Werkveld

  • Erfgoed

Opdrachtgevergemeente Wassenaar

Samenwerking-

Periode2018 - 2021

Bomenvisie Wassenaar

Het bijzondere groen van Wassenaar bestaat uit een groot aantal landgoederen met hoge culturele en historische waarden en een enorme hoeveelheid monumentale bomen en laanbeplantingen. Klimaatverandering, deregulering en stedelijke druk vormen bedreigingen voor deze groenstructuren. Land-iD ondersteunde de gemeente stapsgewijs bij het ontwikkelen van visie en instrumenten om de unieke kwaliteiten te behouden en versterken.

Start: workshop

In 2018 vraagt de gemeente Wassenaar ondersteuning bij het opstellen van een bomenvisie. We kozen ervoor om te starten met een workshop voor de betrokken ambtenaren, zodat er een gedeeld beeld kon ontstaan van doel, inhoud en in te zetten instrumenten van en bij een bomenvisie. Resultaat was een concreet stappenplan met (tussen)producten, planning en taakverdeling tussen gemeente en marktpartijen.

Stap 1: startnotitie

Land-iD krijgt opdracht van de gemeente om het eerste product van het stappenplan op te stellen: de startnotitie. Het resultaat was een scherpe beschrijving van de politieke context, de doelstellingen en dilemma’s, beoogde resultaten en de in te zetten instrumenten om die resultaten te bereiken. Denk daarbij niet alleen aan beleid en verordeningen, maar ook aan communicatie en training. De startnotitie was basis voor de intern-gemeentelijke besluitvorming.

Stap 2: bomenstructuurvisie

Begin 2020 kon Land-iD aan de slag met de bomenvisie zelf. Vanuit de trits weten-willen-handelen zijn we gestart met een inventarisatie van huidige kwaliteiten. Deze bomenstructuurkaart was basis voor de bomenstructuurvisie, dat een streefbeeld is voor (1) behoud en versterking van bestaande, (2) herstel van verloren en (3) ontwikkeling van nieuwe boomstructuren. De visie op het streefbeeld gaat gepaard met een visie op het beheer ervan.

Meer weten over dit project?

Barbara van Dijk

Barbara van Dijk

Inge Hoekstra

Inge Hoekstra

Brecht Leseman

Brecht Leseman