Werkveld

  • Erfgoed

OpdrachtgeverProvincie Utrecht

Samenwerking-

Periode2014 - 2019

Nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie

In januari 2019 heeft het Rijk het complete dossier voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingediend bij het World Heritage Centre van UNESCO in Parijs. Het Werelderfgoedcomité heeft op 26 juli 2021 ingestemd met de uitbreiding en de benoeming van het nieuwe Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’.

Maatschappelijke opgave

De waarde van de Linie en Stelling wordt al vele jaren onderkend; het erfgoed fungeert als waardevolle cultuurhistorische groene zone in het dynamische gebied van de Randstad. De verdediging van land met water als bondgenoot is met de Hollandse Waterlinies internationaal erkend als uniek en onvervangbaar. De nominatie is een beloning voor het vele werk van alle betrokkenen sinds de ondertekening van het Pact van Altena in 2014 en een belangrijke vervolgstap in het beschermen, behouden en versterken van dit unieke landschap.

Vraag aan Land-iD

Land-iD werkte tussen 2014 en 2019 aan het Nominatiedossier ‘Hollandse Waterlinies’. Land-id werd gevraagd om het proces om te komen tot een Nominatiedossier te ondersteunen. Onze bijdrage startte met het ontwikkelen van het Aanloop Nominatiedossier. Op basis hiervan heeft het Rijk definitief besloten de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor UNESCO Werelderfgoed. Vervolgens is Land-iD gevraagd de inhoudelijke coördinatie van het Nominatiedossier te verzorgen en te ondersteunen bij het proces voor besluitvorming tot en met indiening bij het Werelderfgoedcomité in 2019, en de uiteindelijke honorering in 2021.

Onze aanpak

Onze aanpak richtte zich op een intensieve samenwerking met het projectteam en betrokken organisaties, waar samen naar het einddoel is gewerkt. In dit proces verzorgde Land-iD de coördinatie van het inhoudelijke proces en verzorgde mede de afstemming met RCE, OCW en ICOMOS voor de verschillende onderdelen van het Nominatiedossier. Daarnaast begeleidde wij bijeenkomsten met partners en stakeholders over het managementplan. Voor het organiseren van de steunbetuiging voor besluitvorming in de provincies, organiseerde wij een tour langs alle betrokken gemeenten. Het resultaat was een breed draagvlak voor het dossier. Ook adviseerde Land-iD bij diverse complexe ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Resultaat

Het resultaat van het totale proces is een Nominatiedossier dat op draagvlak kan rekenen bij de betrokken provincies en andere partners. Dit is ingediend bij UNESCO en op 26 juli 2021 goedgekeurd door het Werelderfgoedcomité, tegelijkertijd met de benoeming van de Neder-Germaanse Limes en de Koloniën van Weldadigheid.

Meer weten over dit project?

Loes van der Vegt

Loes van der Vegt