Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverDivers

SamenwerkingDivers

Periode2010 - heden

Beeld- en ruimtelijke Kwaliteit

Land-iD werkt met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, door te kijken naar gebiedsspecifieke kwaliteiten en door na te denken hoe projecten hieraan bij kunnen dragen. Dit vraagt een integrale blik, waarin opgaven samen worden opgepakt om zo ruimte en geld efficiënt in te zetten, met een groter doelbereik. Dit doen wij in alle fases van het planproces van projecten. Wij zien het als onze taak om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te houden en binnen integrale teams hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen.

Waardenstelling

Een waardenstelling helpt in projecten met hoge erfgoedwaarden om de significantie en samenhang van objecten te duiden, in voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen. Buitenplaats Huize Bijdorp gaat na een tijdperk als kloosterterrein een nieuwe toekomst tegemoet als woongebied. Land-iD dook in de ontwikkeling en de huidige staat van de historische tuin- en landschapselementen. Op het Utrecht Science Park vinden verschillende ontwikkelingen plaats binnen de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Utrecht. Land-iD bracht hiervoor de aanwezige landschappelijke, en cultuurhistorische waarden in beeld, en gaf inspiratie mee over hoe daarmee in het ontwerp meerwaarde kan worden gecreëerd.

Kwaliteitsteam

Wij nemen als Land-iD regelmatig plaats in kwaliteitsteams. We maken dan deel uit van een breed opgezet team met stedenbouwkundigen, cultuurhistorici en architecten. We begeleiden en sturen op de ruimtelijke kwaliteit van ingediende plannen. Zo begeleiden we de planvorming voor de centrumontwikkeling van Druten waarin we in dialoog met de ontwikkelende partij de gewenste ruimtelijke kwaliteit vormgeven. In de gemeente Zutphen hebben we voor de woonwijken Leesten-Oost en Helbergen zitting gehad in de ruimtelijke kwaliteitsteams.

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan is een handreiking voor een project in het ontwikkelen van een aantrekkelijk en samenhangend beeld na realisatie. Het biedt aanknopingspunten op de korte en langere termijn, bij zelfrealisatie en voor beheer. Bij het project Meanderende Maas omschrijft het beeldkwaliteitsplan de gewenste ruimtelijke kwaliteit van zowel dijk als uiterwaarden. Het kwam tot stand parallel aan het ontwerpproces en dat droeg bij aan optimalisatie van zowel ontwerp als BKP. Voor Buitenplaats Huize Bijdorp zijn de belangrijkste cultuurhistorische elementen en principes uit de waardenstelling vastgelegd in het BKP. Het rapport ondersteunt de ruimtelijke kwaliteitseisen voor de landschappelijke en architectonische kwaliteiten in het nieuwe bestemmingsplan.

Ruimtelijk kwaliteitskader

Voor het HWBP Veilige Vecht heeft Land-iD het ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld als startpunt voor een zorgvuldig en integraal ontwerpproces. Het rapport neemt de lezer mee langs de ontstaansgeschiedenis van de Vecht. Het benoemt de typische eigenschappen van het watersysteem, het landschap, en de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle. Dit resulteert in leidende principes voor het dijkontwerp en watersysteemmaatregelen. Het ruimtelijke kwaliteitskader borgt zo bestaande kwaliteiten, geeft inspiratie voor een goede landschappelijke inpassing en stuurt de ontwikkeling van dijk en watersysteem.

Onderzoek

De partners van het programma Ruimte voor de Vecht zijn op zoek naar een manier om te sturen op behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit in het Vechtdal. Land-iD onderzoekt een aantal (bijna) afgeronde projecten en lopende projecten ter evaluatie. We kijken bij deze projecten naar ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de samenhang van het Vechtdal, maar ook naar de manier waarop ruimtelijke kwaliteit is meegenomen in het planproces. Door middel van ontwerpanalyse, veldbezoek, enquetes en interviews verzamelen we successen en leerpunten. De volgende stap is om deze op te nemen in een informatief en inspirerend handelingskader voor bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en initiatiefnemers.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Brecht Leseman

Brecht Leseman

Marloes Bijlsma

Marloes Bijlsma