Werkveld

  • Energie

OpdrachtgeverGemeente Zutphen

Samenwerking-

Periode2022 - 2023

Afwegingskader zon-op-land Zutphen

De gemeente Zutphen wil energieneutraal zijn. Dit vraagt om een energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Om sturing te kunnen geven aan deze energietransitie binnen de gemeente Zutphen, heeft de raad besloten dat er potentiële mogelijkheden zijn voor zonnevelden, onder voorwaarde dat initiatieven passen binnen een door de raad vastgesteld ‘Afwegingskader voor zon-op-land’. Het is belangrijk dat we dit afwegingskader maken in samenwerking met inwoners, want het gaat om hun toekomstige leefomgeving en thuis.

Context

Het Zutphens Broekgebied en de Overmarsch zijn door de raad aangewezen als zoekgebieden. Beide gebieden hebben een grootschalig, agrarisch karakter en zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vanuit wet- en regelgeving gelden er enkele restricties voor de opwek van zonne-energie in deze gebieden. Het was van belang om duidelijk te maken waarom bepaalde gebieden wel of niet onderwerp zijn van het ‘Afwegingskader zon op land’. Dit is een belangrijke stap in het transparant en navolgbaar werken.

Participatie

In twee gezamenlijke bijeenkomsten zijn we aan de slag gegaan samen met bewoners, eigenaren, de gemeente en direct belanghebbenden van beide locaties. Tijdens de bijeenkomsten gaven de inwoners aan geen voorstander te zijn van grootschalige opwek van zonne-energie in hun leefomgeving. Maar ondanks hun weerstand tegen het ‘wat’ hebben zij beide avonden actief meegewerkt tijdens de werksessies om toch na te denken over het ‘hoe’.

Criteria en spelregels

Tijdens de bijeenkomsten is de basis gelegd voor de invulling van het afwegingskader. Met de opgehaalde input is een set aan hoofdcriteria geformuleerd. Deze hoofdcriteria zijn aangevuld met bijbehorende spelregels die samen met de omgeving zijn aangevuld, verdiept en getoetst. Het resultaat is een complete set aan voorwaarden op het gebied van ruimtelijke inpassing, meerwaarde voor de omgeving, (financiële) participatie en beheer en beëindiging van zonnevelden in de twee zoekgebieden.

Zonnekader

De resultaten van dit project komen samen in het Zonnekader. Het Zonnekader is vormgegeven als beslisboom en geeft aan hoe het volgen van beleidsregels en de criteria van het afwegingskader leidt tot een positieve danwel negatieve grondhouding ten aanzien van een initiatief voor zon-op-land. Hiermee kan de gemeente zonnevelden beoordelen. Daarnaast maakt het afwegingskader voor initiatiefnemers en bewoners helder aan welke criteria een zonneveld moet voldoen om kansrijk te zijn. Tot slot maakt het afwegingskader voor de omgeving duidelijk hoe zij kan deelnemen aan de planontwikkeling ervan.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Samantha Hoogewerf

Samantha Hoogewerf

Rob Stuijt

Rob Stuijt