Werkveld

  • iD-ontwikkeling

OpdrachtgeverRijkswaterstaat

Samenwerking-

Periode2022

Gebiedsproces Stuwcomplex Driel

Sinds de renovatie aan het sluis-stuwcomplex Driel in de Nederrijn, is het bediengebouw niet langer in functie en is het eiland afgesloten voor publiek. Het eiland heeft echter een bijzonder natuurlijk karakter met veel potentie. Bewoners van Heveadorp en Driel en verschillende andere partijen hebben dan ook ideeën voor medegebruik van het stuweiland en bediengebouw, zoals energie uit waterkracht en recreatie. Samen met deze initiatiefnemers ontwikkelt Land-iD een toekomstbeeld voor het Stuwcomplex Driel.

Aanleiding

Vanuit de omgeving hebben zich meerdere initiatiefnemers bij Rijkswaterstaat gemeld met wensen en ideeën voor medegebruik van het stuweiland en/of het bediengebouw. Met deze partijen voerde Rijkswaterstaat in 2020 al gesprekken. Land-iD is door RWS gevraagd om met de initiatiefnemers te komen tot een haalbaar en maatschappelijk gedragen voorstel voor ontwikkeling en gebruik van Stuwcomplex Driel, waarover de directie van RWS Oost-Nederland een beslissing kan nemen.

Aanpak

Onze aanpak bestaat uit twee sporen: enerzijds het ondersteunen van de initiatiefnemers bij het uitwerken van hun ideeën tot een integraal gebiedsplan; en anderzijds het voorbereiden van besluitvorming daarover door de directie van RWS. In de eerste stap om te komen tot een plan hebben we kennisgemaakt met het gebied, de historie, de initiatiefnemers en de twee gemeenten. Binnen RWS legden we contact met beheerders, vergunningverleners en beleidsmakers, zodat we voorwaarden en risico’s vroegtijdig in beeld krijgen. Want voor RWS is cruciaal dat het waterstaatkundige functioneren van de rivier, de sluis en de stuw nu en in de toekomst gegarandeerd blijven.

Initiatieven op tafel

In de eerste gebiedssessie hebben 15 mensen vanuit verschillende burgerorganisaties enthousiast hun ideeën op papier gezet. De initiatieven waren divers, van een struinpad, via een oefenruimte voor muziek in de bunker onder het bediengebouw, tot opwekking van duurzame energie middels waterkracht. We bundelden de resultaten van de sessie in een initiatievenkaart, waarop de spreiding van de plannen over het eiland mooi te zien is.

Thematische draaiknoppen

Voor de tweede sessie stelden we thematische draaiknoppen op. Deze draaiknoppen geven voor zes thema’s, zoals duurzame energie, recreatie en educatie een bandbreedte in schaal en focus van het initiatief. Aan de hand van de draaiknoppen ontwikkelden we twee varianten met de deelnemers. Zo konden we het gesprek voeren over de concrete plannen van de verschillende initiatieven.

Werkgroepen voor de uitwerking

Twee kleinere werkgroepen gingen vervolgens zelfstandig aan de slag om de initiatieven voor het bediengebouw en het eiland en omgeving verder uit te werken. De werkgroepleden maakten de vormgeving concreet en dachten na over wie en wat nodig is voor realisatie en hoe bepaalde risico’s geborgd kunnen worden.

Kraan van Nederland

Om te komen tot een maatschappelijk gedragen toekomstbeeld, vinden in het najaar van 2022 nog verschillende sessies plaats. Daarin is het doel om zaken als eigenaarschap, risicobeheersing en een financieel plan op hoofdlijnen uit te werken. Wij verwerken alles in een beslisnotitie voor de directie. Hoe mooi zou het zijn als het stuweiland Driel als ‘Kraan van Nederland’ een publieksfunctie krijgt? Een unieke plek waar iedereen het Nederlandse waterstaatkundig vernuft midden in het adembenemende rivierenlandschap kan bewonderen.

Meer weten over dit project?

Astrid Stokman

Astrid Stokman

Wouter Kerkhof

Wouter Kerkhof