Werkveld

  • Water

OpdrachtgeverWaterschap Drents-Overijsselse Delta

Samenwerking-

Periode2020

Inrichtingsplan Dijkverlegging Paddenpol

Provincie, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat willen meer rivierdynamiek op de IJssel. Bij Paddenpol tussen Deventer en Zwolle ligt een kans voor meer ruimte voor de rivier. Voor de trekker van de HWBP-dijkversterking Zwolle-Olst (het waterschap) ligt de prioriteit allereerst bij tijdige en doelmatige realisatie van waterveiligheid. Een dijkverlegging moet de dijkversterking niet onnodig ophouden. Land-iD helpt partijen om mét behoud van tempo deze mooie kans te verzilveren.

Maatschappelijke opgave

Dijken, kribben en stenen oevers beperken de natuurlijke dynamiek van onze rivieren. Met als gevolg een grote achteruitgang van riviergebonden natuur, hogere waterstanden bij extreem hoogwater en erosie van de rivierbodem. Ruimte voor de Rivier heeft de rivierdynamiek deels teruggebracht. Bij Paddenpol aan de oostoever van de IJssel, tussen Deventer en Zwolle, ligt de dijk erg dicht langs de rivier. Landinwaarts verleggen biedt kansen voor natuur (Natura2000 en KRW), rivierbodem en waterveiligheid.

Vraag aan Land-iD

Alle partijen werken graag mee aan een dijkverlegging, maar geen van hen nam de handschoen op om hiervoor een plan te maken. Het waterschap vroeg Land-iD daarom om dit vlot te trekken. Beoogd resultaat: een inrichtingsontwerp voor het nieuwe buitendijkse gebied, op basis waarvan een samenwerkingsovereenkomst kan worden aangegaan tussen de bestuurlijke partijen en dat de basis vormt voor verdere uitwerking binnen het kader van de dijkversterking Zwolle-Olst.

Onze aanpak

Vanuit het motto ‘follow the money’ verkenden we de belangen van de geldschieters voor dit project. Wat eisen zij als resultaten voor hun bijdrage? Tegelijk koesteren we met de groep ambtelijk betrokkenen het gemeenschappelijke belang; het herstel van het dynamische riviersysteem. In een serie ontwerpsessies (vanwege de coronacrisis voornamelijk online) werken we samen aan een inrichtingsschets met optimale doelrealisatie en ruimtelijke kwaliteit.

Resultaat

In juli 2021 tekenden de betrokken bestuurlijke partijen een samenwerkingsovereenkomst voor verdere uitwerking en financiering van de uitvoering. Een feestelijk moment en belangrijke mijlpaal!

Meer weten over dit project?

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Jan Bouman

Jan Bouman

Marloes Bijlsma

Marloes Bijlsma