Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Ede

SamenwerkingUrhahn

Periode2020 - 2021

Scenario-ontwikkeling Omgevingsvisie gemeente Ede

De centrale ligging in Nederland, het diverse landschap en de goede verbindingen met auto en openbaar vervoer maken van Ede een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Gecombineerd met de grote opgaven op het gebied van landbouw, energie en klimaat neemt de druk op de omgeving steeds verder toe. Ede moet keuzes maken om richting te geven aan de Omgevingsvisie. Land-iD helpt hen hierbij, in samenwerking met bureau Urhahn. 

Maatschappelijke opgave

Er komen grote opgaven op ons af die van invloed zijn op onze leefomgeving. De energietransitie, het klimaatbestendig maken van het stedelijk en landelijk gebied, een veranderende economie, circulariteit, mobiliteit, een woningbouwopgave in een veranderende demografische samenstelling en het vergroten en versterken van de biodiversiteit. Allemaal vraagstukken die in een omgevingsvisie een plek moeten krijgen. Gemeente Ede wil inzetten op een sterke eigen identiteit binnen de regio.

Vraag aan Land-iD

Samen met bureau Urhahn uit Amsterdam is Land-iD gevraagd toekomstscenario’s te maken met een perspectief tot 2030 en een doorkijk naar 2040. Dit om uiteindelijk te komen tot een gedragen en heldere koers voor de Omgevingsvisie. De scenario’s dienen als middel om de dialoog te voeren met zowel het bestuur als zijn inwoners, ondernemers en gebruikers.

Onze aanpak

We werken aan de opgaven vanuit de sociale en ruimtelijke unieke identiteit van Ede. In zogenaamde pressure cookdagen werken we samen met de gemeente en stakeholders snel en efficiënt naar scenario’s op verschillende schaalniveaus: vanuit de positie en betekenis in Nederland tot de regionale betekenis van Ede binnen o.a. de Foodvalley en lokaal als aangename groene woon- en werkomgeving. We stellen de scenario’s op vanuit drie belangrijke drijfveren die wij binnen de gemeente zien, namelijk: ‘Hechte netwerken’, ‘Een contrastrijk stad en ommeland‘ en ‘Innovatie en ondernemerskracht’.

Resultaat

Uit de verschillende sessies met de gemeente werd duidelijk dat de vraag naar ruimte voor allerlei ontwikkelingen in Ede toeneemt, terwijl er steeds minder ruimte beschikbaar is. Er zijn daarom drie uitdagende scenario’s ontwikkeld waarin de balans tussen de verschillende ruimteclaims centraal staat. De verkenningen zijn onderscheidend van elkaar op het profiel van de gemeente in de regio, de manier waarop vormgegeven wordt aan groei en de rol die de gemeente daarin zal moeten nemen. Dit is verbeeld in een aantal beeldende modellen en doorsnedes. Deze neemt de gemeente mee in het verdere proces naar een omgevingsvisie.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Brecht Leseman

Brecht Leseman