Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverSED organisatie, gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterlan

Samenwerkingbureau Urhahn

Periode2021

Gebiedsgerichte aanpak voor omgevingsvisie West-Friesland

Het gebiedsgericht aanvliegen van de Omgevingsvisie biedt veel kansen voor een integrale blik op landschap en de actuele opgaves in een gemeente. In West-Friesland, een karakteristiek cultuurlandschap in Noord-Holland, laten de gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deze kansen niet onbenut. Samen met bureau Urhann hielpen we hen om de keuzes en dilemma’s voor een gezamenlijke Omgevingsvisie uiteen te zetten.

Maatschappelijke opgave

West-Friesland is een regio met veel onderscheidende agrarische activiteit in een karakteristiek en soms kwetsbaar landschap. De toenemende vraag naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zet de prettige leefomgeving steeds verder druk. De gemeentes Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) trekken daarom samen op om de opgaves voor o.a. wonen, landbouw, economie, klimaatadaptatie en recreatie een plek te geven. 

Vraag aan Land-iD

Bureau Urhahn heeft Land-iD gevraagd mee te werken aan een gebiedsgerichte aanpak voor de omgevingsvisie voor de SED organisatie. We brengen onze expertise in op het vlak van vernieuwing en verduurzaming van het landelijk gebied. Deze eerste verkennende fase zet in aanloop naar de omgevingsvisies een stip op de horizon, maar brengt ook op een overzichtelijke manier de urgente opgaven in kaart. 

Onze aanpak

Vanuit verschillende voorgaande studies zijn de belangrijkste thema’s naar boven gekomen voor de regio. Onder andere wonen, een vitale agrarische sector, recreatie en cultuurhistorie. Om deze opgaves voor de SED aan te scherpen en mogelijke ontwikkelrichtingen te verkennen organiseren we verschillende werksessies met overheden en stakeholders. Met een ontwerpende aanpak werken we per thema gebiedsgerichte verhaallijnen uit die een pakkend beeld schetsen van West-Friesland in 2030. De vraag vanuit de drie gemeentes stelt ons in staat om te zoeken naar gemeenschappelijke ambities en de mogelijkheden om hierin uit te ruilen. 

Resultaat

We leveren voor elke gemeente een beeldend document op waarin de kernkwaliteiten van het gebied het startpunt zijn. De verhaallijnen worden ondersteund door een overzicht van de ambities en opgaven. Ook brengen we in beeld waar de dilemma’s zitten die om richtinggevende keuzes vragen van bestuurders. Voor de uiteindelijke omgevingsvisie vraagt om verdere verdieping op die vlakken. De rapportage biedt de verschillende gemeenteraden de tools die ze nodig hebben om een weloverwogen keuzes te maken voor een duurzame en prettige leefomgeving.  

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Brecht Leseman

Brecht Leseman