Werkveld

  • Water
  • en iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverWaterschap Vallei en Veluwe

GebiedIJssel

Periode2017 - heden

Verkenning en gebiedsplan Hoenwaard 2030

In IJssel-uiterwaarden zoals de Hoenwaard liggen prachtige kansen voor rivierverruiming en riviernatuur (Kaderrichtlijn Water en Natura 2000). Ook zijn er enkele mooie landbouwbedrijven gevestigd. Kunnen meerdere functies gecombineerd worden? En ga je als waterschap nog investeren in een nieuw gemaal of versterking van de zomerdijk in een polder die wellicht de komende decennia heel andere eisen stelt? Land-id ondersteunt de zoektocht naar antwoorden in een gebiedsproces met Rijkswaterstaat, waterschap, provincie, gemeenten, ondernemers en bewoners.

Maatschappelijke opgave

In 2017 is gestart met de verkenning voor de Hoenwaard in 2030. In een proces samen met eigenaren, gebruikers en overheden is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van de Hoenwaard. Aanleiding is dat de afgelopen jaren veel ontwikkelingen en projecten zijn opgestart. Betrokken partijen constateerden dat er (te) weinig samenhang en coördinatie was tussen al deze initiatieven. Daarmee bestond het gevaar van telkens korte termijn beslissingen en oplossingen.

Maatschappelijke opgave
Vraag aan Land-id

Vraag aan Land-id

Het waterschap Vallei en Veluwe vroeg Land-id om te helpen met het inzichtelijk maken van de belangen en afwegingen van elk van de betrokken partijen, zodat verstandige besluiten voor de lange termijn genomen kunnen worden. Land-id geeft sinds 2018 ruimtelijk advies, organiseert het omgevingsproces op inhoud en voert het projectmanagement.

Onze aanpak

Tijdens de verkenning werd in een werkgroep met grondeigenaren en -gebruikers alsmede ambtenaren van de verschillende overheden samengewerkt. Ambities werden in beeld gebracht en verschillende toekomstscenario’s opgezet en uitgewerkt. Land-id visualiseerde dit in ‘schilderijen’ van de hoekpunten van het speelveld. De sleutel bleek te liggen bij het realiseren van compensatieruimte voor de rivier om vervolgens andere ontwikkelingen mogelijk te maken. In het nu lopende proces om te komen tot een gebiedsplan maken we de maatregelen, het doelbereik en de vereiste investeringen concreet.

Onze aanpak
Resultaat

Resultaat

Resultaat van de verkenning (2018-2019) was een door alle gebiedspartijen gedragen en in de Stuurgroep vastgesteld toekomstperspectief ‘Levendige Hoenwaard’. Resultaat van de planuitwerking (2019-2020) moet een gebiedsplan met uitvoeringsprogramma worden.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Ruby Neugebauer

Ruby Neugebauer

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Maud van den Berg

Maud van den Berg