Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverProvincie Utrecht

Samenwerking-

Periode2021

Hoofdstructuurkaart landschap provincie Utrecht

Het Utrechtse landschap is zeer divers: van de open veenweide landschappen in het Groene Hart tot het landschappelijke mozaïek van de Gelderse Vallei. De landschappelijke kwaliteiten en structuren zijn belangrijk voor het goede woon-, werk- en leefklimaat. Maar het landschap is ook altijd in ontwikkeling. Het landschap moet ruimte bieden voor een vorm van dynamiek zonder dat de landschapskwaliteit onder druk komt te staan. Daarvoor is het nodig om goed in beeld te brengen wat de landschappelijke hoofdstructuren en kernkwaliteiten zijn.

Maatschappelijke opgave

De veelzijdige Utrechtse landschappen beschikken over kwaliteiten die richting geven aan de ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen deze landschappen landen ruimtelijke opgaven zoals de woningbouwopgave, de behoefte naar goede verbindingen tussen stad en landelijk gebied, de energietransitie en de vraag naar groen en recreatie. Voor elke ontwikkeling in het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten van het Utrechts landschap.

Vraag aan Land-iD

Land-iD is gevraagd overzichtelijke kaarten te maken waarop de hoofdstructuren en kernkwaliteiten van de provincie Utrecht worden aangegeven. Deze kaarten bestaan uit de deelgebieden Eemland, de Gelderse Vallei, het Groene Hart, het Rivierengebied en de Utrechtse Heuvelrug. Naast deze begrensde gebieden was het ook van belang om een totaalbeeld te maken van de hoofdstructuurkaart op provinciaal schaalniveau. 

Onze aanpak

We startten met het opzetten van de methode en het bepalen van de legenda eenheden. Vervolgens structureerden we bestaande informatie tot een geschikt detailniveau en kwamen we tot de essentie van de landschappelijke hoofdstructuur. Tijdens verschillende besprekingen werden de kaarten doorgelopen waarna deze uiteindelijk zijn aangescherpt tot definitief.

Resultaat

Het resultaat is een leesbare en aantrekkelijke kaart met daarop de hoofdstructuren van het landschap. De kaart bevat een geannoteerde legenda, waar de kernkwaliteit van de hoofdstructuur kort wordt toegelicht. De landschapsstructurenkaart wordt gebruikt als bijlage bij de omgevingsvisie.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt

Rob Stuijt

Rob Stuijt