel rivierverruiming als de dijkverbetering. Dan wordt duidelijk hoe de dijk tussen Tiel en Waardenburg wordt versterkt. En of de Waal aanvullend wordt verruimd en zo ja, in welke vorm.

Land-id aan het werk

Zowel de dijkverbetering als een eventuele aanleg van een hoogwatergeul hebben impact in het gebied Varik-Heesselt, maar bieden ook kansen voor gebiedsontwikkeling. Daarom maken we een gebiedsvisie. De gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag: hoe geven we de kwaliteiten van het gebied een impuls? De gebiedsvisie gaat dus niet over de vraag of de geul er komt. Want ook als de geul er niet komt, staat het gebied een grote ingreep te wachten in de vorm van in ieder geval een dijkversterking. De gebiedsvisie gaat in op verschillende thema’s:

 • ruimtelijke thema’s (zoals infrastructuur, wonen en waterbeheer);
 • sociaal-economische thema’s (zoals leefbaarheid, recreatie en landbouw).

Hiertoe is allereerst de ruimtelijke hoofdstructuur bepaald. Vervolgens zijn verschillende ontwikkelperspectieven opgesteld, die ruimtelijke bouwstenen leveren voor de Kansrijke Oplossingsrichtingen. De Gebiedsvisie zal een doorkijk geven richting 2030, hieraan wordt een een uitvoeringsprogramma gekoppeld.

In onze aanpak staat het talent in en uit De Dorpspolder Varik-Heesselt centraal. Het draait om de mensen. Door hun kracht als uitgangspunt te nemen en deze in beweging te krijgen, creëren we samen een onderstroom die garant staat voor een duurzaam succes.

Lees meer
varik-heesselt
de dorpspolder

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Faunapassage

Opdrachtgever Provincie Utrecht i.s.m. Gemeente Utrecht

Periode 2016

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat op de Voorlopige Lijst van Werelderfgoederen die Nederland bij UNESCO heeft ingediend. Een Heritage Impact Assessment (HIA) geeft inzicht in de effecten van beoogde ontwikkelingen op de Uitzonderlijke Universele Waarde (OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bestaande uit drie kernkwaliteiten: het strategisch landschap, het watermanagementsysteem en de militaire werken. Voor de beoogde faunapassage Biltse Rading is onderzocht in welke mate er veranderingen optreden en is beoordeeld wat het effect hiervan is op de integriteit en authenticiteit van de genoemde kernkwaliteiten.

Land-id aan het werk

Land-id stelde de HIA op van de beoogde ontwikkeling van de faunapassage Biltse Rading.
Ter plaatse van het studiegebied zijn de elementen en het systeem van de NHW nog grotendeels aanwezig en herkenbaar, te midden van een sterk verstedelijkte omgeving. De veelheid aan objecten en de aanwezige dubbele fortenring maken het gebied uniek voor de gehele NHW.
Het realiseren van een faunapassage in de vorm van een ecoduct heeft een grote ruimtelijke verandering tot gevolg. Met name het effect op de militaire werken is zeer groot negatief, door aantasting van de oorspronkelijk open Verboden Kringen en aantasting van de visuele relatie tussen de forten.

In de HIA is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht, op welke wijze negatieve effecten vermeden, beperkt, opgevangen of gecompenseerd kunnen worden. De beschikbare ‘knoppen’ hiertoe zijn wijziging van de locatie van de faunapassage, de hoogteligging, de vormgeving, inrichtingsmaatregelen en compensatie.
De conclusie van de HIA is dat het meeste effect wordt behaald door de beoogde locatie op te schuiven en de faunapassage uit te voeren als tunnel, in plaats van als ecoduct.

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Aanloopdossier Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

Periode 2014 - heden

De Nieuwe Hollandse Waterlinie staat samen met zes andere sites op de voorlopige lijst voor nominatie als UNESCO Werelderfgoed. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) coördineert het indienen van de nominatiedossiers bij UNESCO. Als eerste stap heeft de RCE namens de minister alle voorlopige sites verzocht een ‘aanloopdossier’ op te stellen met de motivatie voor de nominatie. Het programmabureau Nieuwe Hollandse heeft Land-id gevraagd om het aanloopdossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor haar rekening te nemen.

Land-id aan het werk

De nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in feite een uitbreiding van het Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het gaat om een groot en complex gebied met meerdere inhoudelijke opgaven en een grote diversiteit aan actoren en belanghebbenden. Vanwege de strakke planning van het ‘aanloopdossier’ is continuïteit in het proces en in de ontwikkeling van de inhoud van essentieel belang. Land-id heeft veel expertise in huis op het gebied van werelderfgoederen en de politieke besluitvorming die bij een nominatie hoort. Daarmee staan zij garant voor een voortvarende totstandkoming van een kansrijk nominatiedossier.

Samen met de voorlopige sitehouder (provincie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) en andere betrokken partijen heeft Land-id in beeld gebracht wat de essentiële meerwaarde is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Samen vormen de beide linies het enige complete monument dat de ontwikkeling van deze technologie van het ingenieuze in elkaar grijpende hydrologische systeem vanaf het vroegste stadium laat zien. Juist door beide sites als één geheel te bezien, wordt de historische betekenis in volle omvang duidelijk.

Het resultaat van de analyse is een wervend en kansrijk aanloopdossier ‘Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker’! Op 2 oktober 2014 is de bestuursovereenkomst ‘Pact van Altena’ door de verantwoordelijke provincies ondertekend en is het dossier aangeboden aan de RCE.

Lees meer

Nieuwsbericht
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Hydrobiografie voor hoogwaterstrategie Marken

Opdrachtgever College van Rijksadviseurs

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie

Periode 2014

Als beheerder van Marken wil Rijkswaterstaat een pilot uitvoeren naar de mogelijkheden van meerlaagsveiligheid voor het eiland. Doel is een maatwerkoplossing in beeld te krijgen voor de hoogwaterveiligheid op Marken, en kennis en ervaring op te doen rond het concept meerlaagsveiligheid. Om de historische kennis over Marken en het leven met het water in beeld te brengen en inzetbaar te maken voor de toekomst heeft de Rijksadviseur Landschap en Water opdracht gegeven aan Land-id en Beek & Kooiman Cultuurhistorie voor een hydrobiografie.

Land-id aan het werk

Aan de hand van historisch onderzoek laat de hydrobiografie zien hoe de ruimtelijke patronen en de bebouwing op Marken zijn ontstaan in een voortdurend reageren op de Zuiderzee die het eiland omringde. Van oudsher hebben de Markers verschillende strategieën gehanteerd voor de omgang met het water. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is dat niet meer nodig en is er van de vroegere meervoudige strategieën één overgebleven: dijkverbetering.

Uit de hydrobiografie blijkt dat een benadering van meerlaagsveiligheid aansluit bij de historie van Marken. De uitdaging is om te komen tot een optimale mix van strategieën om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. De historische manier van leven met het water biedt opnieuw perspectief, juist door het ontwikkelingsproces door te laten gaan.

Deze benadering betekent een grote cultuuromslag voor de huidige bewoners van het eiland. Elke strategie die het water op Marken toelaat, zal mede gebaseerd moeten zijn op de bereidheid tot collectieve organisatie onder de Markers om zich in periodes van hoogwater te kunnen redden. Deze bereidheid kan niet van bovenaf opgelegd worden, maar kan wel ondersteund en gefaciliteerd worden door de verschillende overheden. Dit vraagt om een stapsgewijze aanpak, gericht op de lange termijn.

Het College van Rijksadviseurs heeft de hydrobiografie gebruikt voor haar advies aan Rijkswaterstaat over de hoogwaterstrategie van Marken.

Lees meer

Hydrobiografie Marken

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement HWBP Limburg

Opdrachtgever Waterschap Peel en Maasvallei

Periode januari 2016 - heden

In de noordelijke Maasvallei zijn maar liefst 14 dijktrajecten aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Waterschap Peel en Maasvallei pakt deze dijktrajecten als één programma aan met de ambitie om de dijken in noord- en midden-Limburg in 2020 te hebben versterkt.

Land-id aan het werk

Vlak voor de jaarwisseling 2015-16 vroeg het Waterschap Land-id om ondersteuning in het omgevingsmanagement van het HWBP. Astrid Stokman maakt sinds januari deel uit van het Team Omgeving. Ze heeft de omgevingsstrategie op hoofdlijnen geschreven en daarna samen met haar teamgenoten in een concrete aanpak van participatie en communicatie omgezet. Voor de dijktrajecten in Nieuw-Bergen, Well, Arcen en Steyl vult ze de IPM-rol Omgevingsmanager in.

Samen met de twee andere omgevingsmanagers van WPM en samen met Arcadis & Witteveen+Bos is de programma-brede Verkenning razendsnel gestart in interactie met de bewoners, lokale ondernemers en overige belanghebbenden. Ruimtelijke kwaliteit en (meekoppel)kansen spelen daarin een cruciale rol.

Het streven is om nog dit jaar (2016) de kansrijke alternatieven voor elk dijktraject te selecteren en in de tweede helft van 2017 staat de keuze van voorkeursalternatieven gepland.

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Verbinding A8-A9

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Periode 2015

De Stelling van Amsterdam wordt gezien als een erfgoed van zeer hoge waarde. Het is een complete ring van fortificaties gebouwd rond de stad Amsterdam met een lengte van meer dan 135 kilometer. De linie is gebouwd tussen 1883 en 1920 en vormt een uniek samenspel met het systeem van dijken, sluizen, kanalen en inundatiepolders.

De geplande verbinding A8-A9 bevindt zich in het gebied van de Stelling van Amsterdam. Daarom werd gekozen voor een Heritage Impact Assessment (HIA).

Land-id aan het werk

Land-id werd door de provincie Noord-Holland gevraagd de HIA uit te voeren. Dit hebben we gedaan door de Uitzonderlijke Universele Waarde van het Werelderfgoed te vertalen naar drie samenhangende centrale kernkwaliteiten:
- de liniedijk (hoofd- verdedigingslijn);
- een ketting van inundatievelden en inundatiemiddelen (watermanagementsysteem);
- en een systeem van militaire elementen (militair systeem).

We hebben de zeven alternatieven uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verbinding A8-A9 beoordeeld op het effect op elke kernkwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat de effecten van de alternatieven van neutraal (0) tot matig negatief (-3) scoren. Afhankelijk van het alternatief waar voor gekozen wordt, zal er meer of minder risico voor de status van Werelderfgoed zijn. Ons eindrapport is een belangrijke bouwsteen in de verdere bestuurlijke afweging en besluitvorming inzake de verbinding A8-A9.

Deze HIA is uitgevoerd in combinatie met de HIA op een gepland opstelterrein van ProRail, zodat ook de cumulatie van effecten van beide ontwikkelingen in beeld werden gebracht.

Lees meer

Stelling van Amsterdam
Onderzoek naar effecten A8-A9

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“De HIA is zonder twijfel in technische zin goed uitgevoerd en is een goed voorbeeld van het uitvoeren van de ICOMOS-aanbevelingen.”

ICOMOS
Adviesorgaan van UNESCO

Ruimtelijke kwaliteit

Koers op Kolonielandschap

Opdrachtgever provincie Drenthe

Periode 2014

Op vijf plaatsen in Nederland en België zijn de sporen zichtbaar van een buitengewoon vooruitstrevend maatschappelijk experiment uit het begin van de 19e eeuw: de Koloniën van Weldadigheid. Een grootschalig plan om met landbouw de armoede te bestrijden waarin Napoleon grote delen van Nederland achterliet. Inmiddels staan de Koloniën op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed. Alle partijen werken gezamenlijk aan het nominatiedossier. Land-id kreeg de opdracht voor een inspiratiedocument over de toekomstige ontwikkeling van het landschap en de landschappelijke en cultuurhistorische waarden die daarvoor het fundament vormen.

Land-id aan het werk

De centrale vraag die Land-id in dit project stelt is: Wat is het gezamenlijke, lonkende perspectief voor het kolonielandschap dat de betrokken partijen willen nastreven in de toekomst? En vervolgens: met welke instrumenten en processen kan die ambitie worden waargemaakt? Wat is de gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van de partners in het veiligstellen van de unieke universele waarden van de Koloniën?

In een serie ateliers maken de partners samen met Land-id de sprong naar voren om deze vragen te beantwoorden. Belangrijk daarbij zijn trends en ontwikkelingen in de gebieden en de kansen en bedreigingen die zij opleveren voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Hieruit volgen de opgaven voor de toekomst. Door deze opgaven centraal te stellen en gericht naar oplossingsrichtingen te zoeken, bouwt Land-id met de partners aan een gezamenlijke kijk op de toekomst.

‘Koers op Kolonielandschap’ zal input zijn voor het nominatiedossier voor UNESCO en zal om die reden ook aansluiten op de eisen die UNESCO stelt aan de managementplannen voor Werelderfgoed.

Lees meer

Koloniën van Weldadigheid

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Projectanalyse De Wildenborch

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Periode 2016 - heden

Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel spreken in 2015 af om de verdroging op het landgoed De Wildenborch bij Vorden tegen te gaan teneinde de natte natuur te herstellen. Al snel na de start van het project lijken de omstandigheden echter zo te verslechteren dat de haalbaarheid van de doelen wordt betwijfeld.

Het Waterschap vraagt Land-id de situatie te analyseren en advies uit te brengen.

Land-id aan het werk

Na bestudering van het projectarchief heeft Land-id interviews afgenomen met zeven personen die bij het project betrokken waren en soms nog zijn. Provincie, waterschap, Gelders Landschap en Kasteelen en Stichting De Wildenborch spelen allemaal een rol in het streven om de verdroging op het landgoed te bestrijden en de natte natuurwaarden te herstellen.

Het resulterende feitenrelaas schept de gevraagde duidelijkheid. Daarmee wordt de tweede stap mogelijk: een analyse van de dilemma’s in projectdoelen, fysieke maatregelen en de daarvoor benodigde financiële, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden. Deze analyse moet begin december leiden tot een succesvolle op- of doorstart van het project.

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Schokland: Tijdloos Mysterie

Opdrachtgever gemeente Noordoostpolder en het Flevolandschap

Periode 2013 - 2015

Schokland was het eerste Nederlandse monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De status betekent dat de unieke universele waarde van het voormalige eiland in stand moet worden gehouden. Gemeente Noordoostpolder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed willen een visie en uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor meer bekendheid, meer draagvlak in de regio en gezonde financiën.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelt in een participatieproces de visie en het uitvoeringsprogramma voor Schokland. Op basis van onze eigen expertise en ateliers met de partners uit de streek hebben we eerst drie scenario’s uitgewerkt. Elk scenario steunt op drie pijlers:

Identiteit
Een heldere identiteit van Schokland is in elk scenario het vertrekpunt om te kunnen werken aan een eenduidig, helder en aansprekend imago. Bij het bepalen van de identiteit speelden bestaande waarden een grote rol, maar redeneerden we ook vanuit vraag en aanbod.

Ondernemerschap
In elk scenario is ondernemerschap een belangrijke voorwaarde om inkomsten te genereren en om draagvlak te verkrijgen. Nieuwe kansen kunnen ontstaan doordat bedrijven en non-profit organisaties binnen en buiten de streek zich met elkaar verbinden en ketens vormen.

Gezonde financiën
Door in het planproces te sturen op een gezonde financiële huishouding kunnen bewuste afwegingen worden gemaakt tussen de verschillende belangen die spelen.

Geïnspireerd op de drie scenario’s heeft Land-id een haalbare en uitvoerbare visie ontwikkeld met bijpassend verdienmodel. Een visie die mag rekenen op draagvlak onder de betrokken partijen. Daarop gebaseerd hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld.

lees meer

Werelderfgoed Schokland

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Voorbeeldenboek Energielandschappen

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Samenwerking Eelerwoude

Periode 2013

Met de provinciale uitvoerings- strategie Energielandschappen Overijssel (ELO) ondersteunt de provincie Overijssel initiatiefnemers van nieuwe duurzame energieproductie in het maken van hun ontwerp mét ruimtelijke kwaliteit. Om hier handen en voeten aan te geven, vroeg de provincie aan Land-id en Eelerwoude om een Voorbeeldenboek Energie-landschappen. Een inspirerend boek dat initiatiefnemers concrete handvatten geeft voor het ontwerpproces.

Land-id aan het werk

Het voorbeeldenboek biedt een stappenplan voor het ontwerpproces voor energielandschappen en laat zien hoe initiatiefnemers economische en sociale aspecten mee kunnen nemen in de ruimtelijke afwegingen. Het stappenplan wordt geïllustreerd aan de hand van vier kenmerkende, actuele ontwikkelingen in Overijssel. Het gaat om fictieve, maar realistische voorbeelden van:
• Een zonnepark in een stadsrandzone
• Zonnevelden in het open landelijk gebied
• Teelt van biomassa op natte gronden
• Verwerkingsinstallatie voor biomassa bij een agrarisch bedrijf

De methodiek bestaat uit drie stappen, gebaseerd op de methode uit de Catalogus Gebiedskenmerken van de provincie Overijssel. Vertrekpunt voor het ontwerpproces zijn de kenmerken van het gebied waar de energieproductie zal plaatsvinden.

Stap 1. Inventariseren van de kenmerken, ambities en randvoorwaarden van het plangebied. Dit geeft inzicht in de kwaliteiten die behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
Stap 2. Ontwikkelen van de bouwstenen van het ontwerp vanuit twee invalshoeken. In de eerste plaats bouwstenen die horen bij de energievorm, zoals de oriëntatie van zonnevelden en de schaal van het initiatief. Ten tweede bouwstenen voortkomend uit de gebiedskenmerken, bijvoorbeeld het versterken van de landschappelijke structuur.
Stap 3. Samenbrengen, ordenen en wegen van de bouwstenen in een integraal ontwerp. Door de bouwstenen in samenhang te bezien, kan ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd.

Het voorbeeldenboek maakt op aantrekkelijke wijze zichtbaar wat de uitkomst en meerwaarde kan zijn van dit creatieve ontwerpproces. Het boek zal ingezet worden bij de Bouwplaats Energielandschappen die de provincie in 2013-2014 organiseert.

Lees meer

Bekijk het voorbeeldenboek

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Projectmanagement Apeldoorns Kanaal

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2013 - heden

Waterschap Vallei en Veluwe voert sinds 2013 verschillende omvangrijke projecten uit rond het Apeldoorns Kanaal die zijn samengebracht in het deelprogramma Veluwekroon. Het gaat om sanering van de waterbodem, versterken van de primaire kering, beweegbaar maken van de bruggen en herinrichting van de oevers. Zowel bestuurlijk als bij het grote publiek staan al deze projecten volop in de belangstelling. Waterschap Vallei en Veluwe vindt het van groot belang de projecten zorgvuldig op elkaar af te stemmen en de omgeving goed te betrekken en daarvoor heeft ze een deelprogramma opgezet en IPM-team samengesteld.

Land-id aan het werk

Land-id is sinds medio 2014 verantwoordelijk voor het projectmanagement van het gehele deelprogramma. Daarvoor vulden wij de rol van omgevingsmanager in. We sturen op de scope van het deelprogramma. We zorgen voor afstemming tussen alle activiteiten, zowel intern binnen het waterschap, als extern met de provincie Gelderland, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat en de gemeenten.Voor de buitenwereld fungeert de projectmanager als het centrale aanspreekpunt voor het gehele deelprogramma van het Apeldoorns Kanaal.

Samen met de de partners uit de Veluwekroon werken we toe naar een mooi, schoon en veilig Apeldoorns Kanaal.

Lees meer

Versterking IJsseldijk langs kanaal
Veluwekroon

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In de politiek-bestuurlijk, ruimtelijk en inhoudelijk complexe opgaven heeft Jan Bouman voor mij duidelijk aangetoond de juiste balans tussen inhoud, proces, resultaat en team weten te bereiken. Juist op momenten van optredende risico's, dus onder druk, heb ik hem bijzonder effectief, doortastend en verstandig zien werken.”

Karl Blokland directeur
waterschap Vallei en Veluwe

“Ongehinderd door vooroordelen, status of getoonde emoties luistert Jan Bouman naar wat mensen werkelijk beweegt.”

Simon van der Meij technisch manager
waterschap Vallei en Veluwe

“Jan Bouman ontleedt complexe vraagstukken tot de kern en helpt beslissers om een heldere afweging te maken.”

Anton Koot teamleider

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Windturbines Kinderdijk

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie, veenenbos en bosch, Bosch & Van Rijn en Zwartlicht

Periode 2014

Om een goede beoordeling van de effecten te kunnen uitvoeren, heeft Land-id de Outstanding Universal Values van Kinderdijk vertaald naar kernkwaliteiten. Dat zijn er drie: Het ingenieuze hydrologische systeem, het ritme van de achttiende-eeuwse molens en het kenmerkende door de mens gemaakte Nederlands landschap.

Land-id aan het werk

Voor het bepalen van de effecten van de windturbines op de kernkwaliteiten hebben we gebruik gemaakt van film. Als eerste is een film gemaakt van de uitgangssituatie. Vervolgens hebben we door middel van beeldmanipulaties een film ontwikkeld voor elk van de vijf ontwikkelingsvarianten van het windpark.

De beoogde ontwikkeling van windturbines vindt plaats buiten de grenzen van het werelderfgoed. UNESCO beoordeelt dit soort ontwikkelingen aan de hand van de visuele integriteit vanuit zogenoemde key-views: locaties van waaruit de site in al zijn uniciteit beleefbaar is. Voor dit onderzoek hebben we drie key-views geïdentificeerd: het entreegebied, de brug bij de museummolen en vanaf de Lekdijk. Deze drie locaties zijn de standpunten voor de filmopnamen.

De Heritage Impact Assessment vormt een transparant en onafhankelijk advies dat Gedeputeerde Staten in staat stelt een onderbouwde afweging te maken over Nedstaal als locatie voor windenergie. Inmiddels heeft de provincie mede op basis van de assessment besloten de locatie te schrappen.

Lees meer

Film Heritage Impact Assessment
Werelderfgoed Kinderdijk

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Hollandse Biesbosch

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2014

De provincie Zuid-Holland werkt actief aan het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. In de Visie ruimte en mobiliteit (juli 2014) heeft de provincie onder meer haar ambities voor ruimtelijke kwaliteit op kaart gezet. De volgende stap is het opstellen van gebiedsprofielen als handreiking voor het gebiedsgericht omgaan met ruimtelijke kwaliteit. De provincie heeft de combinatie veenenbos en bosch en Land-id geselecteerd als een van de partijen voor het opstellen van de gebiedsprofielen.

Land-id aan het werk

Het plangebied van de Hollandse Biesbosch kent twee gezichten: de centraal gelegen open zeekleipolders en de natuurgebieden met zoetwatergetij ten oosten en westen van de polders. Karakteristieke cultuurhistorische elementen zijn de grienden, griend- en rietheuvels en bewaarde griendketen, een uniek polderlint en een lijn van verdedigingswerken (kazematten) van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.

De provinciale ambities voor water, natuur en recreatie betekenen een transformatie van het gebied. Land-id ziet het vinden van de balans tussen de ontwikkeling van natuur en recreatie en de kwaliteiten van het cultuurlandschap als de centrale opgave voor de Hollandse Biesbosch. Voor het gebiedsprofiel definiëren we de unieke kwaliteiten van de natuur en het cultuurlandschap en de betekenis die deze kwaliteiten hebben voor de recreatieve beleving. Dit doen we in samenspraak met de betrokken partijen uit het gebied. In het profiel brengen we ook in beeld wat de opgaven zijn die in het gebied spelen. We werken een aantal casussen uit om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Lees meer

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement Kadeverlaging Scherpekamp

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Samenwerking Movares

Periode maart - november 2016

In de Huissensche Waarden ligt nog een opgave voor Ruimte voor de Rivier. De zomerkade Scherpekamp moet worden verlaagd. De resulterende waterstandsdaling beschermt de regio tegen overstromingen.

Rijkswaterstaat heeft Movares & Land-id gevraagd om de planuitwerking te verzorgen.

Land-id aan het werk

Land-id heeft in de periode maart tot november 2016 het omgevingsmanagement van de Kadeverlaging Scherpekamp verzorgd. Onze ervaring met Ruimte voor de Rivier alsmede ons netwerk binnen Rijkswaterstaat kwam hierbij bijzonder goed van pas. Wij hebben gesprekken gevoerd met grondeigenaren, de steenfabriek en mede-overheden waardoor met hun belangen rekening werd gehouden en hun wensen konden worden opgenomen in het KES.

Land-id was penvoerder van de Adviesnota SNIP3 en voerde de regie op de totstandkoming van de complete productenverzameling voor de SNIP3-beslissing en de daaraan voorafgaande toetsing. Land-id was tevens de opsteller van de Adviesnota Ruimtelijke Kwaliteit en van het ontwerp-Projectplan Waterwet. Tenslotte stuurde Land-id de communicatie-activeiten aan en actualiseerden wij het Strategisch Communicatieplan.

Nu de SNIP3-beslissing genomen is kunnen de wettelijke procedures worden doorlopen en de aanbesteding worden voorbereid. Realisatie staat gepland voor 2017.

Lees meer

Pannerdensch Kanaal: Kadeverlaging Scherpekamp

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Samenwerking Cultuurhistorische Projecten

Periode 2014

De negentien molens van Kinderdijk-Elshout staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Een van de vereisten van UNESCO is de aanwezigheid van een managementplan. In 2012 heeft Land-id voor Kinderdijk een voorverkenning voor het managementplan uitgevoerd. Op basis van de aanbevelingen heeft sitehouder Stichting Werelderfgoed Kinderdijk ingezet op het op orde brengen van de financiering en het opstellen van een gezamenlijke koers voor de toekomst. Tijd voor een managementplan.

Land-id aan het werk

Kinderdijk kent een grote diversiteit aan eigenaren, beheerders, pachters en ondernemers. De sitehouder heeft maar beperkt eigendom. Dit maakt de organisatie van Kinderdijk complex. Om te komen tot een breed gedragen managementplan stelt Land-id samenwerking met de stakeholders bij het opstellen van het plan centraal. We zien de ontwikkeling van het plan als een proces dat moet leiden tot duurzame betrokkenheid van alle partijen in de uitvoering.

Land-id heeft het beleid en de ambities van Kinderdijk op een compacte en overzichtelijke manier vastgelegd. We hebben samen met de sitehouder en de stakeholders de ontwikkelingen en opgaven benoemd, die op Kinderdijk afkomen. Denk aan ruimtelijke ontwikkelingen of de opgaven ten aanzien van de managementorganisatie. We hebben maatregelen geïdentificeerd die een antwoord zijn op de ontwikkelingen en opgaven. Bijvoorbeeld maatregelen voor de kwaliteitsborging, nadere planologische bescherming en de organisatiestructuur. Tot slot hebben we gezamenlijk de verdeling van taken en verantwoordelijkheden verkend. Het managementplan bevat uiteraard ook een overzicht van de benodigde middelen voor de uitvoering van de maatregelen.

Met deze aanpak hebben we een managementplan gemaakt, dat werkbaar en realistisch is en waar alle partijen zich aan kunnen verbinden. Een plan dat voor UNESCO in de volle breedte duidelijk maakt hoe de instandhouding van Kinderdijk is geborgd en dat de sitehouder in staat stelt om te sturen op de universele waarden van de site.

Lees meer

Werelderfgoed Kinderdijk

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Omgevingsmanagement HWBP Groot Salland

Opdrachtgever Waterschap Groot Salland

Periode 2015

Waterschap Groot Salland heeft een grote opgave in het (nieuwe) Hoogwaterbeschermingsprogramma: op een tiental dijktrajecten langs IJssel, Vecht en Zwartewater zal de primaire waterkering versterkt moeten worden om aan de veiligheidsnormen te voldoen. Daarbij anticipeert het waterschap op de uit het Deltaprogramma voortgekomen nieuwe risicobenadering die in 2017 wettelijk wordt verankerd.

Land-id aan het werk

Waterschap Groot Salland is koploper binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op kop lopen vereist lef én ervaring. Om die ervaringscomponent te versterken is Land-id gevraagd om het omgevingsmanagement bij het HWBP en breder in het waterschap te verankeren en te professionaliseren. Astrid Stokman heeft in 2015 daarin als interim lid van het programmateam HWBP substantiële stappen gezet. Zij heeft samen met de technisch adviseur een managementaanpak voor de kabels en leidingen van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle ontwikkeld en in het project geïntegreerd. Samen met de teamleider Vastgoed een overkoepelende grondverwervingsstrategie opgezet en samen met de teamleden van omgevings- én technisch management het concept ruimtelijke kwaliteit geconcretiseerd in het ontwerp- en keuzeproces. Met een compleet herijkt plan van aanpak voor de Stadsdijken Zwolle is het IPM-team klaar voor de volgende stap!

Lees meer

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Waterschap Groot Salland

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“De aandacht van Astrid voor de conditionerende taken van omgevingsmanagement heeft ons bewust gemaakt dat daar een flinke impuls aan moest worden gegeven.”

Pieter Kroes programmamanager
Waterschap Groot Salland

Water en ruimte

Omgevingsmanagement Kaderrichtlijn Water IJssel

Opdrachtgever Waterschap Vallei en Veluwe

Periode 2013 - 2015

Voor de Kaderrichtlijn Water voert waterschap Vallei en Veluwe een pakket maatregelen uit langs de IJssel. Het betreft aanpassingen van de oever en de realisatie van nevengeulen. Met de maatregelen ontstaat een natuurlijke zandige overgang tussen water en land en daardoor een verbeterde leefomgeving voor vissen en macrofauna. Eind 2016 moet het werk klaar zijn.

Land-id aan het werk

In 2013 bevond het project zich in een cruciale fase: het verkrijgen van alle hoofdvergunningen zoals voor de Natuurbeschermingswet en de Waterwet en het voorbereiden van de feitelijke realisatie. Goede communicatie met het bevoegd gezag, landeigenaren, omwonenden en gemeenten is daarbij cruciaal. Op dat moment werd Land-id gevraagd om Vallei en Veluwe te ondersteunen door de omgevingsmanager te leveren in het IPM-team. Astrid Stokman werd verantwoordelijk voor het vlot doorlopen van alle vergunningenprocedures, voor alle externe communicatie en voor de aansturing van de grondverwervers. Zij ontwierp een innovatieve werkwijze om samen met Rijkswaterstaat tot vaststelling van de ontwerpen voor oevers en geulen te komen. De totstandkoming van drie projectplannen Waterwet was daardoor razendsnel. Toen begin 2015 alle voorbereiding resulteerde in gunning van de uitvoering droeg zij het stokje over aan een medewerker van het waterschap.

Lees meer

KRW IJssel in beeld – YouTube
KRW IJssel

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Verkennende kostenanalyse Kanaal Almelo-Nordhorn

Opdrachtgever Provincie Overijssel

Samenwerking Movares

Periode 2015

Het project ‘Recreatieve potentie kanaal Almelo-Nordhorn’ binnen de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gaat over het vergroten van het recreatieve gebruik van het kanaal, waardoor er ook meer activiteiten kunnen ontstaan rondom het kanaal. Een van de manieren om het potentieel van het kanaal te vergroten is om deze bevaarbaar te maken voor recreatieve vaartuigen zoals kano’s, waterfietsen en fluisterboten. Om dit mogelijk te maken zullen diverse obstakels in het kanaal en daarbuiten moeten worden overwonnen.

Land-id aan het werk

Al jarenlang wordt door regionale overheden en ondernemers gesproken over de wenselijkheid van het beleefbaar en bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn. Voordat doorgepakt kan worden moet er eerst duidelijkheid komen over de omvang van de financiële investering die dit zou vergen. In een samenwerking met Movares bood Land-id de provincie Overijssel aan dit in één dag boven tafel te krijgen. In een –uiteraard goed voorbereide- workshop van enerzijds stakeholders gemeente, waterschap en provincie en anderzijds waterbouwkundig ontwerpers en kostendeskundigen ontstond een ruw doch verhelderend beeld van de kosten van verschillende varianten. Met dit rapport in de hand kan de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente nu weloverwogen besluiten nemen over eventuele planontwikkeling en realisatie.

Lees meer

Kanaal Almelo-Nordhorn

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Opdrachtgever provincie Gelderland

Periode 2007 - 2011

Veiligheid voor vier miljoen Nederlanders. Dat is de opgave van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Eén van de projecten is Veessen-Wapenveld waar een hoogwatergeul wordt aangelegd die de bewoners van het stroomopwaarts gelegen IJsselgebied behoedt voor overstroming. Tegelijk wil de regio deze ontwikkeling aangrijpen om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het gebied te versterken. Bijvoorbeeld met betere fietsverbindingen, weidevogelbeheer en versterking van de agrarische structuur.

Land-id aan het werk

In de rol van manager planontwikkeling was Land-id verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het planproces voor de hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld. Kenmerkend voor de gekozen aanpak is de nauwe koppeling tussen inhoud, participatie van belanghebbenden en bestuurlijke besluitvorming. Voor zowel bewoners, boeren als bestuurders was de manager planontwikkeling een belangrijk aanspreekpunt en boegbeeld van het project.

Specifieke activiteiten:

 • Ontwikkelen van strategische concepten van de inrichtingsvarianten
 • Opzetten en faciliteren van interactieve bijeenkomsten met bewoners, belanghebbenden en experts
 • Creëren van bestuurlijk draagvlak bij gemeenteraad en waterschap
 • Ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming
 • Aansturen van deelprojectleiders en opdrachtnemende ingenieursbureaus

Het resultaat is een politiek en maatschappelijk gedragen planontwerp dat financieel, technisch en juridisch haalbaar is. Eind 2011 kon het uitvoeringsbesluit worden genomen.

Naast de betrokkenheid bij de hoogwatergeul was Land-id ook verantwoordelijk voor het kwartiermaken en de agendavorming van de gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Veessen-Wapenveld
Ruimte voor de Rivier

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Jan Bouman denkt en handelt heel consistent en dat maakt hem een betrouwbare partner. Een grote kracht is zijn analytische vermogen, waardoor hij goed stappen vooruit kan denken.”

Gert Verwolf
Dijkgraaf Waterschap Veluwe

Ruimtelijke kwaliteit

Een tastbare identiteit voor de Overijsselse Vecht

Opdrachtgever provincie Overijssel

Periode 2012 - 2013

Met het programma Ruimte voor de Vecht streeft de provincie Overijssel naar het vergroten van de waterveiligheid, de beleving en de sociale samenhang in de Vechtstreek. Om met toekomstige projecten de identiteit van het Vechtdal te kunnen versterken, vroeg de provincie aan Land-id om de fysieke identiteit van de streek te benoemen. Hierbij is de uitdaging om een verbinding te maken tussen de provinciale catalogus van gebiedskenmerken en de plannen van de gemeenten in de Vechtstreek en zo tot een gedragen eindresultaat te komen.

Land-id aan het werk

Wat maakt het Vechtdal tot het Vechtdal, nu en in de toekomst? Dat is de centrale vraag die Land-id stelt om de fysieke identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het gebied vast te stellen. Hierbij werken wij met het drieluik weten, willen en handelen.

Bij het weten gaat het om het duiden van het wezen van het gebied. Hiertoe voeren we een analyse uit van verschillende bronnen zoals de gebiedskenmerkencatalogus, uitkomsten van eerdere schetssessies, interviews en gemeentelijke plannen. We doen dit met aandacht voor schaalniveau en samenhang.

De volgende vraag is welke van de geïdentificeerde elementen, ensembles en structuren de fysieke dragers zijn van de tastbare identiteit van het Vechtdal, nu en in de toekomst. Welke kwaliteiten willen we veiligstellen? Maar ook: wat zouden we aan kwaliteiten willen toevoegen? Land-id stuurt hierbij op selectie met gevoel voor de te verwachten ontwikkelingen en het mogelijke sturingsvraagstuk. De geselecteerde structuren, ensembles en elementen zetten we op de zogenoemde kenniskaart.

De derde stap gaat over het handelen. Welke acties zijn nodig om het streefbeeld te realiseren? Hoe zetten we kracht bij, zodat de ruimtelijke kwaliteit minimaal behouden blijft, maar als het even kan versterkt wordt?

Lees meer

Ruimte voor de Vecht

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In het eerste gesprek was er meteen vertrouwen in goede aanpak en de manier van denken, dat heeft zich bewezen tijdens het project.”

Marc Ooms
Provincie Overijssel

UNESCO Werelderfgoed

Heritage Impact Assessment Nieuwe Hollandse Waterlinie

Opdrachtgever Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens de stuurgroep Lekkanaal

Samenwerking Beek & Kooiman Cultuurhistorie

Periode 2013

De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. In de nabijheid van het Lekkanaal lopen echter twee planvormingstrajecten met een mogelijke impact op de site. De vraag is of de plannen voldoende rekening houden met de Outstanding Universal Value van het beoogde Werelderfgoed om geen risico te lopen bij de nominatie. Ten behoeve van een integrale besluitvorming over de planontwikkelingen in relatie tot de Waterlinie vroeg de stuurgroep Lekkanaal aan Land-id een Heritage Impact Assessment op te stellen. Het is de eerste HIA die in Nederland is uitgevoerd.

Land-id aan het werk

Met een Heritage Impact Assessment worden de effecten beoordeeld van nieuwe ontwikkelingen op de Outstanding Universal Value (OUV) van een Werelderfgoed. In dit project gaat het om een beoordeling van de effecten van de verbreding Lekkanaal/derde kolk Beatrixsluis en de ontwikkelingen rond bedrijventerrein Het Klooster bij Nieuwegein op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bij het werk hanteerde Land-id de Leidraad voor Heritage Impact Assessments inzake culturele werelderfgoederen. De abstracte OUV werden geconcretiseerd tot kernkwaliteiten, waardoor inzichtelijk is op welke kernkwaliteiten de effecten beoordeeld worden. Een voorbeeld is de OUV ‘liniedijk’ waarvan het asymmetrisch profiel werd geïdentificeerd als een van de kernkwaliteiten. De dijk heeft een duidelijke voor- en achterzijde, waarbij in het landschap aan de binnenzijde verdichting heeft plaatsgevonden, terwijl het landschap aan de buitenzijde door de Kringenwet nagenoeg open is gebleven. Bij het beoordelen van de effecten op het werelderfgoed is gekeken naar de schaalgrootte, de ernst van de effecten op het erfgoed als geheel en de omvang van de effecten op de kernkwaliteiten afzonderlijk. Bij de eindbeoordeling gaat het om de cumulatieve effecten van alle planontwikkelingen samen.

De resultaten laten zien dat aanvullende (compenserende of mitigerende) maatregelen noodzakelijk zijn om de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed niet in gevaar te brengen. Een voorbeeld is het creëren van meer ruimte tussen de liniedijk en het bedrijventerrein en deze rand vorm te geven met oog voor de karakteristieken van de Waterlinie. De HIA heeft de basis geleverd voor duidelijke, transparante en praktische besluitvorming op bestuurlijk niveau. De methodiek en rapportage zijn getoetst door ICOMOS, de officiële adviseur van UNESCO voor zaken betreffende het Werelderfgoed. De rapportage wordt onderdeel van het nominatiedossier voor UNESCO.

Lees meer

Handreiking Erfgoed en Ruimte
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Ir. D.F. Woudagemaal

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Periode 2011 - 2012

Het Woudagemaal in Lemmer is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een waterstaatswerk dat zijn gelijke in de wereld niet kent en de toepassing van stoom markeert een belangrijke fase in de strijd tegen het water. Bij de status van Werelderfgoed hoort de verplichting om een managementplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe de instandhouding van de universele waarden van de site is geregeld.

Land-id aan het werk

Op verzoek van Stichting Werelderfgoed.nl ontwikkelde Land-id het managementplan voor het Woudagemaal. Integraal onderdeel van onze aanpak waren werksessies met deskundigen en de ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming over het plan.

De kern van het plan is een verkenning van bestaande en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op thema’s als ruimtelijke dynamiek, klimaatverandering, natuurrampen en toerisme. We brachten in kaart welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de universele waarden van de site. Vervolgens formuleerde Land-id hierbij beheermaatregelen met bijbehorende stappenplannen, actiehouders, budgetten en tijdplanningen.

Het managementplan is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Lees meer

Het Woudagemaal
Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Delflandse Kust

Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2012

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving waar de ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. Als uitwerking van haar provinciale Structuurvisie wil Zuid-Holland in achttien gebiedsprofielen de kwaliteitsdoelen van gebieden vastleggen. Dit wil de provincies doen in nauwe samenwerking met partners als gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. De profielen moeten houvast geven aan plannenmakers en investeerders om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied.

De provincie heeft de combinatie Land-id en veenenbos en bosch geselecteerd als een van de partijen voor het opstellen van de gebiedsprofielen.

Land-id aan het werk

De Delflandse Kust verdedigt de dichtstbevolkte delen van Zuid-Holland tegen de zee. Tegelijk is het een groot recreatie- en natuurgebied. Diverse ontwikkelingen bieden kansen om dit dynamische kustlandschap nog attractiever te maken dan het nu al is.

Kenmerkend voor onze aanpak is de combinatie van inhoud en proces. We ontwikkelen en begeleiden werksessies met gebiedspartners om de profielen samen uit te werken. Typerend voor onze invulling van de opdracht is ook de beleidsmatige vertaling van de ambities. Hierbij gaat het om de manier waarop ambities worden ingevuld, de verdeling van verantwoordelijkheden en sturing van en door doelgroepen. Een gebiedsprofiel bevat daarmee de volgende onderdelen:
• kenmerken (wat is er)
• ontwikkeling (wat speelt er)
• ambitie (waar willen we heen)
• sturing (hoe bereiken we dat)

Bij het gebiedsprofiel zijn ook een aantal casus uitgewerkt om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Lees meer

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

Water en ruimte

Veluwekroon, toeristisch-recreatieve ambities

Opdrachtgever Provincie Gelderland

Periode 2012-2013

De Veluwekroon is de gebiedsontwikkeling in het noordelijk deel van de Veluwe. Het gaat om een verzameling projecten rond het Apeldoorns Kanaal, de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de Hattemerpoort en diverse lokale ontwikkelingen. De ontwikkelingen in het gebied bieden kansen voor de vrijetijdseconomie in de regio. Provincie, waterschap en gemeenten, verenigd in de stuurgroep Veluwekroon, vroegen Land-id om de ambities van het gebied voor toerisme en recreatie neer te zetten.

Land-id aan het werk

Land-id consulteerde de belangrijkste stakeholders op het vlak van recreatie en toerisme in de Veluwekroon. We brachten eerdere successen en gedeelde belangen in kaart. Met de verzamelde informatie stelden we het toeristisch-recreatieve profiel van de Veluwekroon op. Karakteristiek zijn de oost-west verlopende routes van de hoog gelegen Veluwe naar de lager gelegen IJsselvallei. Het Apeldoorns Kanaal vormt een aantrekkelijke toeristische waterlijn. De bruggen over het kanaal markeren de overgang tussen het hoge en lage deel van de Veluwekroon.

Voor het Apeldoorns Kanaal werkten we de toeristische en recreatieve ambities verder uit. Dit resulteerde in een toekomstbeeld over de bevaarbaarheid van het kanaal en de inrichting van de omgeving.

De stuurgroep Veluwekroon heeft het ambitiedocument vastgesteld en gebruikt het als basis voor haar verdere besluitvorming over de revitalisering van het Apeldoorns Kanaal. De uitgebreide stakeholderconsultatie zorgt ervoor dat de ingrepen mogen rekenen op draagvlak onder bewoners en ondernemers in het gebied.

Lees meer

Veluwekroon

Terug naar projectoverzicht

UNESCO Werelderfgoed

Ruimtelijk kader Stelling van Amsterdam en De Beemster

Opdrachtgever Projectbureau Des Beemsters, in samenwerking met provincie Noord-Holland

Periode 2011

De Stelling van Amsterdam en De Beemster, beide aangewezen als Unesco Werelderfgoed, overlappen elkaar voor een deel en bevinden zich daardoor in een bijzonder spanningsveld. De landschappen verschillen in de beleidsmatige uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied. Het projectbureau Des Beemsters wil een duurzame oplossing waarbij de uitzonderlijke universele waarden van deze twee landschappen in evenwicht zijn met de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

Land-id aan het werk

Land-id heeft met een ruimtelijk beleidskader samenhang gebracht in de ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied waar de Stelling van Amsterdam en De Beemster elkaar overlappen.

In een serie werksessies en een veldbezoek met medewerkers van gemeente en provincie verkenden we de speelruimte en stelden prioriteiten en uitgangspunten vast. Vervolgens onderzocht Land-id de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zonder dat de kwaliteiten van het gebied worden aangetast. Het gaat hier om schaalvergroting en verbreding van de landbouw, groei van niet-agrarisch gebruik in het buitengebied en toenemende recreatie.

Op basis van de bevindingen heeft Land-id een ruimtelijk kader opgesteld met een set inrichtingsprincipes die laten zien op welke manier de cultuurhistorische kernwaarden kunnen worden ingezet om vorm te geven aan toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld zijn de principes die we aanreikten voor de inpassing van nieuwe erven in het landschap van de Beemster. Deze principes gaan over de mate van verdichting, de oriëntatie en de uitstraling.

Lees meer

Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Gebiedsprofiel Alblasser- waard-Vijfheerenlanden

Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Samenwerking veenenbos en bosch

Periode 2012

De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving waar de ruimte voor wonen, werken, reizen en recreëren in balans is. Als uitwerking van haar provinciale Structuurvisie wil Zuid-Holland in achttien gebiedsprofielen de kwaliteitsdoelen van gebieden vastleggen. Dit wil de provincie doen in nauwe samenwerking met partners als gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties. De profielen moeten houvast geven aan plannenmakers en investeerders om ruimtelijke kwaliteit mee te wegen bij nieuwe ontwikkelingen in een gebied.

De combinatie Land-id en veenenbos en bosch is een van de partijen die deze gebiedsprofielen voor de provincie opstelt.

Land-id aan het werk

Voor het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden maakte Land-id een analyse van de karakteristieke en onderscheidende kenmerken van de drie deelgebieden Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de stedenband. Zo kreeg elk van deze deelgebieden een eigen gezicht. De kenmerken koppelden we aan de ontwikkelingen die op het gebied afkomen. Op basis hiervan werkten we in het gebiedsprofiel de belangrijkste ambities voor de regio uit. Voorbeelden zijn:

 • Het veiligstellen van de oost-west oriëntatie van de open ruimte in de Alblasserwaard
 • Het veiligstellen en waar mogelijk versterken van het lommerrijke karakter van de Vijfheerenlanden als contrast met de Alblasserwaard
 • Het herkenbaar houden en versterken van de differentiatie tussen en binnen de linten.
 • Kwalitatief versterken van de stad-land relaties bij de stedenband middels aantrekkelijke routes naar het landelijk gebied voor de inwoners

Bij dit gebiedsprofiel zijn een aantal casus uitgewerkt om te laten zien hoe het profiel in de praktijk kan worden gehanteerd.

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Mijn ervaring is dat Land-id de opdracht tot in de puntjes voorbereidt en uitvoert. Dat geeft je als opdrachtgever de gelegenheid om af en toe relaxed achterover te leunen - zonder natuurlijk de touwtjes uit handen te geven.”

Kees Verdouw
Opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Erfgoed en ruimte

Methodiek Utrechtse Buitenplaatsbiotoop

Opdrachtgever Provincie Utrecht

Periode 2012

Historische buitenplaatsen met hun huizen, tuinen en parken geven karakter aan het landschap. Ook spelen ze een belangrijke economische rol. De provincie Utrecht heeft in haar Ruimtelijke Structuurvisie negen zogenoemde Buitenplaatszones benoemd. Voor elk van deze Buitenplaatszones wil de provincie een Buitenplaatsbiotoop ontwikkelen: een beschrijving van de kwaliteiten van de buitenplaats die de provincie wil behouden en versterken.

De provincie vroeg Land-id om een methodiek te ontwikkelen voor de uniforme beschrijving van de Buitenplaatsbiotopen.

Voor de ontwikkeling van de methodiek ging Land-id in gesprek met de belangrijkste partners van de provincie: gemeenten, eigenaren, beheerders en kennisdragers. Hiervoor organiseerden we twee bijeenkomsten. De centrale vraag in de eerste workshop was: ‘WAT is een Buitenplaatsbiotoop?’ De bijeenkomst resulteerde in een gedeelde opvatting van het complexe en veelzijdige begrip. Dit vormde een stevige basis om in de tweede workshop in gesprek te gaan over de werkwijze: ‘HOE kunnen we komen tot een beschrijving van een Buitenplaatsbiotoop?’ Naast deze consultatie van de partners besteedde Land-id voor de ontwikkeling van de methodiek veel aandacht aan de koppeling met het beleid dat van belang is voor de Buitenplaatsbiotoop.

Het resultaat is een methodiek waarmee voor elke Buitenplaatszone de Buitenplaatsbiotoop kan worden beschreven. De werkwijze is vastgelegd in een brochure die op 1 november 2012 werd uitgereikt op het symposium ‘Buitenplaatsen Belangrijk’. Op termijn wil de provincie samen met haar partners alle negen Utrechtse Buitenplaatszones uitwerken op basis van de ontwikkelde methodiek.

Lees meer

Utrechtse Buitenplaatsen

Terug naar projectoverzicht

Projectmanagement

Salland: bestemmingsplannen

Opdrachtgever gemeente Deventer, in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

Periode 2009 - 2012

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte willen het landschap, de natuur en de cultuurgeschiedenis van de streek Salland behouden, versterken en ontwikkelen. Gedachte is dat alleen zo de regio sociaal en economisch vitaal kan blijven.

De gemeenten besloten om de vernieuwing van hun bestemmingsplannen voor het buitengebied gezamenlijk op te pakken. De bestaande lappendeken aan regels wordt omgezet in gemeenschappelijk beleid dat recht doet aan de eenheid en de identiteit van de streek. Een ruimtelijk beleidskader in de vorm van afgestemde bestemmingsplannen op deze schaal is uniek in Nederland.

Land-id aan het werk

Land-id geeft procesmatig en inhoudelijk leiding aan de vernieuwing van de bestemmingsplannen buitengebied van de drie Sallandse gemeenten. Daarbij vormt Land-id de onafhankelijke schakel tussen de drie gemeenten, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Land-id koerst op een gedeeld beeld over inhoud en proces.

Specifieke activiteiten:

 • Aansturen van het projectteam en opdrachtnemende ingenieursbureaus
 • Sturen op inhoudelijke kwaliteit en consistentie
 • Afstemming binnen en tussen de gemeenten
 • Ontwikkelen en faciliteren van het proces voor afstemming met de diverse overlegpartners van de gemeenten, de klankbordgroep en andere gebiedspartijen
 • Ondersteunen van bestuurlijke besluitvorming, onder meer door het inzichtelijk maken van beleidsopties en gevolgen van keuzes

Het resultaat bestaat uit drie op elkaar afgestemde ontwerp-bestemmingsplannen die mogen rekenen op draagvlak onder bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in Salland. In 2012 spreken de gemeenteraden zich uit over de plannen.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“In processen met veel partijen heeft Loes oog voor de drijfveren van anderen. Haar kracht ligt in het creëren van harmonie en het samenbinden van wensen en belangen.”

Harry Bottenberg
Gemeente Deventer

Procesmanagement

Kennisnetwerk erfgoed en ruimte

Opdrachtgever provincies, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Dienst Landelijk Gebied

Periode 2003 - heden

Cultuurhistorie en ruimte: twee beleidsvelden die, zeker sinds Belvedère, nauw verbonden zijn. Om actuele ontwikkelingen te bespreken en kennis en ervaring uit te wisselen, hebben provincies, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Dienst Landelijk Gebied een interprovinciaal kennisnetwerk opgericht. Het netwerk komt driemaal per jaar bijeen.

Land-id aan het werk

Land-id faciliteert het netwerk als voorzitter en organisator. We selecteren de onderwerpen voor de bijeenkomsten en organiseren thematische excursies. Ook nodigen we gastsprekers uit en briefen hen zodat hun inleiding een goede start is voor de discussie.

Onze belangrijkste taak is het creëren van een plezierige, collegiale sfeer waarin naar elkaar geluisterd wordt, kennis en ervaring gedeeld kan worden en echt van elkaar geleerd kan worden.

In 2012 stonden de netwerkwerkbijeenkomsten in het teken van het UNESCO Werelderfgoed. Gesprekken gingen over het sitehouderschap en de gevolgen van transformaties in de omgeving voor de Outstandig Universal Value. We maakten een boeiende excursie naar Nagele en Schokland en bediscussieerden de dilemma’s rond instandhouding van dit erfgoed van de Zuiderzee.

In 2013 staat de economische kant van erfgoed centraal. Onderwerpen zijn onder meer benutting van erfgoed, economische baten, toerisme, de economische dragers van erfgoed, vrijetijdseconomie en verdienmodellen.

Terug naar projectoverzicht

Procesmanagement

Zilverackers: participatie landschapsontwikkeling

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven

Periode 2009 - 2010

Met het project Zilverackers wil de Brabantse gemeente Veldhoven een bijzonder woon- en leefgebied realiseren. Hierbij heeft de gemeente zich tot doel gesteld om zowel de inrichting als het beheer van het groen samen met externe partijen op te pakken en te verankeren. Daartoe wilde de gemeente in gesprek komen met externe partijen, ze informeren, draagvlak creëren en samenwerking zoeken. Omdat deze werkwijze nieuw is voor de gemeente heeft zij Land-id gevraagd om het proces te begeleiden.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelde reeds eerder de gebiedsvisie voor Zilverackers. Deze visie zetten we in om partijen actief te verbinden aan de ontwikkeling en realisatie van het landschap van Zilverackers. Land-id heeft een participatieplan opgesteld dat inzicht geeft in de verschillende doelgroepen, de mate van participatie per doelgroep en de stappen die gezet moeten worden.

Vervolgens begeleidde Land-id de uitvoering van het participatietraject. Een inspirerend proces naar samenwerking kwam op gang. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties leerden elkaar kennen, verkenden samen ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied, vonden verbanden en zetten de eerste stappen richting de vorming van allianties. Zo ontdekten de bijenvereniging en de scholen kansen voor het gezamenlijk realiseren en beheren van een bloemenweide en bijenhal in combinatie met educatie. Zorgorganisaties zagen mogelijkheden in de toekomst mee te beheren aan groengebieden. Veel partijen ondersteunden het idee voor een centrale boerderij in het gebied met verschillende nevenfuncties zoals zorg, een restaurant of een streekwinkel.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Uitkijktorens op de Heuvelrug

Opdrachtgever Programmabureau Heel de Heuvelrug

Periode 2010 - 2011

Het programmabureau Heel de Heuvelrug heeft de ambitie om met een netwerk van uitkijktorens en uitzichtpunten het reliëf van de Heuvelrug beleefbaar te maken. De uitkijktorens zijn bedoeld als aantrekkelijke bestemmingen voor recreanten en eigen inwoners. Daarnaast is de gedachte dat het concept van een netwerk nieuwe initiatieven voor uitzichtpunten zal uitlokken die bij het netwerk willen aanhaken.

Land-id aan het werk

Het programmabureau vroeg Land-id een visie te ontwikkelen voor het netwerk van uitkijktorens.

In haar visie geeft Land-id de ambitie en inspiratie voor het netwerk weer aan de hand van drie lagen: de Topattractie, de Hoogtepunten en de Verdieping. Samen vertellen ze het verhaal van Heel de Heuvelrug. De Topattractie zet het netwerk op de kaart, de Hoogtepunten vertellen de verhalen van Heel de Heuvelrug en de Verdieping laat de details van het gebied zien. Zo heeft Land-id de complexiteit van de grote hoeveelheid informatie en belangen weten te reduceren tot een toegankelijk en inspirerend perspectief.

Het netwerk als geheel bestaat nog niet; hier moet aan gebouwd worden. In het plan laten we zien hoe samen met initiatiefnemers stappen gezet kunnen worden. Door de verschillende lagen kunnen initiatiefnemers kiezen op welk niveau en met welke inzet zij meebouwen aan het netwerk. Dit zorgt voor veel draagvlak. Op korte termijn geeft de visie richting aan het verwezenlijken van de ambitie om uiterlijk in 2013 ten minste vier torens of punten toegankelijk te maken.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Een slim concept met een interessante gelaagdheid”

Beoordelingscommissie project Uitkijktorens op de Heuvelrug

Procesmanagement

Cultuurhistorisch Kompas Drenthe

Opdrachtgever provincie Drenthe

Samenwerking Drents Plateau en BügelHajema

Periode 2008 - 2009

Met het Cultuurhistorisch Kompas biedt de provincie Drenthe inspiratie en houvast aan partijen om bij ruimtelijke ontwikkelingen te veranderen met respect voor het verleden, maar ook met durf en aandacht voor kwaliteit. Het Kompas is bedoeld voor onder meer gemeenten, waterschappen, eigenaren van natuurterreinen en adviesbureaus.

Land-id aan het werk

Land-id ontwikkelde een vernieuwende conceptuele aanpak voor de totstandkoming van het Kompas. Ook begeleidden we het werkproces met experts en belanghebbenden. Onze methodiek baseerden we op de trits ‘weten, willen en handelen’.

‘Weten’ bestond uit:

 • Het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsgeschiedenis van Drenthe in zes perioden.
 • Het uitwerken van een cultuurhistorische hoofdstructuur. Op het schaalniveau van de provincie geeft deze kaart weer wat de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren zijn en hoe deze samenhangen.

In de stap ‘Willen’ verkenden we hoe de cultuurhistorie zich de komende jaren verder moet ontwikkelen, rekening houdend met veranderingen die zich aandienen. Wat zijn de ambities?

In de laatste stap, ‘Handelen’, werkten we beleidshandvatten uit die ervoor moeten zorgen dat het streefbeeld werkelijkheid kan worden. Een uitwerking van de instrumenten, de rolverdeling, het tijdpad en de middelen waarmee de provincie goedlopende ontwikkelingen kan stimuleren en ongewenste ontwikkelingen bij kan sturen.

Het Cultuurhistorisch Kompas is een van de bouwstenen van de provinciale Structuurvisie van Drenthe.

Terug naar projectoverzicht

Over Land-id

“Jan Bouman is sterk in het begeleiden van een goede inhoudelijke gedachtewisseling tussen mensen uit verschillende disciplines, leidend tot helder onderbouwde keuzes en daarmee een degelijk product. Zijn geheim is een zorgvuldige en persoonlijke communicatie.

Met de vernieuwende conceptuele aanpak vervulde het Cultuurhistorisch Kompas een voorbeeldrol voor de aanpak van andere kernwaarden in het Drents omgevingsbeleid.”

Wendy Schutte
Opdrachtgever provincie Drenthe

UNESCO Werelderfgoed

Managementplan Rietveld Schröderhuis

Opdrachtgever Stichting Werelderfgoed.nl

Periode 2011 - 2012

Het Rietveld Schröderhuis wordt algemeen beschouwd als een mijlpaal in de internationale architectuurgeschiedenis. Sinds het jaar 2000 heeft het de Werelderfgoedstatus van UNESCO. Het huis was het eerste - en uiteindelijk ook het enige - dat ooit op deze manier volgens de principes van ‘De Stijl’ is gebouwd. Binnen het Functionalisme gold het Rietveld Schröderhuis als één van de voorbeelden en ijkpunten. Het huis maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de Rietveld collectie van het Centraal Museum in Utrecht.

Bij de status van Werelderfgoed hoort de verplichting om een managementplan op te stellen waarin is vastgelegd hoe de instandhouding van de universele waarden van de site is geregeld.

Land-id aan het werk

Op verzoek van Stichting Werelderfgoed.nl ontwikkelde Land-id het managementplan voor het Rietveld Schröderhuis. Integraal onderdeel van onze aanpak waren werksessies met de sitehouders, het Centraal Museum en deskundigen. Ook ondersteunden we de bestuurlijke besluitvorming over het plan.

De kern van het plan is een verkenning van bestaande en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op thema’s als ruimtelijke dynamiek, klimaatverandering, natuurrampen en toerisme. We brachten in kaart welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de universele waarden van de site. Vervolgens formuleerde Land-id hierbij beheermaatregelen met bijbehorend stappenplan, budget, actiehouders en tijdplanning.

Het managementplan is vastgesteld door de beide sitehouders: de gemeente Utrecht en de Stichting Rietveld Schröderhuis.

Lees meer

Het Rietveld Schröderhuis
Nederlands Werelderfgoed

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

BOS4D Langetermijnvisie bosbeheer

Opdrachtgever Unie van Bosgroepen

Periode 2011

De Unie van Bosgroepen heeft het Jaar van de Bossen (2011) aangegrepen om aandacht te vragen voor de culturele betekenis van het bos, naast de bekende betekenis voor natuur, recreatie en houtproductie. In het Belvedère project BOS4D stelden de Bosgroepen de vraag: Hoe maken we deze vierde dimensie, waarin de ontwikkelingsgeschiedenis van het bos centraal staat, integraal onderdeel van het bosbeheer? BOS4D wil zo bijdragen aan een langetermijnvisie voor het behoud en de versterking van de diversiteit van de Nederlandse bossen.

De Bosgroepen vroegen Land-id het projectteam te ondersteunen bij het verbinden van de theorie over BOS4D met de praktijk. Doel was op korte termijn tot een concreet resultaat te komen voor de slotbijeenkomst van het project en het uit te brengen magazine.

Land-id aan het werk

Land-id organiseerde een serie werksessies om met het projectteam in praktijkcases de koppeling te maken tussen de BOS4D theorie en de dagelijkse werkelijkheid van boseigenaren en -beheerders.

De oogst van de cases brachten we samen tot een set concrete aandachtspunten om de dimensie ‘tijd’ toe te voegen aan het bosbeheer. Belangrijk hierbij bleek het ruimtelijk vertalen van het historisch gebruik naar het toekomstig gebruik en het schakelen tussen schaalniveaus. Ook bleek het cruciaal om rekening te houden met de maatschappelijke context en de rentabiliteit van het bosbeheer. De afgelopen jaren is het belang van bos als economische drager steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe afzetmogelijkheden versterkt de kansen voor een duurzaam bosbeheer.

Land-id is in staat geweest de brede kijk op de theorie van BOS4D te vatten in gouden praktijkregels en terug te brengen tot de essentie. Het tastbare resultaat is een geslaagde slotbijeenkomst en een inspirerend BOS4D magazine, waarmee BOS4D op de kaart is gezet.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Zilverackers: gebiedsvisie voor het landschap

Opdrachtgever Gemeente Veldhoven

Samenwerking Delta Vorm Groep

Periode 2009 - 2010

In de gemeente Veldhoven worden de komende twintig jaar ruim 2700 woningen gebouwd, aantrekkelijk gelegen in nieuwe dorpen in het groen. Deze uitbreiding, samen met het omringende Kempische landschap, heet Zilverackers. Het streven is om karakteristieke kenmerken van het landschap en de bestaande dorpen, zoals de houtwallen, de padenstructuur en de bebouwing, zoveel mogelijk te behouden en op te nemen in het ontwerp.

Land-id kreeg de opdracht voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie voor het landschap van Zilverackers.

Land-id aan het werk

In een interactief planproces zocht Land-id samen met de gemeente, provincie en andere gebiedspartijen naar de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het gebied. Het ontwikkelen van een goed evenwicht tussen de groene en rode ontwikkelingen vormde hierbij een uitdaging. De harde randvoorwaarden, onder meer voor natuurcompensatie, en de wensen van de verschillende gebiedspartijen brachten we samen tot een gedragen en inspirerende toekomstvisie. De karakteristiek van de drie landschapszones – de bosgebieden, het akker complex en het beekdal – worden in het plan versterkt en beleefbaar gemaakt. Hierdoor ontstaat een stevig landschappelijk casco waarbinnen nieuwe functies zich kunnen ontwikkelen.

De gebiedsvisie vormt het kader voor de toekomstige realisatie en beheer van het landschap van Zilverackers, samen met initiatiefnemers. Vanwege de borging van de noodzakelijke compensatiedoelstellingen voor natuur was de ontwikkeling van de gebiedsvisie bovendien een cruciale stap voor het vervolg van de planvorming voor de totale gebiedsontwikkeling.

De visie is eind 2009 enthousiast ontvangen door de gemeenteraad en betrokken partijen. Het door de raad vastgestelde plan vormde de opmaat voor de verdere uitwerking van het landschap en het gesprek met externe partijen.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Evaluatie regeling ‘gebundeld restaureren’

Opdrachtgever provincie Overijssel

Periode 2012 (in uitvoering)

Bundeling van restauratie van cultuurhistorisch erfgoed kan bijdragen aan de versterking van de identiteit van een gebied. Een voorbeeld is het opknappen van een groot aantal rieten daken in een streek waardoor de karakteristiek van het gebied zichtbaar wordt vergroot. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de regeling ‘gebundeld restaureren’ die onderdeel uitmaakt van het cultuurhistorie beleid van de provincie Overijssel. De provincie vraagt om een onafhankelijke evaluatie van de regeling.

Land-id aan het werk

Land-id brengt het succes van de regeling in beeld door enkele projecten te analyseren en kwalitatieve interviews af te nemen bij betrokken partijen.

Uit het onderzoek blijkt dat het succes in hoge mate wordt bepaald door de laag tussen provincie en de daadwerkelijke initiatiefnemers. Het gaat om (semi-)professionele organisaties die gebundelde projecten initiëren en een coördinerende en controlerende rol vervullen. Een tweede belangrijke succesfactor is de aanwezigheid van een ambassadeur in het veld die de verbinding maakt tussen de daadwerkelijke initiatiefnemers en de organisatie die het gebundelde project coördineert.

Op basis van de resultaten doet Land-id aanbevelingen om de regeling optimaal aan laten sluiten bij de ambities van het provinciale cultuurhistorie beleid en de wensen van potentiële initiatiefnemers. Met het resultaat kan de provincie op basis van feitelijke informatie bepalen hoe zij de toekomst van de regeling ‘gebundeld restaureren’ voor zich ziet.

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Vizier op leegstand

Opdrachtgever Het Nationaal Programma Herbestemmingen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Periode 2011

Overheden en eigenaren van cultuurhistorische objecten worstelen met de vraag hoe om te gaan met de toenemende problematiek van leegstand. Het Nationaal Programma Herbestemmingen vroeg Land-id concrete handvatten te ontwikkelen om leegstand in beeld te brengen.

Land-id aan het werk

Om grip te krijgen op het fenomeen leegstand startte Land-id met een analyse van tien cases uit de praktijk, onder meer met interviews. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben we vier processtappen onderscheiden voor het succesvol omgaan met leegstand: starten, weten, willen en handelen. Vervolgens identificeerden we een aantal methoden voor het inventariseren van leegstand (weten). Elke methode is helder omschreven en geïllustreerd met aansprekende praktijkvoorbeelden.

Uit de onderzochte cases komen zes methoden naar voren waarmee leegstand in beeld kan worden gebracht. Zo is het mogelijk de registratie van leegstand wettelijk af te dwingen via de Leegstandwet. Ook zijn er veel voorbeelden waarbij vraag en aanbod samen worden gebracht, bijvoorbeeld via een website of door het instellen van een makelaarsfunctie.

Het eindresultaat is een inspirerende brochure Vizier op leegstand die overheden ondersteunt bij het ontwikkelen van leegstandsbeleid. De brochure helpt de initiatiefnemer op weg met een positiebepaling aan de hand van een aantal keuzes (starten): wat wil de initiatiefnemer doen met de uitkomsten van de leegstands-inventarisatie en binnen welke randvoorwaarden moet hij dat realiseren? Welk doel, welke schaal en welke termijn heeft hij in gedachten? Wat is zijn rolopvatting, welke middelen heeft hij tot zijn beschikking en welke focus wil hij aanbrengen? De antwoorden op deze vragen sturen de initiatiefnemer in de richting van één of meer methoden om de leegstand te bepalen (weten). Inzicht in leegstand is een belangrijke stap om uiteindelijk te kunnen handelen naar leegstand (willen en handelen).

Terug naar projectoverzicht

Erfgoed en ruimte

Cultuurhistorische kansenkaart Arnhem

Opdrachtgever gemeente Arnhem

Periode 2010

De gemeente Arnhem heeft cultuurhistorie een plek gegeven vooraan in het afwegingsproces van de ruimtelijke ordening. De gemeente wil de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van de stad versterken, zodat zij aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Aan Land-id de vraag om een samenhangende en toekomstgerichte cultuurhistorische kansenkaart te ontwikkelen als bouwsteen voor de gemeentelijke Structuurvisie.

Land-id aan het werk

Wat maakt Arnhem echt Arnhem, nu en in de toekomst? Om deze vraag te onderzoeken organiseerde Land-id werksessies met beleidsambtenaren uit de sectoren cultuur, stedenbouw en landschap, toerisme en marketing. In combinatie met onze eigen inhoudelijke inbreng resulteerde dit in een breed gedragen kaart van de cultuurhistorische hoofdstructuur die aangeeft wat essentieel is voor Arnhem. De kaart bevat de (op de schaal van Arnhem) belangrijkste ruimtelijke structuren die drager zijn van de historie en identiteit van de gemeente.

Bij de hoofdstructuur hoort een kansenkaart die weergeeft hoe bij gebiedstransformaties met de samenhang omgegaan kan worden en naar welke ambities wordt gestreefd voor de toekomst. De toelichting op de kaart geeft aan waar kansen te verzilveren zijn op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, recreatie en toerisme.

Het rapport is vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem.

Terug naar projectoverzicht

Ruimtelijke kwaliteit

Salland: Landschapsvisie en uitvoeringsprogramma

Opdrachtgever gemeente Deventer in samenwerking met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte

Periode 2007 - 2010

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte willen samen komen tot één visie op de toekomst van het Sallandse landschap. Een gezamenlijke ontwikkelingskoers waar de verschillende partijen in het gebied zich mee kunnen identificeren en voor inzetten.

Land-id aan het werk

Land-id heeft sturing gegeven aan de ontwikkeling van het landschapsontwikkelingsplan voor Salland. Hierbij maakten we een nauwe koppeling tussen proces en inhoud. Op verschillende niveaus organiseerden we de participatie en communicatie met de gebiedspartners. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisatiekracht in het gebied en aan het draagvlak voor de gekozen beleidsuitgangspunten. Verschillen in standpunten en belangen zijn in het planproces overbrugd. Voorts vertaalde Land-id de visie in een concreet uitvoeringsprogramma met actiehouders en financiering.

In de visie wordt de dynamiek van het gebied benut om de bestaande kwaliteiten van het landschap verder te ontwikkelen. Voor de belangrijkste thema’s, zoals de wateropgave, natuurontwikkeling, ontwikkelingen in de landbouw en toenemende vraag naar niet-agrarische activiteiten in het buitengebied, is een koers uitgezet.

Gemeenten, waterschappen, provincie en gebiedspartners zetten zich op dit moment in voor de realisatie van een groot aantal projecten. Zo krijgen weteringen extra ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. Met het project Streek Eigen Huis en Erf dat uit de visie is voortgekomen, kunnen initiatiefnemers advies en subsidie krijgen om de uitstraling van het erf te verbeteren.

Terug naar projectoverzicht