Werkveld

  • Erfgoed
  • en iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Arnhem

GebiedGemeente Arnhem

Periode2019 - lopend

Omgevingsvisie Arnhem – Bouwstenen

Met de komst van de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Een kans voor de gemeente Arnhem om haar langetermijnambities op kaart te zetten. Arnhem heeft de Omgevingsvisie opgedeeld in verschilde dragers en bouwstenen. Land-id heeft er aan drie meegewerkt: de Waardenatlas met het DNA van Arnhem, de Kansenkaarten en de Synergiekaarten.

Waardenatlas – het DNA van Arnhem

Arnhem vroeg ons om een ‘atlas’ met daarin de belangrijke ruimtelijke en historische waarden van Arnhem die als het ware het ‘DNA’ van de stad zouden vormen. We hebben hierbij gewerkt via een tijdlijn en een themalijn. Deze twee lijnen vormen het fundament voor het DNA van Arnhem en dienen als onderlegger voor de omgevingsvisie.

Waardenatlas - het DNA van Arnhem
Tijdlijn

Tijdlijn

Land-id heeft de enorme veelheid aan beschikbare informatie over de geschiedenis en karakteristieken van Arnhem gestructureerd gebundeld tot het verhaal van Arnhem. Per tijdsperiode hebben we de belangrijkste sociaal-maatschappelijke en economische gebeurtenissen weergegeven, die bepalend zijn geweest voor het DNA van Arnhem. De tijdlijn start met de vorming van de stuwwal in de voorlaatste IJstijd en eindigt bij de symbolische heropening van de Eusebiuskerk in 2019.

 

Themalijn

In de themalijn hebben we een opdeling van de belangrijkste bepalende onderdelen gemaakt, waaronder het bodem- en watersysteem, het groensysteem en de ontwikkeling van de woonmilieus. Per thema staat beschreven wat de belangrijkste structuren en elementen in de (ruimtelijke) ontwikkeling van Arnhem zijn.

Themalijn
Kansenkaarten

Kansenkaarten

Een gebiedsvisie is het resultaat van een proces van belangen afwegen en slimme oplossingen bedenken. Uiteenlopende beleidsdoelen, ambities en initiatieven leggen afzonderlijk een claim op de fysieke ruimte. Met de kansenkaarten hebben we per thema inzichtelijk gemaakt wat de opgaven en kansen zijn voor de stad en regio. De kaarten vormen de basis voor het gesprek met het strategisch beraad over de sturingsfilosofie en bijbehorende afwegingsprincipes.

Synergiekaarten

Omdat veel ambities een claim leggen op dezelfde fysieke ruimte, hebben we in de volgende stap de kansenkaarten over elkaar gelegd. Hierdoor ontstonden er niet alleen knelpunten, maar ook clusters van kansen. Deze clusters hebben we vervolgens vertaald in drie synergiekaarten, elk vanuit een ander perspectief ingevlogen. Deze kaarten hebben als praatplaten gediend voor het gesprek tussen de beleidssectoren. Resultaat was meer onderling begrip én ruimte voor integrale oplossingen.

Synergiekaarten

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Michelle Leemkuil

Michelle Leemkuil

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk