Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverProvincie Zuid-Holland

SamenwerkingVeenenbos en Bosch

Periode2012 - 2014

Gebiedsprofielen Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland schept voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Ze biedt ruimte om te ondernemen, brengt het mobiliteitsnetwerk op orde en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Bij dat laatste is van belang dat de ambities voor ruimtelijke kwaliteit op kaart staan. Samen met veenenbos en bosch heeft Land-iD voor vier gebieden een gebiedsprofiel gemaakt: de Hollandse Biesbosch, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Delflandse Kust en Greenportregio Boskoop. Deze dienen als leidraad voor het gebiedsgericht omgaan met ruimtelijke kwaliteit.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Land-iD vertaalde de karakteristieke kenmerken van Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de stedenband elk met een eigen gezicht. Voor dit gebied is het eerste gebiedsprofiel opgezet en de methodiek en aanpak uitgedacht voor de rest van de gebiedsprofielen. De gebiedsprofielen zijn opgezet in drie stappen: in beeld brengen kernkwaliteiten, vertaling naar de belangrijkste ambities voor de regio en in de praktijk brengen aan de hand van casussen.

Delflandse Kust

De Delflandse Kust verdedigt de dichtstbevolkte delen van Zuid-Holland tegen de zee. Tegelijk is het een groot recreatie- en natuurgebied. In werksessies met een combinatie van inhoud en proces vertaalde Land-iD de ambities in beleidsvoorstellen, ingevuld met voorbeelden. Het resultaat was een gebiedsprofiel met kenmerken (wat is er?), ontwikkeling (wat speelt er?), ambitie (waar willen we heen?) en sturing (hoe bereiken we dat?).

Hollandse Biesbosch

De provinciale ambities noopten tot transformatie van de open zeekleipolders en de natuurgebieden met zoetwatergetij in de Hollandse Biesbosch. Land-iD heeft de unieke kwaliteiten en betekenis van natuur en cultuurlandschap gedefinieerd. In casussen lieten we zien hoe een balans tussen de ontwikkeling van natuur en recreatie en de kwaliteiten van het cultuurlandschap in de praktijk kan worden bereikt.

Greenportregio Boskoop

De huidige verschijningsvorm van de Greenportregio Boskoop wordt sterk bepaald door de sierteelt. De ruimtelijke kwaliteit in dit gebied staat onder druk door schaalvergroting en toenemende logistieke functies. Het gebiedsprofiel geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen met kwaliteit. Samen met gebiedspartners zijn de vier kenmerkende ruimtelijke dragers van de Regio uitgewerkt in richtinggevende ambities voor de toekomst. In twee casussen zijn de ambities vertaalt naar concrete bouwstenen voor de inrichting van het gebied.

Meer weten over dit project?

Jan Bouman

Jan Bouman

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt