Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverWaterschap Vallei en Veluwe

SamenwerkingWitteveen+Bos

Periode2021 - 2022

Planuitwerking Grebbedijk

De Grebbedijk tussen Wageningen en Rheden voldoet niet meer aan de eisen. Bij een doorbraak zou nagenoeg de hele Gelderse Vallei onderstromen en dit raakt zo’n 250.000 inwoners. Om ook in de toekomst veiligheid te bieden wordt de dijk in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) verbeterd. In 2020 werd het Voorkeursalternatief voor de veilige Grebbedijk en de gebiedsontwikkeling opgeleverd. Land-iD werkte samen met Witteveen+Bos aan de verdere ontwikkeling van het plan in de planuitwerkingsfase.

Planuitwerkingsfase

In de Verkenningsfase is door Waterschap Vallei en Veluwe een ambitieus voorkeursalternatief (VKA) ontwikkeld. De dijkversterking is aangegrepen voor een bredere gebiedsontwikkeling, waarin natuuropgaven en gebiedsambities in samenhang met de waterveiligheid zijn opgepakt. In de planuitwerkingsfase hebben we ons samen met ingenieursbureau Witteveen+Bos ingezet om het VKA verder uit te werken tot een integraal maakbaar, betaalbaar en vergunbaar plan.

Ambities waarmaken

De basis van het succes van de Gebiedsontwikkeling Grebbedijk ligt in de samenwerking. Bij de Grebbedijk zijn tien procespartners betrokken, maar ook dijkdenkers, bewoners en andere belanghebbenden. Het denken en werken vanuit kansen en ambities leverde partijen samen een grensverleggend voorkeursalternatief op. De ervaring leert dat ambities gepaard gaan met risico’s. Onze werkwijze is volledig gericht op de durf om samen risico’s te identificeren en te gaan beheersen. Zo houden we het hoge ambitie- en kwaliteitsniveau vast.

Integraal ruimtelijk ontwerp

Om te borgen dat alle ambitieuze hoofdopgaven een goede invulling krijgen, richt Land-iD zich op het begeleiden van het integraal ontwerpproces. In het periodieke integrale ontwerpoverleg (IOO) brengen we techniek, ontwerp, kosten en omgeving samen. We ordenen en programmeren ontwerpvraagstukken en werken we toe naar afwegingskaders. We zorgen we ervoor dat voor het ontwerpproces de juiste uitwerkingen worden gemaakt en keuzes worden voorbereid. Op deze manier kunnen goed onderbouwde en transparante beslissingen worden gemaakt. Met als resultaat een integraal en samenhangend plan.

Co-creatie

Om een gedragen invulling te geven aan de planuitwerking, bouwen we voort op het participatieproces dat in de verkenningsfase gestart is. We identificeren in de IOOs tijdig wie we wanneer betrekken voor de juiste inbreng op het juiste moment. Door kennis en kunde uit de omgeving te benutten, te zorgen voor een goede sfeer en een open houding, creëren we de omstandigheden waarin een constructieve dialoog kan ontstaan. Zo zoeken we naar oplossingen voor de ontwerpopgaves met respect voor elkaars belangen. Door duidelijk te laten zien hoe ieders inbreng wordt verwerkt, dragen we bij aan het vertrouwen.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Joost Andréa

Joost Andréa