Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverGemeente Lingewaard

Samenwerking-

Periode2020 - heden

Gebiedsvisie Bemmel-Haalderen

De gemeente Lingewaard heeft net als veel andere gemeentes in Nederland een grote woonopgave. Het gebied tussen de kernen en Bemmel en Haalderen is aangewezen als zoeklocatie voor woningbouw. Gezien de schaarse ruimte wil de gemeente breder kijken dan wonen en ook andere ambities zoals verkeer en landschap meenemen. Land-iD helpt daarom bij het opstellen van een gebiedsvisie in samenspraak met het gebied. 

Maatschappelijke opgave

Uit woningmarktonderzoek blijkt dat er in Bemmel en Haalderen ca. 500 extra woningen nodig zijn t/m 2030. In deze woningbehoefte is gedeeltelijk al voorzien, maar voor de openstaande vraag heeft de gemeente twee zoeklocaties aangewezen om de mogelijkheden te onderzoeken voor ca. 100 tot 150 nieuwe woningen. De opgave ligt in het voorzien in de woonbehoefte die op een zorgvuldige manier ingepast is in het landschap met inbreng vanuit de omgeving. Naast woningbouw wil de gemeente ook het landschap van uiterwaarden, oeverwallen, kommen en Park Lingezegen beschermen en versterken.

Vraag aan Land-iD

Land-iD is gevraagd een gebiedsvisie op te stellen in een participatieproces met het gebied voor de zoeklocatie tussen Bemmel en Haalderen. In de gebiedsvisie kijken we integraal naar de kansen voor ontwikkeling van groen, water, recreatie en verkeer en de mogelijkheden voor woningbouw. Met de gebiedsvisie wordt het kader vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van het landschap, recreatie en woningbouw. Land-iD onderzoekt samen met de gemeente, stakeholders en bewoners welke landschappelijke ontwikkelingen gewenst zijn en waar ruimte is voor woningbouw en onder welke voorwaarden. 

Onze aanpak

Voor deze opgave werken we nauw samen met de gemeente en werken we in het participatietraject samen met de omgeving. In oriënterende dialoogrondes verkennen we met vertegenwoordigers van belanghebbenden (omwonenden, de school, sportverenigingen, wooncorporaties, makelaars en ontwikkelaars) de huidige situatie en ontwikkelingen die op het gebied afkomen. In een drietal breed toegankelijke (online) werktafels gaan we vervolgens met bewoners aan de slag om belangen en wensen mee te nemen, mogelijkheden te verkennen en samen uitgangspunten vast te leggen. 

Resultaat

In dit project onderzoeken we de balans tussen wonen en landschap in het gebied tussen Bemmel en Haalderen, ‘wonen naar draagkracht’. Doel is een breed gedeeld ontwikkelingskader dat richting en kaders geeft aan toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw, verkeer, landschap, recreatie, etc. Hiermee kan de gemeente sturen of ontwikkelingen en initiatieven wel/niet passend zijn (en onder welke spelregels), en initiatiefnemers informeren over wat waar wel/niet kan. De gebiedsvisie vormt de basis voor een later op te stellen bestemmingsplan. 

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra