Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverProvincie Gelderland

SamenwerkingWitteveen+Bos en Rho

Periode2018 - 2020

MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort

De uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en het Rhederlaag zijn mooi en kansrijk maar ook onbekend en slecht toegankelijk. In 2016 is een MIRT-verkenning gestart naar kansen, knelpunten en oplossingen. In het tweede deel van die verkenning stapte de combinatie Witteveen+Bos, Rho en Land-iD in. Wij maakten samen met de regio een visie met ruimte voor de rivier, dynamiek voor flora en fauna, recreatiefaciliteiten, vlotte doorvaart voor schepen en kansen voor duurzame energiewinning.

Maatschappelijke opgave

De opgave is om dit gebied robuust veilig en aantrekkelijk te maken: rivierverruiming, dijkversterking, vaarwegverbetering, natuurontwikkeling, duurzame energieontwikkeling en recreatieve kwaliteitsverhoging. Dit is een gemeenschappelijk belang van de provincie Gelderland, vijf gemeenten, het waterschap, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en het Ministerie van I&M. Deze partijen werken daarom samen aan de opgave.

Vraag aan Land-iD

De tien samenwerkende partijen vroegen de combinatie Witteveen+Bos, Rho en Land-iD om hen te ondersteunen om tot een door alle partijen gedragen voorkeursalternatief te komen, waarmee de doelen worden gerealiseerd, waar voldoende financiering voor is en dat vastgelegd wordt in een structuurvisie. Land-iD stond aan de lat voor het integraal ontwerp en participatieproces en de producten Koersnotitie, Kansrijke Oplossingsrichtingen en Voorkeursalternatief.

Onze aanpak

Binnen de combinatie bevond Land-iD zich in de driehoek tussen burgers, bestuurders en projectteam. Oftewel tussen belangen, techniek en beslissingen. In die driehoek organiseerden wij een ‘participatief ontwerpproces’. We haalden tijdens ontwerpsessies en op drukbezochte bewonersavonden wensen en gebiedskennis op, vroegen deskundigen om inhoudelijke input en verleidden de bestuurders tot richtinggevende uitspraken, om zo in diverse iteraties gaandeweg tot een gedragen en betaalbaar voorkeursalternatief te komen.

‘Een consistent logisch verhaal, waarin gefaseerd wordt toegewerkt naar het gewenste toekomstbeeld. Wij zijn enthousiast!’ Yttje Feddes, voorzitter Q-team, juni 2019.

Resultaat

In 2020 werd de Intergemeentelijke Structuurvisie (IGSV) met het MER aan de gemeenteraden ter vaststelling aangeboden. Het door Land-iD opgestelde Voorkeursalternatief kreeg in de ‘gate review’ van Rijkswaterstaat alle lichten op groen. Zodra de nieuwe projectorganisatie is ingericht, kan aan de planuitwerking worden begonnen. Een stap verder in de richting van een toekomstbestendig, aantrekkelijk en veilig Rivierklimaatpark IJsselpoort!

Meer weten over dit project?

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra