Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverWaterschap Drents-Overijsselse Delta

GebiedIJssel

Periode2020

Inrichtingsplan Dijkverlegging Paddenpol

Provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat willen meer rivierdynamiek op de IJssel. Bij Paddenpol tussen Deventer en Zwolle ligt een kans voor meer ruimte voor de rivier. Voor de trekker van de HWBP-dijkversterking Zwolle-Olst (het waterschap) ligt de prioriteit allereerst bij tijdige en doelmatige realisatie van waterveiligheid. Een dijkverlegging moet de dijkversterking niet onnodig ophouden. Land-id helpt partijen om mét behoud van tempo deze mooie kans te verzilveren.

Maatschappelijke opgave

Dijken, kribben en stenen oevers beperken de natuurlijke dynamiek van onze rivieren. Met als gevolg een grote achteruitgang van riviergebonden natuur, hogere waterstanden bij extreem hoogwater en erosie van de rivierbodem. Bij Paddenpol aan de oostoever van de IJssel biedt landinwaarts verleggen van de dijk kansen voor natuur, rivierbodem en waterveiligheid. Daarmee past het perfect bij het Programma Aanpak Grote Rivieren (PAGW), Integraal Riviermanagement (IRM) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). En kan het meeliften met de dijkversterking Zwolle-Olst (HWBP).

Vraag aan Land-id

Alle partijen werken graag mee aan een dijkverlegging, maar geen van hen nam de handschoen op om hiervoor een plan te maken. Het waterschap vroeg Land-id daarop om dit vlot te trekken. Beoogd resultaat: een inrichtingsontwerp voor het nieuwe buitendijkse gebied, op basis waarvan een samenwerkingsovereenkomst kan worden aangegaan tussen de bestuurlijke partijen en dat de basis vormt voor verdere uitwerking binnen het kader van de dijkversterking Zwolle-Olst.

Onze aanpak

Vanuit het motto ‘follow the money’ verkenden we de belangen van de geldschieters voor dit project. Wat eisen zij als resultaten voor hun bijdrage? Tegelijk koesteren we met de groep ambtelijk betrokkenen het gemeenschappelijke belang; het herstel van het dynamische riviersysteem. In een serie ontwerpsessies (vanwege de coronacrisis voornamelijk online) werken we samen aan een inrichtingsschets met optimale doelrealisatie en ruimtelijke kwaliteit.

Resultaat

SStreven is dat de Bestuurlijke Begeleidingsgroep Zwolle-Olst het resultaat in het najaar van 2020 vaststelt. De betrokken bestuurlijke partijen tekenen dan een samenwerkingsovereenkomst voor verdere uitwerking en financiering van de uitvoering.

Meer weten over dit project?

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Anneriek Simons

Anneriek Simons

Jan Bouman

Jan Bouman