Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Rheden

Samenwerking-

Periode2022 - heden

Omgevingsvisie Rheden

Een rijke schakering van kleuren, het zicht vanaf de stuwwal op de IJssel en een heldere ordening van de verschillende elementen. Dit is voor ons de essentie van de unieke kwaliteiten en de identiteit van de gemeente Rheden. Gecombineerd met de grote opgaven op het gebied van wonen, energie en klimaat, werken we aan het veiligstellen van de kwaliteiten van het gebied. Rheden moet keuzes maken en uitspraken doen, om richting te geven aan haar toekomst. Land-iD helpt om dit alles vast te leggen in hun omgevingsvisie.

Omgevingvisie

Gemeente Rheden ligt op een unieke plek in Nederland en strekt zich uit van de bossen op de hoge stuwwal van de Veluwe tot het lage open landschap aan de IJssel. Ook kent het gebied een rijke cultuurhistorie van (reeds aanwezige) landgoederen en buitenplaatsen. In de omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de ambities en opgaven voor de lange termijn. Ons doel is het ontwikkelen van een breed gedeelde en gedragen omgevingsvisie die richting en kaders geeft aan die werkt en woont in de gemeente.

Opgaven op kaart

Voor de eerste fase zijn we gestart met het in beeld brengen van bestaande en nieuwe opgaven voor Rheden. In een serie van werkplaatsen met beleidsmedewerkers haalden we inzichten op en formuleerden we samen opgaven. Deze opgaven resulteerden in themakaarten voor onder andere de thema’s wonen, werken, energie, recreatie en klimaat. In de confrontatiekaart legden we vervolgens de meest urgente uitdagingen per thema over elkaar heen. Dit gaf inzicht in waar keuzes en dilemma’s liggen.

Ambities in beeld

Om de kernwaarden van de gemeente in beeld te brengen voerden we verschillende gesprekken met ambtenaren. Ook brachten bewoners doormiddel van enquêtes in wat ze belangrijk vinden en waar ze als gemeente voor staan. Om de stap naar ambities te zetten, vroegen we aan de beleidsmedewerkers wat hun stip op de horizon is, hun toekomstbeeld voor gemeente Rheden. Dit resulteerde in kernwaarden, die het uitgangspunt zijn voor de ambities van de gemeente Rheden.

Omgevingspalet

De resultaten van de eerste participatieronde zijn geland in een eerste analysedocument en daarmee is het fundament voor de omgevingsvisie gelegd. Met dit document zet de gemeente uiteen wat haar kernwaarden zijn, welke opgaven en keuzes er voorliggen, en welke prioriteiten en accenten wenselijk zijn. Daarbij is ook het abstractieniveau van de omgevingsvisie bepaald, als het ware ‘het palet’ waarmee de omgevingsvisie wordt ingekleurd.

Omgevingsagenda

Met het opstellen van een omgevingsagenda adresseren we alle opgaven en geven we richting aan de prioritering en keuzes die gemaakt zijn. Dit doen we met een iteratief proces met de gemeente, waardoor we tijdig kunnen bijsturen. Tussentijds zijn we langs alle dorpen gegaan om te vragen wat de bewoners belangrijk vinden. Zo vormt de omgevingsagenda samen met het omgevingspalet de basis voor de uitwerking naar de concept omgevingsvisie.

Dorpsgesprekken

Hoe ziet de gemeente Rheden er in 2040 uit? Wat is er nodig om in de toekomst fijn te kunnen leven? Wat moet er gebeuren als het gaat om wonen, verkeer, natuur, enzovoort? Over deze vragen gingen we tijdens dorpsgesprekken in gesprek met de inwoners en ondernemers. Een dorpsgesprek bestond uit een open inloop waar bezoekers langs verschillende thema-posters konden lopen. Hier konden zij stickers plakken bij onderwerpen waar zij het mee eens waren of opmerkingen op post-its schrijven. Hiermee hebben we de omgevingsagenda aangevuld.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof