Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Ede

SamenwerkingSVP Architectuur en stedenbouw

Periode2022 - 2023

Ambitiedocument Kernhem-Noord 

Kernhem-Noord wordt een toekomstige woonwijk grenzend aan het huidige Kernhem. Om te verkennen hoe de woningbouwopgave verenigd kon worden met de huidige kwaliteiten van het gebied, zijn SVP en Land-iD gevraagd ruimtelijke varianten te ontwikkelen. De varianten volgden ieder een eigen verhaallijn waarin de Edese opgaven op verschillende manieren werden verbonden en geconfronteerd met de kwaliteiten van de plek. Op basis van de verschillende varianten is vervolgens een voorkeursrichting met bijbehorende ambities ontwikkeld.

Gedegen analyse als vertrekpunt

Als vertrekpunt voor de 4 ruimtelijke varianten is een uitgebreide analyse van zowel de historische als de huidige situatie van het plangebied uitgevoerd. De historische ontwikkeling, waardevolle landschapselementen, bodem, water, ecologie, infrastructuur, voorzieningen vormden allen belangrijke input voor de ruimtelijke varianten. In de varianten is op verschillende wijzen met sommige van deze thema’s omgegaan. 

4 uiteenlopende varianten

Om de verschillende kansen en keuzes voor Kernhem-Noord in beeld te krijgen zijn, in samenwerking met een groot team specialisten van de gemeente, 4 zeer uiteenlopende ruimtelijke varianten opgesteld. Elke variant brengt daarmee vanuit een andere beoogde doelgroep een ander woon-en leefmilieu in beeld. Binnen verschillende thema’s is gekozen voor duidelijke, tegengestelde keuzes: zoals kleinschalig of grootschalig groen of individueel of collectief eigendom. De 4 varianten waren “De Tuinen van Ede” (linksboven), “Stad-rand Veluwe” (rechtsboven), “Ons Dorp” (linksonder) en “Buitenplaats Kernhem” (rechtsonder).

Beoordeling vanuit 4 invalshoeken

De varianten zijn vanuit 4 invalshoeken beoordeeld. Ze zijn getoetst aan de strategische keuzes uit de Edese omgevingsvisie, er is een milieubeoordeling uitgevoerd en financiële verkenning gedaan. Daarnaast heeft op diverse wijzen contact met de omgeving plaatsgevonden, in de zogeheten dialoogtafels met omgevingspartijen en ontwikkelaars, de online vragenlijst, keukentafelgesprekken en de informatiemarkt op 1 februari 2023. Op basis van de analyse, de varianten en de beoordeling zijn ambities, uitgangspunten en een ruimtelijke vertaling hiervan (de voorkeursrichting) ontwikkeld.  

De Groene Woonvallei

De voorkeursrichting, Groene Woonvallei, geeft de wenselijke ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen aan. Het is een combinatie van de hoogst gewaardeerde elementen uit de verschillende varianten, zoals het landschapspark uit de variant Stad-rand Veluwe, de dichtheid van Ons Dorp en de collectieve tuinen uit de Tuinen van Kernhem. De voorkeursvariant gaat gepaard met 7 ambities voor Kernhem-Noord. Samen vormen ze de basis voor het hierna op te stellen Integraal Ontwikkelingsplan. Het volledige Ambitiedocument Kernhem-Noord is hier te vinden.  

Filmpje gemeente Ede

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk