Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverRES U16

SamenwerkingEMMA

Periode2020

Ruimtelijke scenario’s energietransitie RES-U16

De winning van energie door zon en wind heeft een grote en blijvende impact op onze fysieke leefomgeving, ons landschap en de stad. We kunnen er niet meer omheen. Hoe gaan we hiermee om? Welke positie en betekenis geven we deze nieuwe functie in ons landschap? In dit ontwerpende onderzoek is het laadvermogen van de U16 regio in beeld gebracht vanuit een ruimtelijk perspectief.

Maatschappelijke opgave

In het Klimaatakkoord van 2019 is opgenomen dat Nederland inzet op de winning van duurzame elektriciteit op land (wind en zon). In het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES) zijn de concept-RES en de RES 1.0 twee belangrijke mijlpalen. Dertig energieregio’s geven hier invulling aan door te onderzoeken waar en hoe richting gegeven kan worden aan deze energietransitie. Dit geldt ook voor de U16 regio, een samenwerking van 16 gemeenten, 3 waterschappen en de provincie Utrecht.

 

Vraag aan Land-iD

De U16 regio start met RES 1.0, waarin de ambities uit de ontwerp RES geconcretiseerd worden tot zoekgebieden voor de opwekking van duurzame energie. De regio heeft Land-iD gevraagd inzicht en richting te geven aan het laadvermogen van de regio vanuit het ruimtelijk perspectief.

Onze aanpak

In dit onderzoek richten we ons op de bijdrage die de verschillende (stads)landschappen leveren aan de benodigde opgave voor het opwekken van elektriciteit in de tijdvakken 2020-2030 en 2030-2040. Met praatplaten zorgen we voor een goede voeding voor het gesprek met de verschillende stakeholders. Dit zijn verbeeldingen van verschillende energiescenario’s. Vanuit de filosofie wat kan het landschap aan (behouden), wat willen we in het landschap laden (versterken), wat moet passen (transformeren) zijn verschillende scenario’s in beeld gebracht. De ambitie van de RES U16 vraagt om conceptuele keuzes, het ontwerpend onderzoek is daarom aangevlogen vanuit de regionale schaal.

“Door meerdere ontwerpprincipes te bieden ontstaat er de mogelijkheid om een keuze te maken waardoor je de kansen kunt spreiden.”

Resultaat

Met een brede groep stakeholders werkten we in twee trechtermomenten toe naar ruimtelijk gewenste scenario’s. Het eerste moment is gericht op het verbeelden van de hoofdkeuzes op conceptniveau. Het tweede moment werkt toe naar minimale en maximale energiescenario’s en de ontwikkelprincipes per landschapstype en kernkwaliteiten. Het resultaat is een afgestemde set van energiescenario’s en ontwerpprincipes. Deze scenario’s zijn beredeneerd vanuit het ruimtelijk perspectief en het laadvermogen van het gebied. Dit is een bouwsteen voor het verder bepalen van de zoekgebieden voor de RES 1.0 van de U16 regio.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Rob Stuijt

Rob Stuijt