Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverGemeente Winterswijk

GebiedAchterhoek

Periode2019

Handreiking Energietransitie Winterswijk

De gemeente Winterswijk zocht een manier om de realisatie van zonnevelden te versnellen en tegelijk het cultuurhistorische landschap én draagvlak bij de bewoners te behouden. Land-iD maakte een praktische handreiking voor initiatiefnemers van zonnevelden: met toepassing van deze spelregels is de kans op een geslaagd project veel groter!

Maatschappelijke opgave

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet Nederland overstappen op duurzame vormen van energiewinning, zoals wind en zon. De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Vanwege de onwenselijkheid van windmolens in het kwetsbare cultuurhistorische landschap zal de energie grotendeels met zonnevelden moeten worden opgewekt. De gemeente wil initiatiefnemers van zonnevelden ondersteunen bij het realiseren ervan en tegelijk borgen dat er sprake is van zorgvuldige landschappelijke inpassing, behoud van cultuurhistorische waarden en voldoende draagvlak bij bewoners.

Vraag aan Land-iD

De gemeente Winterswijk vroeg Land-iD om ondersteuning bij deze ogenschijnlijk tegenstrijdige doelen: enerzijds de ‘rode loper’ uitrollen voor ontwikkelaars en initiatiefnemers en anderzijds strikte borging van landschap en maatschappelijk draagvlak. Hoe kunnen we bij het ontwerpen van zonneparken goed rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten en daar zelfs een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen we omwonenden optimaal betrekken in het proces: meedenken en meedoen?

Onze aanpak

In interactieve werksessies brachten we initiatiefnemers, bewoners, ambtenaren en bestuurders met elkaar in gesprek. Over samenwerking, noaberschap en landschappelijke kwaliteitseisen voor zonnevelden. Land-iD droeg voorbeelden aan, waarvan eenieder kon aangeven welke ze als ‘goed’ ervaren, waarom en hoe dan precies. In de dialoog zochten we nadrukkelijk naar argumenten én emotie: wat doet het met je als een ‘buitenstaander’ met een plan voor jouw omgeving komt? Hoe en met wie zou het gesprek moeten worden gevoerd?

Resultaat

De resultaten hebben we vertaald in een handreiking voor initiatiefnemers van zonneparken bij het ontwikkelen van landschappelijk én sociaal ingepaste plannen. In september 2019 is de Handreiking door de gemeente Winterswijk op haar website gepubliceerd. Deze wordt nu gebruikt door initiatiefnemers bij het ontwikkelen van plannen voor zonneparken.

https://www.duurzaamwinterswijk.nl/nieuws/1439854.aspx?t=Handreiking+zonneparken+en+zonnevelden

Meer weten over dit project?

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf