Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverRegio Gooi en Vechtstreek

SamenwerkingPondera Consult

Periode2018 - 2019

Energielandschapsanalyse Gooi en Vechtstreek

Hoeveel duurzame energiewinning kun je kwijt in het landschap? Voor de regionale warmtetransitie- en omgevingsvisie in Gooi en Vechtstreek is een belangrijk vraagstuk wat de impact op het landschap wordt van windmolens, zonnevelden en andere energiewinning. Land-iD ontwikkelde een set van spelregels, die het maatschappelijk debat ondersteunt bij het bepalen van de (on)wenselijkheid van diverse vormen van duurzame energiewinning.

Maatschappelijke opgave

Voor een succesvolle energietransitie is het noodzakelijk dat elke gemeente, elke regio, elke provincie zijn of haar steentje bijdraagt. Gezamenlijk vormen die steentjes de Regionale Energiestrategie (RES). Het samenwerkingsverband Regio Gooi en Vechtstreek onderzocht daarvoor de mogelijkheden in eigen regio. Een belangrijk dilemma hierbij was de impact op de zeer hoge en soms wettelijk beschermde landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied.

Vraag aan Land-iD

Land-iD is gevraagd inzicht te geven in de impact en inpasbaarheid van diverse vormen van duurzame energie in de regio Gooi en Vechtstreek. Het draaide hierbij om het samenspel tussen landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, de ruimtelijke verschijningsvorm van de energietransitie en de potentiële energieopbrengst. Met als belangrijkste vraag: wat is hier het optimale evenwicht?

Onze aanpak

Voor deze opdracht heeft Land-iD de samenwerking gezocht met Pondera Consult, een specialist op het gebied van duurzame energie. We zijn gestart met het in beeld brengen van enerzijds de kernkwaliteiten en essentiële kernmerken op regionale schaal en anderzijds de ruimtelijke verschijningsvormen en energieopbrengst van verschillende vormen van hernieuwbare energie. Op representatieve voorbeeldlocaties hebben we beide met elkaar geconfronteerd en in twee energie-expertsessies bediscussieerd.

Resultaat

Ons rapport met bouwstenen en spelregels geeft bestuurders inzicht in de opgave voor en mogelijkheden in de regio, en biedt handvatten in het bepalen van soort en omvang van verschillende soorten energiewinning op verschillende locaties. Het geeft richting aan onder meer de regionale omgevingsvisie en is vastgesteld als bouwsteen voor de regionale energiestrategie (RES).

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt