Werkveld

  • Water

Opdrachtgeverdiversen

Samenwerking-

Periode2012 - heden

Omgevingsmanagement

Land-iD was al sterk in omgevingsmanagement voordat het zo genoemd werd. Wij hebben projecten altijd gedaan mét de belanghebbenden in de omgeving, omdat dit zowel het draagvlak voor het resultaat als de kwaliteit ervan verhoogt. Daarnaast worden we in projecten ingezet in de IPM-rol van omgevingsmanager.

Online/digitale participatie

Participatie vormgeven in de coronacrisis brengt extra uitdagingen met zich mee. Land-iD biedt (nieuwe) online mogelijkheden aan, waarbij we de ‘participatiedrempel’ laag houden. Twee voorbeelden: Hoenwaard en Rijssen-Holten.

De interactieve kaart van Hoenwaard 2030 is ondertussen al honderden keren bekeken. De kaartbeelden worden toegelicht door de deelnemers van het integrale gebiedsproces. Belangstellenden kunnen een reactie achterlaten of een online-‘huiskamergesprek’ aanvragen. Voor de Woonvisie Rijssen-Holten is het participatieproces volledig vormgegeven rondom een online enquête en online toekomstcafés.

Interactieve kaart

Belangen centraal

Strategisch omgevingsmanagement gaat over belangen. De omgevingsmanager zorgt ervoor dat alle belangen meegenomen worden in het ontwerpproces. De uitdaging daarbij is om een ontwerp te maken waar elke belanghebbende erop vooruitgaat Als een belang tóch geschaad wordt, moet dat een weloverwogen, navolgbare en onderbouwde keuze zijn. Land-iD organiseert zinvolle ontwerpende participatie in de driehoek van belangen, kennis en beslissingen.

‘De aandacht van Astrid voor conditionering heeft ons bewust gemaakt dat daar een flinke impuls nodig was.’ Pieter Kroes, programmamanager Waterschap Drents-Overijsselse Delta

Vier pijlers

Maar omgevingsmanagement is veel méér dan (burger)participatie. Omgevingsmanagement gaat steeds over het mogelijk maken van het project, door rekening te houden met belangen. In jargon heet dat ‘conditionering’. Land-iD heeft overzicht over alle aspecten van die conditionering: privaatrechtelijk (grondverwerving), publiekrechtelijk (vergunningen), fysiek (kabels en leidingen, niet-gesprongen explosieven) en dus maatschappelijk (participatie & communicatie).

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Op HWBP-projecten Apeldoorns Kanaal, Stadsdijken Zwolle, Noordelijke Maasvallei en Sterke Lekdijk zijn adviseurs van Land-iD ingezet in de IPM-rol van (strategisch) omgevingsmanager. Bij diverse waterschappen hebben we het omgevingsmanagement van het HWBP in de steigers gezet. We hebben aan de plannen van aanpak voor MIRT-verkenningen geschreven, stakeholderanalyses uitgevoerd, participatieprocessen opgetuigd en grondververwervingsstrategieën opgesteld.

‘Astrid is fijn om mee te werken: doortastend, rechtdoorzee en met een eigen visie.’ Diederik Brem, technisch manager, waterschap Vallei en Veluwe.

Kaderrichtlijn Water IJssel

Voor de 2de en 3de tranche KRW-maatregelen langs de IJssel begeleidt Land-iD de ingenieurscombinatie GROW in de startfase van het ontwerpproces. Onze omgevingsmanager werkt het Riviertakteam IJssel in. Focus ligt op het vormgeven van het stakeholdermanagement en participatieproces en op het opstarten van het integrale ontwerpproces.

Bij de 1e tranche was ook een omgevingsmanager van Land-iD betrokken. De nadruk lag toen op het maken van vergunbare ontwerpen, waarmee de ecologische doelen werden bereikt en tegelijk de scheepvaart niet werd geschaad.

Uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden (UWDH)

In project UWDH leverde Land-iD de omgevingsmanager voor een klus met focus op de relatie met de gemeenten. Niet eenvoudig, want zij voelden zich geen eigenaar van het project. Deze opdracht eindigde zodra mede-initiatiefnemer Staatsbosbeheer een eigen omgevingsmanager beschikbaar had. Een jaar later volgde een bijzondere nieuwe opdracht: die van procesbegeleider van het onderzoek naar en besluitvorming over de Vonkerplas, en daarmee opererend tussen projectteam en burgergroepen.

Vaarwegen Oost-Nederland

Rijkswaterstaat Oost-Nederland beheert en onderhoudt 400 km aan hoofdvaarwegen in Gelderland en Overijssel. Denk aan de IJssel en het Twentekanaal. Land-iD ondersteunde een jaar lang het omgevingsmanagement in deze taak. Door klantvragen te beantwoorden of door te spelen, door af te stemmen met aannemers en gemeenten en door mee te denken bij het ontwikkelen van een onderhoudscontract voor de komende jaren.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Marloes Bijlsma

Marloes Bijlsma