Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverStaatsbosbeheer

Samenwerking-

Periode2021 - heden

PAGW IJssel-Vechtdelta

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft als doel het creëren van toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed samengaat met een krachtige economie. Land-id kreeg de vraag van Staatsbosbeheer om te helpen met het uitvoeren van de preverkenning voor een van de projecten in het programma: de IJssel-Vechtdelta. 

Delta als schakel

De IJssel-Vechtdelta is een belangrijke ecologische schakel tussen de grote rivieren, IJsselmeer en Waddenzee. Maar ook tussen de grootste laagveenmoerassen van Nederland en de zandgronden van de Veluwe. Bij de monding is de IJssel een laaglandrivier met het vlakke en open landschap van een rivierdelta. In de delta spelen invloeden van zowel het IJsselmeer als van de rivier en de grens tussen beide systemen wisselt onder invloed van wind en rivierafvoer.

Programmatische aanpak

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn samen verantwoordelijk voor de programmatische aanpak, met de ambitie om natuur en de ecologische waterkwaliteit in de grote wateren te verbeteren. Dit doen ze in opdracht van de ministeries van I&W en LNV. In verschillende projecten werken ze samen met regionale overheden en maatschappelijke organisaties om deze ambitie waar te maken, waaronder het project de IJssel-Vechtdelta. De uitvoering van PAGW vindt plaats tot aan 2050, via verschillende tranches.

Preverkenning

Land-id heeft de vraag van Staatsbosbeheer gekregen om te helpen met het uitvoeren van deze preverkenning voor de IJssel-Vechtdelta. Dit vanwege onze ervaring met ontwerpen aan complexe wateropgaven en projectleiding in dit domein. Met het uitvoeren van de preverkenning zijn we verantwoordelijk voor het maken van een toekomstperspectief plus een advies over de maatregelen die op korte (2030) en op lange termijn (2050) realistisch zijn. De preverkenning moet leiden tot een voorstel voor een tekenklaar MIRT-startbesluit eind 2022.

Atelier systeemanalyse

Op 25 mei 2021 is een online atelier gehouden in het kader van de systeemanalyse. De programmatische aanpak richt zich op de ecologische systeemopgave, dus op de ingrepen die nodig zijn om de grote wateren ecologisch robuust en veerkrachtig te maken. In dit atelier is met een kleine groep experts dieper ingegaan op de werking van de sturingsknoppen, de landschapsvormende processen die hieraan gekoppeld zijn en de ecotopen die hiermee kunnen ontwikkelen.

Meer weten over dit project?

Marloes Bijlsma

Marloes Bijlsma

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra