Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Ede

SamenwerkingUrhahn

Periode2020 - heden

Scenario-ontwikkeling Omgevingsvisie gemeente Ede

Maatschappelijke opgave

Er komen grote opgaven op ons af die van invloed zijn op onze leefomgeving. De energietransitie, het klimaatbestendig maken van het stedelijk en landelijk gebied, een veranderende economie, circulariteit, mobiliteit, een woningbouwopgave in een veranderende demografische samenstelling en het vergroten en versterken van de biodiversiteit. Allemaal vraagstukken die in een omgevingsvisie een plek moeten krijgen. Gemeente Ede wil inzetten op een sterke eigen identiteit binnen de regio.

Vraag aan Land-id

Samen met bureau Urhahn uit Amsterdam is Land-id gevraagd toekomstscenario’s te maken met een perspectief tot 2030 en een doorkijk naar 2040. Dit om uiteindelijk te komen tot een gedragen en heldere koers voor de Omgevingsvisie. De scenario’s dienen als middel om de dialoog te voeren met zowel het bestuur als zijn inwoners, ondernemers en gebruikers.

Onze aanpak

We werken aan de opgaven vanuit de sociale en ruimtelijke unieke identiteit van Ede. In zogenaamde ‘pressure cook-dagen’ werken we samen met de gemeente en stakeholders snel en efficiënt naar scenario’s op verschillende schaalniveaus: vanuit de positie en betekenis in Nederland tot de regionale betekenis van Ede binnen o.a. de Foodvalley en lokaal als aangename groene woon- en werkomgeving. We stellen de scenario’s op vanuit drie belangrijke drijfveren die wij binnen de gemeente zien, namelijk: ‘Hechte netwerken’, ‘Een contrastrijk stad en ommeland‘ en ‘Innovatie en ondernemerskracht’.

Resultaat

Beeldende en uitdagende scenario’s zijn het eindresultaat. Een resultaat dat ingezet wordt om de dialoog te voeren over de koers van de gemeente voor de komende 10 tot 20 jaar. De scenario’s geven strategieën weer hoe uitvoering kan worden gegeven aan een koers. 

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Brecht Leseman

Brecht Leseman