Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverWaterschap Aa en Maas

SamenwerkingWitteveen+Bos, Tauw

Periode2017 - 2020

MIRT-verkenning Meanderende Maas

In december 2019 hebben de tien partners in de Stuurgroep Meanderende Maas het voorkeursalternatief vastgesteld. Hierin zit een samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een veilige en goed ingepaste dijk, meer ruimte voor de Maas en wordt het gebied mooier en economisch sterker. De MIRT-verkenning is uitgevoerd door een combinatie van Witteveen+Bos, TAUW en Land-iD, waarbij Land-iD eindverantwoordelijk was voor integraal ontwerp, participatie en besluitvorming.

Ontwerpend onderzoeken

Ontwerpend onderzoeken is cruciaal om te komen tot een integraal en samenhangend pakket van maatregelen. We zijn gestart met de vertaling van de beleidsdoelen en maatschappelijke trends in een wenkend perspectief voor de middellange termijn. Van daaruit hebben we bouwstenen ontwikkeld voor zes alternatieven, die met name op doelbereik en draagvlak werden beoordeeld. Via de tussenstap van twee kansrijke alternatieven werd tenslotte het Voorkeursalternatief opgebouwd uit de beste onderdelen.

 

‘Een mooie oplossing (…) waarin de waterveiligheidsmaatregelen logisch en consistent zijn toegepast binnen het ruimtelijke kader.’  Voorzitter Richard Jorissen, Reviewteam MM, maart 2020

Integraal ontwerpoverleg

Door middel van periodiek integraal ontwerpoverleg zorgden we ervoor dat gedurende het gehele ontwerpproces de juiste uitwerkingen werden gemaakt en keuzes werden voorbereid. In dit interne ontwerpoverleg brachten we techniek, ontwerp, kosten en omgeving samen. Met als resultaat een integraal en samenhangend voorkeursalternatief.

Co-creatie in werkplaatsen

Participatie vond plaats in twaalf werkplaatsen met enkele tientallen bewoners en ondernemers uit het gebied, aangevuld met ambtenaren van de verschillende overheden. Er was een goede sfeer en open houding gericht op een constructieve dialoog met respect voor elkaars belangen. De deelnemers spraken met het projectteam, maar vooral ook met elkaar over bouwstenen, dilemma’s en criteria. Doordat wij steeds duidelijk lieten zien hoe ieders inbreng was verwerkt, ontstond vertrouwen.

Als bedankje voor de werkplaatsdeelnemers is een digitaal fotoboek gemaakt.

‘Het proces is zorgvuldig doorlopen. Belangengroepen zijn goed betrokken en er is transparant gehandeld door de projectorganisatie.’ Advies van het Klankbord aan de Stuurgroep, september 2019.

Dialoog tussen burgers en stuurgroep

Op twee momenten organiseerden we een dialoog tussen deelnemers van de werkplaatsen en een vertegenwoordiging van de stuurgroep. Dit versterkte zowel de onderlinge band als de transparantie in de belangen en te nemen besluiten. Het proces is bewaakt door een kleine adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de dorpsraden en belangenorganisaties. Dit zogenoemde Klankbord heeft een positief advies aan de stuurgroep gegeven over het gevolgde proces.

Besluitvorming

Met de tien partners, verenigd in de Stuurgroep Meanderende Maas, is stapsgewijs toegewerkt naar de vaststelling van het voorkeursalternatief. In beeldvormende bijeenkomsten voerden ze met elkaar en het projectteam het gesprek over dilemma’s en de gevolgen van bepaalde keuzes. Hierbij zijn ze zowel gevoed met inhoud als met de ambities, gevoelens en zorgen vanuit het gebied. Daarnaast zijn de algemene besturen enkele keren formeel geconsulteerd.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Brecht Leseman

Brecht Leseman

Rob Stuijt

Rob Stuijt

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra