Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverWaterschap Aa en Maas

SamenwerkingWitteveen+Bos, Tauw, Boskalis

Periode2020 - 2023

Planuitwerking Meanderende Maas

In december 2019 hebben de tien partners in de Stuurgroep Meanderende Maas het voorkeursalternatief vastgesteld, waarbij Land-iD eindverantwoordelijk was voor integraal ontwerp, participatie en besluitvorming. Het samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een veilige en goed ingepaste dijk, meer ruimte voor de Maas en een mooier en economisch sterker gebied, hebben we in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. En ook deze keer spraken we daarover met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het gebied. Ontzettend belangrijk!

Ondertekening door de minister

De positieve resultaten van het project blijven niet alleen onopgemerkt in het gebied, maar ook niet in de rest van Nederland. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bezocht maandag 7 september 2020 ons prachtige projectgebied. Samen met de bestuurders van de betrokken organisaties heeft zij haar handtekening gezet onder de overeenkomst om het plan verder uit te werken en de realisatie voor te bereiden. Een bijzonder mooie mijlpaal voor het project.

Beeldkwaliteitsplan

Ruimtelijke kwaliteit is een van de doelen waaraan het project Meanderende Maas bij moet dragen. Middels het beeldkwaliteitsplan hebben we sturing aan het project gegeven en voor borging van de ruimtelijke kwaliteit gezorgd, met als doel het ontwikkelen van een aantrekkelijk en samenhangend gebied. In het plan hebben we de gewenste ruimtelijke kwaliteit beschreven van zowel dijk als uiterwaarden. We ontwikkelden het plan parallel aan het ontwerpproces, waardoor het bijdroeg aan de optimalisatie van zowel het ontwerp als beeldkwaliteitsplan.

Voorlopig ontwerp maken

Na het vaststellen van het voorkeursalternatief hebben we samen met het Waterschap, Witteveen+Bos en Tauw de maatregelen voor de rivier en dijk verder uitgewerkt. Onder andere om de kwaliteit van het water te verbeteren, een gezonde ecologische toestand te ontwikkelen, en om de ruimtelijke kwaliteit van de dijk te borgen. Het resultaat is een uitgewerkt voorlopig ontwerp. In de interactieve kaart is te zien hoe het ontwerp is geworden.

Dijktafels

De dijk grenst aan gronden en huizen van ongeveer 400 particulieren. Het is dan ook belangrijk om hen goed te informeren en te raadplegen. Omdat we in de coronatijd niet fysiek bij elkaar konden komen, hebben we dit nadeel omgezet in een kans. Via een projectpagina (www.meanderendemaas.nl/dijk) hebben deelnemers vooraf aan de digitale dijktafel toegang gekregen tot een instructievideo en gedetailleerde informatie over ‘hun stukje dijk’. Aan de hand van deze informatie konden zij vragen insturen, die we vervolgens tijdens de dijktafels direct behandelden. Op deze manier hebben we aan ruim 130 aanwonende antwoord kunnen geven op al hun vragen.

Werkplaatsen met omwonenden

In de planuitwerkingsfase is ook doorgegaan met de werkplaatsen, waarbij nog steeds dezelfde groep bewoners, ondernemers en ambtenaren van de verschillende overheden betrokken zijn. Vergeleken met de vorige fase is het aandeel co-creatie afgenomen, maar wisselen we nog steeds van gedachten over het gehele plan. De werkplaatsen staan nu voornamelijk in het teken van toetsen van de uitwerkingen van het plan. Daarnaast ligt de focus op de uitvoeringswijze en de in 2022 te nemen projectbesluiten en aan te vragen vergunningen.

Als bedankje voor de werkplaatsdeelnemers is een digitaal fotoboek gemaakt.

Vaststelling voorlopig ontwerp stuurgroep

In voorbereiding op de besluitvorming over het voorlopig ontwerp hebben we de optimalisaties in het ontwerp niet alleen voorgelegd bij de werkplaats, maar ook bij partnerorganisaties, direct belanghebbenden (individueel en gebiedssessies) en het klankbord. In april 2021 stemden de 10 bestuurders van de betrokken organisaties in met het voorlopig ontwerp voor de maatregelen in het projectgebied. Met dit besluit is een nieuwe mijlpaal bereikt voor de verdere uitwerking van de maatregelen voor dijkversterking en rivierverruiming tot een definitief ontwerp.

Aannemer en twee fasen contract

Waterschap Aa en Maas heeft, mede namens de partners van project Meanderende Maas, de uitvoering van het project inmiddels gegund aan Boskalis Nederland. Samen werken ze de komende jaren het voorlopig ontwerp inclusief besluiten verder uit en starten de voorbereiding voor de realisatie op. De samenwerking gaat middels een twee-fasen contract. De eerste fase gaat over adviesdiensten in de fase van de planuitwerking. De realisatie van het werk start wanneer in de tweede fase aan alle randvoorwaarden voor de uitvoering wordt voldaan.

Nieuwe rol Land-iD

Door het twee-fasen contract verschuiven ook de verantwoordelijkheden. Boskalis is verantwoordelijk voor de techniek en uitvoeringsvoorbereiding. Land-iD staat nu aan de kant van de opdrachtgever en ondersteunt, nog meer dan in eerdere fases, de opdrachtgever in het proces. Land-iD zorgt voor de continuïteit en kwaliteitsborging van wat in eerdere fases bedacht is. Wat wel hetzelfde is gebleven, is onze verantwoordelijkheid voor het omgevingsproces en het planologische spoor. We blijven betrokken bij het samenwerken met het gebied en het voorbereiden van de besluitvorming.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf

Brecht Leseman

Brecht Leseman